Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-04-1996.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 18-11-1994 t/m heden

Regeling houdende bepalingen waarmee een aantal sanciemaatregelen tegen de 'Federale Republiek Joegoslavië' (Servië en Montenegro) buiten werking worden gesteld

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Verkeer en Waterstaat, en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 22 september 1994 Resolutie 943 (1994) heeft aanvaard, ingevolge waarvan een aantal sanctiemaatregelen tegen de ‘Federale Republiek Joegoslavië’ (Servië en Montenegro) wordt opgeschort voor een initiële periode van 100 dagen;

Gelet op verordening 2472/94 van de Raad van de Europese Gemeenschap van 10 oktober 1994;

Gelet op artikel 7 van de Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93);

Besluiten:

Artikel 1

De artikelen 7, eerste lid en artikel 8 van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel, het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992, Stb. 1993, 64), worden buiten werking gesteld voor zover het de burgerluchtvaart van en naar Belgrado betreft, uitsluitend bestemd voor het vervoer van personen en aan deze personen toebehorende persoonlijke bagage.

Artikel 2

Artikel 6a van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992), wordt buiten werking gesteld voor zover het betreft veerdiensten tussen Bar in de ‘Federale Republiek Joegoslavië’ (Servië en Montenegro) en Bari in Italië die uitsluitend personen vervoeren en aan deze personen toebehorende persoonlijke bagage.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 31 oktober 1994

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

H.A.F.M.O. van Mierlo

;
De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

;
De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele

Naar boven