Aanwijzing opsporingsambtenaren (economische delicten)

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 01-12-1994 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelezen het verzoek van de Economische Controledienst van 8 november 1994;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De ambtenaren werkzaam bij de Economische Controledienst, die ingevolge artikel 3, hoofdstuk 2, Afdeling 1 van de Invoeringswet Politiewet 1993 bevoegd zijn tot het opsporen van strafbare feiten, worden aangewezen als ambtenaren belast met de opsporing van economische delicten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1994.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 17 november 1994

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

H. P. Wooldrik

, het

hoofd van de Directie Politie

Naar boven