Besluit vaststelling ziektevoorschriften EZ

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 26-10-1994 t/m 30-11-2005

Besluit vaststelling ziektevoorschriften EZ

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 41, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 32b, derde lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;

Gehoord de Algemene Dienstcommissie, ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Voor medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en de daaronder ressorterende diensten, met uitzondering van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gelden de ziektevoorschriften die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit vaststelling ziektevoorschriften EZ.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 oktober 1994

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Wat te doen bij ziekteverzuim?

1. Ziekmelding

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • -

  bij uw chef of diens vervanger, vóór 09.30 uur

 • -

  tijdens het werk: direct bij uw chef

 • -

  verblijfplaats en telefoonnummer doorgeven

 • -

  zo mogelijk aangeven wanneer u het werk weer kunt hervatten

 • -

  op verzoek van uw chef aangeven of er een relatie is tussen ziekte en werk

2. Tijdens verzuim

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • -

  eventuele verandering van verblijfplaats en telefoonnummer direct doorgeven, ook bij verblijf in het buitenland

 • -

  bereikbaar zijn voor telefonisch en persoonlijk contact met uw chef of de bedrijfsarts

 • -

  eventuele ‘wandeluren’ alleen in overleg met de bedrijfsarts

 • -

  vakantie alleen met toestemming van de bedrijfsarts en na overleg met uw chef

 • -

  zonder toestemming van de bedrijfsarts geen werkzaamheden t.b.v. uzelf of derden verrichten

3. Bezoek bedrijfsarts

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • -

  gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen, ook als het werk al weer hervat is

 • -

  meewerken aan onderzoek door de bedrijfsarts

 • -

  als u niet op het spreekuur kunt komen, moet u dit zo spoedig mogelijk melden, onder opgaaf van redenen

4. Voorschriften arts

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • -

  houdt u zich aan de voorschriften van de arts

 • -

  zonder goede redenen mag u zich niet onttrekken aan medische behandeling

5. Werkhervatting

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • -

  zodra u zich hiertoe in staat acht, tenzij de bedrijfsarts andere aanwijzingen heeft gegeven

 • -

  op de door de bedrijfsarts aangegeven dag. Als dit niet kan, moet u dit direct melden aan uw chef en aan de bedrijfsarts

6. Langdurig verzuim

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • -

  na een ziekteperiode van langer dan één jaar mag het werk alleen worden hervat na toestemming van de bedrijfsarts

Deze bijlage behoort bij het besluit van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 1994, kenmerk WJA/JZ 94074461.

De

Minister

van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Naar boven