Sociaal statuut verzelfstandiging CAOP

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 02-11-1994 t/m 31-01-2005

Sociaal Statuut verzelfstandiging CAOP

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 4, vierde lid van de Wet Stichting CAOP;

Gehoord de Bijzondere Commissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ex artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit sociaal statuut verstaat onder:

Stichting CAOP:

de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel;

CAOP:

het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel;

overgangsdatum:

datum van oprichting van de Stichting CAOP;

personeelslid:

degene die op de dag voor de overgangsdatum in dienst is bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

functie:

het samenstel van werkzaamheden waarmee een personeelslid op de dag voor de overgangsdatum, overeenkomstig hetgeen hem door het daartoe bevoegde gezag is opgedragen, is belast.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Uiterlijk twee maanden voor de overgangsdatum ontvangt het personeelslid als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet Stichting CAOP, een schriftelijke mededeling namens de minister van Binnenlandse Zaken dat zijn dienstverband bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel van rechtswege wordt beëindigd en dat hij met ingang van de overgangsdatum van rechtswege in dienst zal treden van de Stichting CAOP.

De mededeling bevat tevens informatie omtrent de aard van het dienstverband met de Stichting CAOP, de functie die het personeelslid vanaf de overgangsdatum zal vervullen, het salaris dat hij zal genieten en de overige arbeidsvoorwaarden die voor hem zullen gelden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Geen arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet Stichting CAOP komt tot stand met het personeelslid:

  • a. dat binnen een jaar, te rekenen vanaf de overgangsdatum, op grond van de Algemene burgerlijke pensioenwet ouderdomspensioengerechtigd wordt dan wel binnen deze periode recht op een uitkering verkrijgt ingevolge de Wet uitkering wegens vervroegd uittreden en schriftelijk kenbaar maakt van dit recht gebruik te zullen maken.

  • b. waarvan uiterlijk op de dag voorafgaande aan de overgangsdatum op grond van de uitslag van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 38 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, dan wel artikel 31c van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, is gebleken dat hij verkeert in een toestand van blijvende ongeschiktheid voor de vervulling van de functie;

  • c. dat voor de overgangsdatum is geplaatst op de herplaatsingslijst bedoeld in artikel 7 van de Leidraad personele gevolgen organisatieveranderingen 1992.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 De beloning van het personeelslid, dat is overgegaan naar de Stichting CAOP en in verband met het bepaalde in artikel 4 van de Wet Stichting CAOP een functie bij de Stichting CAOP vervult, vindt plaats volgens de bij die functie behorende salariëring, welke geldt krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst die op de arbeidsverhouding van toepassing is.

  • 2 Aan het personeelslid dat is overgegaan naar de Stichting CAOP en bij de Stichting CAOP na de overgangsdatum een netto-beloning ontvangt die minder bedraagt dan het netto-salaris dat hij voor de datum van overgang ontving, wordt gedurende maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de overgangsdatum, het netto-salaris gegarandeerd dat hij op de dag voorafgaande aan de datum van verzelfstandiging genoot.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Met ingang van de overgangsdatum verkrijgt het personeelslid met wie een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet Stichting CAOP is gesloten, ter zake van de ouderdoms- en nabestaandenpensioenvoorziening aanspraken jegens de Stichting Federatief Pensioenfonds die in totaliteit gelijkwaardig zijn aan die welke het personeelslid op de dag voor de overgangsdatum had jegens het Algemeen burgerlijk pensioenfonds krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet.

  • 2 De Stichting CAOP brengt de pensioenvoorziening bij de Stichting Federatief Pensioenfonds uiterlijk op de overgangsdatum onder.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Vergoedingen op basis van de bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel gehanteerde regelingen inzake reiskosten woon-werkverkeer, onkosten dienstreizen, telefoonkosten, representatiekosten, verhuiskosten, studiefaciliteiten, Bedrijfszelfbescherming en EHBO vinden na de overgang plaats op voet van deze regelingen, indien en zolang terzake geen regeling van de Stichting CAOP tot stand is gekomen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het personeelslid, dat is overgegaan naar de Stichting CAOP en met wie voor de overgangsdatum met toepassing van de artikelen 16 tot en met 20d, artikel 33a dan wel 34 tot en met 34d van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, buitengewoon verlof is verleend dat op de overgangsdatum niet is beëindigd, behoudt het recht op het nog niet genoten gedeelte van het buitengewoon verlof onder handhaving van de afspraken die daarover met hem voor de overgangsdatum zijn gemaakt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In overleg met de desbetreffende bonden van de centrales van overheidspersoneel wordt een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten voor het personeel van de Stichting CAOP.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Sociaal statuut verzelfstandiging CAOP.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet Stichting CAOP. De tekst van dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 24 oktober 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven