Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 27-08-2004

Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 23 juni 1994, BU/18253/94 en 22 september 1994, BU/30778/94);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, en het Centraal Administratiekantoor maken ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 1. Uitgangspunt voor de in 1995 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is het bedrag dat het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1994 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeert, te weten f 1079,3 mln..

  Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 735,2 mln. (69,9%), een materieel deel ad f 316,9 mln. (30,1%) en een incidenteel deel van f 27,2 mln..

 • 2. In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 mln.

 • 3. Voor de ophoging naar het niveau 1995 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 735,2 mln. per saldo verhoogd met f 0,0 mln., als gevolg van het hanteren van de ‘nullijn’ als voorcalculatorisch percentage voor loonkostenontwikkeling (met inbegrip van efficiencykorting van 0,7%).

 • 4. Voor de ophoging naar het niveau 1995 wordt het materiële deel van f 316,9 mln. per saldo verhoogd met f 9,2 mln., als gevolg van:

  • a. f 1,5 mln. verhoging in verband met het onder 2 vermelde;

  • b. f 7,7 mln. verhoging als gevolg van de voorcalculatorische prijsstijging van 2,41%.

 • 5. De voorlopige vaststelling van de beheerskosten geschiedt met inachtneming van drie pro-memorieposten. Deze posten betreffen ten eerste extra kosten van het Centraal Administratie Kantoor AWBZ in verband met de werkzaamheden inzake budgettering AWBZ, ten tweede de incidentele kosten die samenhangen met de gegevensverzameling door ziekenfondsen in verband met de invoering van de Wet Van Otterloo en ten derde de eventuele korting van 0,85% in verband met efficiencyverbetering en reductie ziekteverzuim.

 • 6. Gelet op de punten 1 tot en met 5 is het totale bedrag van de voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1995 f 1061,3 mln.. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 735,2 mln. (f 735,2 mln. + f 0,0 mln.), het materiële deel bedraagt f 326,1 mln. (f 316,9 mln. + f 9,2 mln.).

  Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten ter uitvoering van de AWBZ.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.

Naar boven