Instelling Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 24-09-2008

Instelling Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

gehoord de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

overwegende dat in het kader van het tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gesloten Bijstandsakkoord is overeengekomen dat er in onderling overleg een Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet wordt ingesteld;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is een Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet, hierna te noemen de regiegroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De regiegroep heeft de volgende taak:

 • a. het aansturen en bewaken van het tot stand komen van de gegevensuitwisselingen, om op zo kort mogelijke termijn fraude te voorkomen en tegen te gaan, tegen de achtergrond van het realiseren van besparingen;1

 • b. te bevorderen dat deze gegevensuitwisselingen zo worden opgezet dat er een zo gunstig mogelijke verhouding ontstaat tussen de opbrengsten en kosten en dat ze voor sociale diensten goed zijn in te passen in de werkprocessen;

 • c. te bevorderen dat bij het opzetten van het noodzakelijk gegevensverkeer zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van een toekomstvaste communicatie-infrastructuur;

 • d. aan de hand van nader te verrichten onderzoek te beoordelen of de vergoedingen die door het Rijk aan het Gemeentefonds zijn of worden toegevoegd toereikend zijn voor de extra kosten die gemeenten moeten maken voor het opzetten en uitvoeren van het gegevensverkeer met derden en te beoordelen in hoeverre bijstelling noodzakelijk is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Teneinde haar taak naar behoren uit te voeren is de regiegroep bevoegd om namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met derden-instanties inhoudelijke en procedurele afspraken te maken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. De regiegroep legt over de door haar verrichte werkzaamheden verantwoording af aan het bestuurlijk overleg Rijk-VNG;

 • b. Geschilpunten binnen de regiegroep zullen worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg Rijk-VNG.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De regiegroep stemt haar werkzaamheden af op die van de Landelijke Veranderingsorganisatie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In de regiegroep hebben zitting:

 • 1. Een door de Minister van SZW – na overleg met de VNG – aan te wijzen onafhankelijke voorzitter;

 • 2.

  • Drie vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • Twee vertegenwoordigers van de Vereniging van directeuren van overheidsorganen van sociale arbeid;

  • Drie vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten op het werkterrein van de regiegroep.

 • 2 Het financiële beheer wordt gevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken na overleg met de regiegroep.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De regiegroep wordt ingesteld voor de duur van twee jaar. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, besluiten het bestaan van de regiegroep met ten hoogste een jaar te verlengen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 november 1994

De

Minister

voornoemd,

A. P. W. Melkert

 1. Het betreft hier de gegevensuitwisselingen die zijn vermeld in hoofdstuk 5, punt 5.1 van de Beleidsbrief vernieuwing ABW d.d. 30 november 1993 (Tweede Kamer 22 545 nr. 14) en in de nadere uitwerking daarvan in de als bijlage bij deze beleidsbrief opgenomen ‘Blauwdruk’ gegevensuitwisseling. ^ [1]
Naar boven