Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 29-04-1995 t/m 23-01-2004

Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op verordening (EEG) nr. 1200/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de sanering van de produktie appelen in de Gemeenschap (PbEG L 119), zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1890/94 van de Raad van 27 juli 1994 (PbEG L 197), en verordening (EEG) nr. 2604/90 van de Commissie van 7 september 1990 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EEG) nr. 1200/90 van de Raad inzake de sanering van de produktie van appelen in de Gemeenschap en wijziging van verordening (EEG) nr. 3322/89 tot vaststelling van de ontstaansfeiten in de sector groenten en fruit (PbEG L 245), zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2264/94 van de Commissie van 20 september 1994 (PbEG L 246), alsook gelet op de artikelen 15, 19 en 27 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. Dienst Uitvoering Regelingen:

Dienst Uitvoering Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

c. appelbomen:

gezonde bomen die geschikt zijn om een normale produktie van appelen op te leveren, met uitzondering van bomen die persappelen voor de ciderbereiding voortbrengen;

d. boomgaard:

alle percelen van het bedrijf van de appelproducent die met appelbomen jonger dan 20 jaar zijn beplant en een dichtheid van meer dan 400 bomen per hectare hebben;

e. landbouwtelling:

landbouwtelling als bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;

f. appelproducent:

natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel samenwerkingsverband van natuurlijke of rechtspersonen, die respectievelijk dat blijkens de gegevens van de landbouwtelling 1994 voor eigen rekening en risico een boomgaard exploiteert;

g. verkoopseizoen:

periode van 1 juli van een kalenderjaar tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar;

h. uitvoeringsverordening:

verordening (EEG) nr. 2604/90 van de Commissie van 7 september 1990 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EEG) nr. 1200/90 van de raad inzake de sanering van de produktie van appelen in de Gemeenschap en wijziging van verordening (EEG) nr. 3322/89 tot vaststelling van de ontstaansfeiten in de sector groenten en fruit (PbEG L 245), zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2264/94 (PbEG L 246);

i. exploitant:

natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel samenwerkingsverband van natuurlijke of rechtspersonen, die respectievelijk dat gerechtigd is het gehele dan wel een deel van het bedrijf met de boomgaard waarop de rooiwerkzaamheden betrekking hebben, te exploiteren.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Aan appelproducenten kan in het verkoopseizoen 1994/1995 ter zake van het rooien van boomgaarden of gedeelten daarvan op hun verzoek een eenmalige premie worden toegekend met inachtneming van de volgende bepalingen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De rooipremie kan slechts worden verleend indien de appelproducent zich schriftelijk verplicht om:

  • a. de gehele dan wel een gedeelte van de boomgaard met een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 1 hectare, bestaande uit een of meer percelen, uiterlijk vóór 1 april 1995 ineens te rooien dan wel te laten rooien;

  • b. de gerooide appelbomen voor de heraanplant ongeschikt te maken;

  • c. gedurende 15 jaren na goedkeuring van zijn aanvraag voor de rooipremie geen appelbomen aan te planten op de percelen van de boomgaard waarop de rooiwerkzaamheden betrekking hebben en om de andere met appelbomen beplante percelen van zijn bedrijf niet uit te breiden.

 • 2 Voorts verplicht de appelproducent zich schriftelijk om bij gehele dan wel gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf binnen de periode van 15 jaren als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c:

  • a. de volgende exploitant er toe te verbinden om de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid, voor zover zij nog niet zijn vervuld, over te nemen;

  • b. binnen 14 dagen na de overdracht hiervan mededeling te doen aan de Dienst Uitvoering Regelingen met gebruikmaking van een daartoe door de Dienst Uitvoering Regelingen vastgesteld formulier.

 • 3 De meldingsplicht als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, geldt eveneens indien de appelproducent de exploitatie van het bedrijf anders dan als gevolg van overdracht beëindigt.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 geldt in het geval dat de appelproducent de met appelbomen beplante percelen niet in eigendom heeft, dat een bijdrage slechts wordt verleend indien:

 • a. de appelproducent op het tijdstip van de indiening van de aanvraag voor de rooipremie, toestemming heeft van de eigenaar van de met appelbomen beplante percelen voor het uitvoeren van de rooiwerkzaamheden;

 • b. de eigenaar van dit bedrijf zich er tegenover de minister toe heeft verbonden om bij overdracht hiervan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor zover zijn nog niet zijn vervuld, door daarop volgende exploitanten te doen overnemen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1

  • a. Indien een gedeelte van de boomgaard wordt gerooid bedraagt het bedrag van de rooipremie per hectare gerooide appelbomen het equivalent in Nederlandse guldens van 3500 Ecu.

  • b. Indien de gehele boomgaard wordt gerooid bedraagt het bedrag van de rooipremie per hectare gerooide appelbomen het equivalent in Nederlandse guldens van 5000 Ecu.

 • 2 De berekening van het equivalent als bedoeld in dit artikel geschiedt volgend de landbouwomrekeningskoers op het tijdstip van de indiening van de aanvraag voor de rooipremie.

 • 3 De rooipremie komt ten laste van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling B.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvraag voor de rooipremie moet vóór het begin van de rooiwerkzaamheden en in de periode vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 januari 1995 door de appelproducent bij de Dienst Uitvoering Regelingen worden ingediend met gebruikmaking van een door hem volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier dat door de Dienst Uitvoering Regelingen is uitgereikt.

 • 2 Door het indienen van het aanvraagformulier verplicht de aanvrager zich tot nakoming van de daarin gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 3 De aanvraag bevat de navolgende gegevens:

  • a. de naam en het adres van de aanvrager;

  • b. in voorkomend geval, de naam en het adres van het betrokken bedrijf;

  • c. voor elk te rooien perceel met appelbomen: de totale met appelbomen beplante oppervlakte, het totale aantal appelbomen en de leeftijd daarvan, onderverdeeld naar ras;

  • d. een topografische kaart met een schaal van 1:10.000 waarop alle met appelbomen beplante percelen staan aangegeven;

  • e. in voorkomend geval, de ondertekende verklaring van de eigenaar van de tot het bedrijf behorende percelen waaruit blijkt dat deze toestemming verleent tot het uitvoeren van de rooiwerkzaamheden en dat deze, bij goedkeuring van de aanvraag van de appelproducent, de verplichting als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, op zich neemt.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister beslist op de aanvraag, nadat de op het aanvraagformulier vermelde gegevens door waarneming ter plaatse zijn geverifieerd.

 • 2 Binnen twee maanden na het tijdstip van de indiening van de aanvraag wordt de appelproducent in kennis gesteld van de beslissing op de aanvraag.

 • 3 Indien de minister de aanvraag goedkeurt, ontstaat een recht op de rooipremie vanaf het tijdstip van goedkeuring.

 • 4 De appelproducent stelt de districtsbureauhouder een week vóór de aanvang van de rooiwerkzaamheden in kennis van de datum waarop de rooiwerkzaamheden zullen aanvangen.

 • 5 De rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen drie maanden na de in het tweede lid bedoelde kennisgeving.

 • 6 De rooipremie wordt binnen twee maanden nadat door waarneming ter plaatse van ieder betrokken perceel is geconstateerd dat de appelbomen overeenkomstig het bepaalde in de uitvoeringsverordening zijn gerooid, uitgekeerd.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

De aanvrager is verplicht de met het toezicht op de naleving van de in deze regeling gestelde voorschriften belaste personen toegang tot zijn bedrijf te verschaffen, inzage te geven in alle relevante boeken en bescheiden en voor het overige alle medewerking te verlenen en alle door hen gevraagde inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken, een en ander voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het recht op de rooipremie verval indien op enig moment blijkt dat:

  • a. de appelproducent de verplichtingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid en tweede lid, onder a, geheel of gedeeltelijk niet is nagekomen of indien bij zijn aanvraag voor de rooipremie onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • b. de volgende exploitant die zich schriftelijk heeft verplicht de voor de appelproducent uit diens aanvraag voortvloeiende verplichtingen verder na te komen, deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

  • c. de eigenaar als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, de aldaar bedoelde verplichting niet nakomt.

 • 2 In het geval als bedoeld in het eerste lid betaalt de appelproducent respectievelijk de volgende exploitant respectievelijk de eigenaar de ten onrechte uitbetaalde rooipremie terug, vermeerderd met rente vanaf het moment van uitbetaling alsmede met een boete die gelijk is aan de ten onrechte uitbetaalde rooipremie.

 • 3 De rente als bedoeld in het tweede lid is de wettelijke rente in Nederland geldende op de laatste dag van de kalendermaand waarin de rooipremie werd betaald.

 • 4 De rooipremie, vermeerderd met de rente alsmede met de boete, betaalt de appelproducent, respectievelijk de volgende exploitant respectievelijk de eigenaar terug op eerste vordering, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990 wordt ingetrokken.

 • 2 Voor de afhandeling van aanvragen, waaronder begrepen de behandelingen van bezwaarschriften betreffende beslissingen op aanvragen, blijft de Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990 van kracht.

Artikel 11

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 oktober 1994

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina