Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 23 juni 1994, BU/18253/94 en 22 september 1994, BU/30778/94);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering

uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1994. Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, en het Centraal Administratiekantoor maken ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Uitgangspunt voor de in 1994 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is het bedrag dat het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1993 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeert, te weten f 1056,5 mln..

Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 741,5 mln. (70,2%), een materieel deel ad f 314,3 mln. (29,8%) en een incidenteel deel van f 0,7 mln..

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 mln.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met de structurele doorwerking van de nadere aanpassing van de loonkostenontwikkeling per 1 april 1993 (0,75%) wordt het macrobedrag verhoogd met f 1,3 miljoen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op het macrobedrag wordt een korting van f 25 miljoen toegepast, waarvan het arbeidsvoorwaardendeel f 17,6 miljoen en het materiële deel f 7,4 miljoen bedraagt. De korting wordt verdeeld over het ZFW- en het AWBZ-gedeelte van het macrobudget naar rato van de verhouding tussen beide gedeelten in het advies van de ZFR d.d. 28 oktober 1993 (BU/30153/93).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de invoering van het sofi-nummer in de verzekerdenadministraties van de ziekenfondsverzekering wordt een bedrag van f 12,0 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de invoering van de Wet van Otterloo per 1 juli 1994 wordt ten behoeve van de ziekenfondsverzekering een bedrag van f 14,1 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de extra werkzaamheden van het Centraal Administratiekantoor AWBZ (CAK) inzake budgettering AWBZ wordt een bedrag van f 1,1 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1994 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 741,5 mln. per saldo verlaagd met f 6,3 mln., als gevolg van:

  • a. f 1,3 mln. verhoging op grond van het onder 3 genoemde;

  • b. f 17,6 mln. verlaging op grond van het onder 4 vermelde;

  • c. f 10 mln. verhoging als gevolg van de loonkostenontwikkeling van 1,38%.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1994 wordt het materiële deel van f 314,3 mln. per saldo verhoogd met f 2,6 mln., als gevolg van:

  • a. f 1,5 mln. verhoging in verband met het onder 2 vermelde;

  • b. f 7,4 mln. verlaging op grond van het onder 4 vermelde;

  • c. f 8,5 mln. verhoging als gevolg van de prijsstijging van 2,76%.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Gelet op de punten I tot en met 9 is het totale bedrag van de voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1994 f 1079,3 mln.. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 735,2 mln. (f 741,5 mln. – f 6,3 mln.), het materiële deel bedraagt f 316,4 mln. (f 314,3 mln. + f 2,6 mln.). Voorts is in-cidenteel toegevoegd een bedrag van f 12,0 miljoen in verband met de invoering van het sofi-nummer, een bedrag van f 14,1 miljoen in verband met de invoering van de Wet Van Otterloo en een bedrag van f 1,1 miljoen in verband met de extra werkzaamheden van het CAK.

Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten ter uitvoering van de AWBZ.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.

Naar boven