Regeling meldingen Wvo tandartspraktijken

[Regeling vervallen per 23-07-2008.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 22-07-2008

Regeling meldingen Wvo tandartspraktijken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2b, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 12, derde lid, van het Lozingenbesluit Wvo tandartspraktijken;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-07-2008]

Degene die voornemens is vanuit een tandartspraktijk te lozen onderscheidenlijk het lozen uit te breiden of te wijzigen, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Lozingenbesluit Wvo tandartspraktijken in werking treedt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling meldingen Wvo tandartspraktijken.

's-Gravenhage, 22 november 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

,
Namens deze,
Het

hoofd van de afdeling Waterrecht en Waterschappen

,

H.R. van Woerden

Bijlage Meldingsformulier lozing tandartspraktijk

[Regeling vervallen per 23-07-2008]

Naam: …

Praktijkadres: …

Postcode: Woonplaats: …

Telefoon: …

Naam contactpersoon (indien anders dan boven): …

Telefoon: …

Reden van melding:

 • nieuwe lozing

 • wijziging lozing

  • -

   reden(en) voor wijziging van de lozing: …

 • beëindiging lozing

Type inrichting:

 • tandartspraktijk algemeen

 • tandartspraktijk specialist, nl. …

Uitgevoerde activiteiten:

 • verwerking van amalgaam (incl verwijderen oude amalgaamvullingen)

 • röntgenfilmontwikkeling

 • Ingenomen hoeveelheid water: …

 • m³/jaar

 • incl/excl 1 water ten behoeve van huishoudelijk gebruik

 • Aantal behandelstoelen:

Amalgaamafscheider

Dit gedeelte van het formulier behoeft slechts ingevuld te worden indien hierboven aangegeven is, dat amalgaam verwerkt wordt. Voor iedere amalgaamafscheider dient dit gedeelte van het formulier apart ingevuld te worden.

Type apparaat: …

(Indien het een type apparaat betreft, dat niet is aangewezen in de Regeling amalgaamafscheiders Wvo tandartspraktijken (Stcrt., 1994), wordt een afschrift van het testcertificaat bij deze melding meegezonden)

Naam leverancier: …

Datum plaatsing: …

Plaatsing als combinatie-opstelling

Separate plaatsing:

– er wordt meer dan één afscheider geplaatst

– er wordt één afscheider geplaatst (plattegrond van de binnenriolering bijvoegen)

Aanschaf

Vervanging

Onderhoud:

 • in het contract begrepen

 • anders, nl.: …

 • niet geregeld

Plaats en datum: …

Handtekening: …

 1. Doorhalen wat niet van toepassing is ^ [1]
Naar boven