Aanwijzing speciale beschermingszone in het kader van de EG-Vogelrichtlijn

Geldend van 07-12-1994 t/m heden

Beschikking waarbij een tweetal gebieden wordt aangewezen als Speciale beschermingszone in het kader van de EG-Vogelrichtlijn ('Eemmeer, Gooimeer en IJmeer' en 'Kwade Hoek')

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103) worden de volgende gebieden aangewezen:

    • a. het op bijlage A van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Eemmeer, Gooimeer en IJmeer’;

    • b. het op bijlage B van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Kwade Hoek’.

  • 2 De aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 18 november 1994

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina