Regeling reclamesleepvliegen

[Regeling vervallen per 01-10-2013.]
Geldend van 01-04-1998 t/m 30-09-2013

Regeling reclamesleepvliegen

De Minister van Verkeer en Waterstaat, Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 2 van het Besluit van 21 mei 1981 (Stb. 343);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder een

sleepvliegtuig:

een vleugelvliegtuig met luchtschroefaandrijving dat is voorzien van een installatie voor het slepen van een sleepnet, voor welke installatie toestemming is verleend;

reclamesleepvlucht:

een vlucht waarbij een sleepnet wordt gesleept;

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2013]

Het is verboden een reclamesleepvlucht uit te voeren met een toestel dat geen sleepvliegtuig is.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2013]

Het is verboden een reclamesleepvlucht uit te voeren op zondag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2013]

Het is verboden een reclamesleepvlucht uit te voeren boven de bebouwing van de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag op:

  • a. maandag t/m vrijdag voor 08.00 uur en na 18.00 uur lokale tijd;

  • b. zaterdag voor 10.00 uur en na 18.00 uur lokale tijd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2013]

Het is verboden een reclamesleepvlucht uit te voeren waarbij per dag per tekst langer dan 15 minuten boven een zelfde lokatie of langer dan 45 minuten boven dezelfde bebouwde kom wordt gevlogen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2013]

Het is verboden om in gesloten verband reclamesleepvluchten uit te voeren met meer dan drie sleepvliegtuigen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2013]

Boven Nederland tot 200 meter buiten de kustlijn is het verboden om een reclamesleepvlucht uit te voeren beneden een hoogte van 425 meter boven de grond of het water.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2013]

Overtreding van het in deze regeling gestelde is een strafbaar feit in de zin van artikel 6 van het Besluit van 21 mei 1981, houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen (Stb. 343).

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2013]

De ministeriële regeling van 1 mei 1986, nr. LV/L 22461 (Stcrt. 1986, 106) wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling reclamesleepvliegen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 oktober 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina