Regeling aanwijzing keuringsinstelling explosieven voor civiel gebruik

[Regeling vervallen per 19-10-2010.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 25-02-2005 t/m 18-10-2010

Regeling aanwijzing keuringsinstelling en toezichthoudende ambtenaren Wet explosieven voor civiel gebruik

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, en 22, eerste lid, van de Wet explosieven voor civiel gebruik;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de Wet explosieven voor civiel gebruik.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-10-2010]

Als instelling, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet wordt aangewezen het Prins Maurits Laboratorium van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing keuringsinstelling explosieven voor civiel gebruik.

's-Gravenhage, 12 oktober 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven