Besluit vaststelling grensbedrag voor verlening van een afzonderlijke bijdrage in kosten van onderzoek en sanering van de bodem

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 8 november 1994, houdende vaststelling van het grensbedrag voor verlening van een afzonderlijke bijdrage in de kosten van onderzoek en sanering van de bodem

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 augustus 1994, nr. MJZ 18894020, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 77, eerste lid, van de Wet bodembescherming;

De Raad van State gehoord (advies van 3 oktober 1994, nr. W08.94.0516);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 november 1994, nr. MJZ 02n94004, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet bodembescherming, waarboven een afzonderlijke bijdrage in de kosten van nader onderzoek en van saneringsonderzoek en sanering van gevallen van ernstige verontreiniging wordt verleend, is € 4 537 802,16.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 15 mei 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 november 1994

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven