Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied rond luchtvaartterrein Ypenburg

[Regeling vervallen per 12-12-2014.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 30-11-2012.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 11-12-2014

Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied rond luchtvaartterrein Ypenburg

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 8 van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

 • 1 Op dit besluit zijn de begripsbepalingen gegeven bij of krachtens de Wet Luchtverkeer van toepassing.

 • 2 Voorts wordt in dit besluit verstaan onder:

  ATZ Ypenburg;

  de aerodrome traffic zone Ypenburg, het bijzonder luchtverkeersgebied, aangewezen rondom het militair luchtvaartterrein Ypenburg;

  recreatieve luchtvaartactiviteiten:

  de activiteiten van de recreatieve luchtvaart, die gebruik maakt van het luchtvaartterrein op grond van de door of vanwege de Minister van Defensie, krachtens artikel 34, tweede lid, van de Luchtvaartwet, afgegeven vergunning voor medegebruik van dat luchtvaartterrein;

  Rotterdam FIO:

  Rotterdam Flight Information Office; de dienst die belast is met het geven van luchtvaartinlichtingen vóór de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht;

  vliegcoördinator:

  de functionaris die door de verantwoordelijke commandant is bevoegd verklaard namens hem leiding en toezicht uit te oefenen op de recreatieve luchtvaartbeoefening of het militaire luchtvaartterrein, buiten de militaire openstellingstijden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Het gebied, rondom het luchtvaartterrein Ypenburg, begrensd door een cirkelboog met een straal van 2 zeemijlen rondom de positie 52°02'38" NB en 04°22'19" OL tot 1500 ft vanaf grond of water, wordt aangewezen als een bijzonder luchtverkeersgebied, ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van de recreatieve luchtvaartactiviteiten, dagelijks gedurende de daglichtperiode.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

 • 1 Het uitvoeren van een vlucht in het in artikel 2 genoemde gebied is verboden voor luchtverkeer dat geen deel uitmaakt van de recreatieve luchtvaartactiviteiten.

 • 2 Aanvang en beëindiging van recreatieve luchtvaartactiviteiten worden door de vliegcoördinatoren van Ypenburg gemeld aan Rotterdam FIO.

 • 3 De vliegcoördinatoren van Ypenburg zijn telefonisch bereikbaar gedurende de recreatieve luchtvaartactiviteiten. Bij aanmelding van de betreffende activiteiten wordt het telefoonnummer bekend gesteld.

 • 4 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst van het luchtvaartterrein Rotterdam een klaring is verkregen tot het kruisen van de ATZ Ypenburg.

 • 5 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op luchtvaartuigen van het onderdeel Operationele samenwerking van de Landelijke eenheid of luchtvaartuigen die worden ingezet t.b.v. opsporings- of reddingsacties.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 oktober 1994.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 oktober 1994.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
het

hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst

,

J. S. van Dam

Naar boven