Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en uitkeringen bijzondere ziektekostenverzekering 1995

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en uitkeringen bijzondere ziektekostenverzekering 1995

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 23 juni 1994, SEA/18591/94);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348) betreffende het jaar 1995.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage . Aanwijzing op grond van artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op de kosten die ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen in het jaar 1995 in het kader van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten maken ten aanzien van de volgende verstrekkingen en uitkeringen: farmaceutische hulp, audiologische hulp, erfelijkheidsonderzoek, revalidatie-voorzieningen en hulpmiddelen.

 • 2

  • A. Als basis voor de in 1995 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen ter gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten van de onder 1. genoemde verstrekkingen en uitkeringen dient een bedrag van f 5.929.000.000. Dit bedrag is het macro-verstrekkingen-budget AWBZ dat in de vorm van budgetten per uitvoeringsorgaan dient te worden verdeeld over de uitvoeringsorganen. Bij de berekening van dit bedrag is rekening gehouden met de door de uitvoeringsorganen in 1995 te innen nominale premie. Daarbij is gerekend met een nominale rekenpremie van f 96,- per verzekerde van 18 jaar en ouder per jaar. Tevens is ervan uitgegaan dat voor personen jonger dan 18 jaar per 1-1-1995 geen nominale premie meer zal worden geïnd.

   Het in de eerste volzin genoemde bedrag is gebaseerd op een door de Ziekenfondsraad geraamd macro-verzekerdenaantal.

  • B. De budgetten van de uitvoeringsorganen worden voor alle onder 1 genoemde verstrekkingen en uitkeringen verdeeld door toepassing voor 100% van normatieve criteria. Geen enkel deel van het macro-verstrekkingenbudget wordt op andere gronden of wijze verdeeld.

   De Ziekenfondsraad bepaalt op grond van hem ter beschikking staande gegevens een normatief bedrag per verzekerde op basis van leeftijd en geslacht. Onderscheiden naar ziekenfondsen en overige uitvoeringsorganen wordt hierop een correctiefactor toegepast, zodanig dat de verdeling van het macrobudget plaatsvindt per onderscheiden verzekeringsvorm naar rato van door de Ziekenfondsraad geraamde aandelen in de betreffende verstrekkingen.

  • C. Op de besteedbare middelen ad. f 5.929.000.000, bedoeld sub A, vindt volledige herrekening plaats op basis van het werkelijke verzekerdenaantal 1995. Deze herrekening geschiedt op basis van de normatieve bedragen per verzekerde (op basis van leeftijd en geslacht) alsmede op basis van de verzekeringsvorm.

  • D. Vervolgens wordt een verevening van 75% toegepast op het verschil tussen de herrekende budgetten per uitvoeringsorgaan, bepaald op basis van C, en de werkelijke, naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde, kosten van verstrekkingen en uitkeringen.

  • E. Vervolgens vindt nacalculatie plaats ter grootte van 85% van het verschil tussen enerzijds alle desbetreffende werkelijke en naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten van verstrekkingen en uitkeringen in 1995 en anderzijds het ingevolge de hiervoor beschreven systematiek aangepaste bedrag van de bedoelde besteedbare middelen.

  • F. Nadat de nacalculatie ingevolge het hierboven gestelde heeft plaats gevonden, resteert het definitieve macro-budget aan besteedbare middelen. Dit bedrag, alsmede de wijze waarop dit tot stand is gekomen, wordt schriftelijk door de Ziekenfondsraad aan de ondergetekende medegedeeld.

 • 3 Onder kosten van verstrekkingen en uitkeringen wordt in deze aanwijzing verstaan de kosten van verstrekkingen en uitkeringen onder aftrek van de door de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen te innen nominale premies, de te innen eigen bijdragen, alsmede onder aftrek van de opbrengst van verhaal van kosten van verstrekkingen en uitkeringen op derden. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder de opbrengst van de nominale premie verstaan de opbrengst van de nominale premie, berekend op basis van de in sub 2A genoemde nominale rekenpremie. De in 1995 nagekomen kosten van verstrekkingen en uitkeringen over eerdere jaren worden aangemerkt als kosten van verstrekkingen en uitkeringen voor 1995.

Naar boven