Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 4 november 1994, houdende nadere regels met betrekking tot de vaststelling van het maandinkomen, bedoeld in de artikelen 31e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en 35a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 september 1994, DVVB/WUP/U-941166;

Gelet op de artikelen 31e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers en 35a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet;

Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting 1940-1945, de Stichting Pelita en de Commissie Indisch Verzet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 1994, no. W13.94.0568);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 oktober 1994, nr. DVVB/WUP/U-941415;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Artikel 3

De voor de vaststelling van het maandinkomen in aanmerking te nemen inkomsten van buiten Nederland woonachtige gepensioneerden worden door de Sociale verzekeringsbank overeenkomstig het bepaalde in dit besluit vastgesteld op grond van de door de Nederlandse Consul in het land van inwoning van de gepensioneerde door tussenkomst van Onze Minister van Buitenlandse Zaken te verstrekken gegevens. Indien de gepensioneerde woonachtig is in Aruba, Curaçao of Sint-Maarten, worden de gegevens verstrekt door de hoogste Nederlandse Autoriteit ter plaatse.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1993.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 november 1994

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achtentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven