Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 19, eerste lid, onder a en b, en artikel 32 van de Wet explosieven voor civiel gebruik;

Besluit

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

de wet:

de Wet explosieven voor civiel gebruik;

erkenning:

erkenning als bedoeld in artikel 17 van de wet;

goedkeuring:

goedkeuring als bedoeld in artikel 10 van de wet;

vergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 10 van de wet.

Artikel 2

 • 1 De aanvrager van een erkenning of, indien de aanvrager een rechtspersoon is, degene die onmiddellijk leiding geeft aan het bedrijf, voldoet aan de eisen met betrekking tot zedelijk gedrag, genoemd in het tweede, derde en vierde lid.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde persoon is niet in de laatste acht jaren in een ander land bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak veroordeeld wegens overtreding van een aldaar geldende strafbepaling, vergelijkbaar met een bepaling, genoemd in het derde lid, voor zover die veroordeling hier te lande is geregistreerd.

 • 6 Voor de toepassing van het derde lid wordt een onherroepelijke strafbeschikking met een veroordeling gelijk gesteld.

Artikel 3

 • 1 De aanvrager van een erkenning of, indien de aanvrager een rechtspersoon is, degene die onmiddellijk leiding geeft aan het bedrijf legt bij zijn aanvraag de gegevens over, genoemd in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 Indien het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, meer dan één vestiging heeft, wordt voor iedere vestiging een afzonderlijke erkenning aangevraagd.

Artikel 4

 • 1 Ter vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de behandeling van een aanvraag om goedkeuring is de aanvrager aan het Rijk verschuldigd: € 127,–.

 • 2 Ter vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de behandeling van een aanvraag om een vergunning is de aanvrager aan de betrokken gemeente verschuldigd: € 121,–.

 • 3 Ter vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de behandeling van een aanvraag om erkenning of verlenging van de geldigheidsduur daarvan is de aanvrager aan de betrokken regio verschuldigd: € 121,–, respectievelijk € 60,–.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1994.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 oktober 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Bijlage (Behoort bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik)

Aanvraag van een erkenning

 • 1 Met betrekking tot de aanvrager:

  • a. naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer;

  • b. indien de aanvrager een rechtspersoon is: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en rechtsvorm van het bedrijf;

  • c. naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer van de vestiging waar de werkzaamheden, waarvoor de erkenning wordt gevraagd, zullen worden uitgeoefend alsmede de activiteiten die gewoonlijk in deze vestiging worden of zullen worden verricht;

  • d. handelingen waarvoor de erkenning wordt gevraagd;

  • e. explosieven of soort explosieven waarvoor de erkenning wordt gevraagd.

 • 2 Met betrekking tot de directeur van het onder 1, onder b, genoemde bedrijf: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, privé-adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

 • 3 Met betrekking tot degene die onmiddellijk leiding geeft aan de onder 1, onder c, genoemde vestiging:

  • a. naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, privé-adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer;

  • b. twee recente, goedgelijkende pasfoto's.

Naar boven