Instellingsbesluit Stuurgroep preventie en bestrijding voertuigcriminaliteit

Geraadpleegd op 05-10-2023.
Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Instellingsbesluit Stuurgroep preventie en bestrijding voertuigcriminaliteit

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

overwegende,

dat er politiek en maatschappelijk hoge prioriteit wordt gegeven aan preventie en bestrijding van autocriminaliteit;

dat criminaliteit in toenemende mate internationaliseert;

dat met betrekking tot het voertuig sprake is van sterk toenemende fraude en criminaliteit, zoals

 • -

  ontduiken van voertuigverplichtingen (belasting, keuring, verzekering),

 • -

  verzekeringsfraude,

 • -

  verduistering, vermissing en diefstal,

 • -

  malafide import en export;

dat het coördinerend ministerschap voor wat betreft voertuiginformatievoorziening zijn verantwoordelijkheid is;

dat in het kader van het informatiebeleid van de rijksoverheid op het gebied van voertuigen het kentekenregister de basisregistratie is en dat de Dienst Wegverkeer is aangewezen als houder hiervan;

dat optimale kaders worden gecreëerd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ter bestrijding van voertuigcriminaliteit;

Besluit:

Artikel 1

Er is een stuurgroep preventie en bestrijding voertuigcriminaliteit, hierna te noemen de stuurgroep.

Artikel 2

De stuurgroep heeft tot taak:

 • -

  Optimaliseren van de V&W-bijdragen aan de preventie en bestrijding van voertuigcriminaliteit,

 • -

  sturing geven aan voorstellen en plannen op dit gebied,

 • -

  afstemming van activiteiten op dit gebied.

Artikel 3

lid 1:

In de stuurgroep worden benoemd tot lid en voorzitter de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Tot Leden:

de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Hoofddirectie van de Waterstaat en de directeur van de Dienst Wegverkeer.

lid 2:

Aan de stuurgroep worden de volgende adviserende leden toegevoegd; het hoofd Korps Landelijke Politie Diensten, de heer J. E. de Wijs en de voorzitter van de stichting RDC Datacentrum, de heer W. M. de Grefte, tevens de adjunct-directeur van de Dienst Wegverkeer, de heer J. A. F. van der Bruggen.

Artikel 4

Aan de stuurgroep wordt als secretaris toegevoegd een medewerker van het Bureau Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

De stuurgroep heeft de volgende werkwijze:

 • -

  De stuurgroep komt 3 à 4 keer per jaar bijeen.

 • -

  De adjunct-directeur van de Dienst Wegverkeer draagt zorg voor een werkprogramma van te bespreken onderwerpen en voorgestelde activiteiten; tevens komt, aan de hand van rapportages, de voortgang van de diverse activiteiten aan de orde.

Artikel 6

lid 1: Een jaar na de eerste vergadering evalueert de stuurgroep haar werkzaamheden.

lid 2: Er wordt naar gestreefd de stuurgroep op te heffen op het moment dat het beleid ter zake van preventie en bestrijding van voertuigcriminaliteit en de uitvoering hiervan afdoende binnen de bestaande organisatorische kaders zal zijn ingebed.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven