Negatief besluit Noord-Zuidbaan Maastricht

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 26-11-1994 t/m heden

Negatief besluit Noord-Zuidbaan Maastricht

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel VII van de Wet van 7 juni 1978 (Stb. 354) en artikel III van de Wet van 7 juli 1994 (Stb. 1994, 601);

Gehoord de Rijksplanologische Commissie/Rijksmilieuhygiënische Commissie (RPC 38 d.d. 28 september 1993);

Gezien het advies van de commissie als bedoeld in artikel 21 van de Luchtvaartwet d.d. 25 april 1994;

Besluit:

Artikel 1

In de zoneringsprocedure voor het bestaande luchtvaartterrein Maastricht, die op 19 januari 1993 met een bestuurlijk overleg is gestart en waarvan in de periode van 15 oktober 1993 tot 15 december 1993 stukken ter inzage zijn gelegd, wordt geen geluidszone vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal, met de toelichting, worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 oktober 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven