Regeling centrale examens m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 05-11-1994 t/m 30-11-2005

Regeling centrale examens m.b.o.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

In overeenstemming met de minister van verkeer en waterstaat,

Gelet op de artikelen 17 en 29a van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 4, vierde lid en 7, eerste en derde lid, van het Examenbesluit m.b.o.;

Gezien het voorstel van de Stichting Landelijk Orgaan voor het Beroepsonderwijs Transport en Logistiek;

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 12 oktober 1994, nr. OR 94000420/2BS);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De examenprogramma's voor de onderstaande opleidingen worden, voor zover het betreft de centraal af te nemen examenonderdelen, vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

 • a. korte opleiding scheepstechnicus

 • b. korte opleiding schipper/machinist met beperkt werkgebied

 • c. tussenopleiding stuurman/werktuigkundige kleine schepen

 • d. lange opleiding maritiem officier in de zeevaart

 • e. korte opleiding stuurman/werktuigkundige in de zeevisvaart (SW 6)

 • f. lange opleiding stuurman/werktuigkundige in de zeevisvaart (SW 5)

 • g. lange opleiding stuurman/werktuigkundige in de zeevisvaart (SW 4).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De leden van de landelijke examencommissie, bedoeld in artikel 4 van het Examenbesluit m.b.o., en de door haar in te schakelen deskundigen ontvangen uit 's Rijks kas vacatiegeld ten bedrage van f 120 per dag.

 • 2 De leden van de landelijke examencommissie en de door haar in te schakelen deskundigen kunnen aanspraak maken op vergoeding van reis- en verblijfkosten op grond van het Reisbesluit 1993.

 • 3 De leden van de landelijke examencommissie en de door haar in te schakelen deskundigen ontvangen uit 's Rijks kas een vergoeding voor gemaakte onkosten die tezamen met de dagvergoeding voor verblijfkosten ten hoogste f 75 per dag bedraagt.

 • 4 Het aantal dagen waarvoor aanspraak bestaat op de vergoeding, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, alsmede het bedrag van de vergoeding van de overige kosten van de landelijke examencommissie wordt vastgesteld na ontvangst van een voorstel van het landelijk orgaan.

 • 5 Vergoeding op grond van dit artikel wordt uitsluitend verstrekt terzake van werkzaamheden ten behoeve van centrale examens.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, met dien verstande dat de artikelen 3 en 4 terugwerken tot en met 1 augustus 1993.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling centrale examens m.b.o.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven