Regeling financiële verslaggeving landelijke organen voor het beroepsonderwijs en zelfstandige instituten voor het vormingswerk

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 22-01-2014

Regeling financiële verslaggeving landelijke organen voor het beroepsonderwijs en zelfstandige instituten voor het vormingswerk

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel H.27 van het Uitvoeringsbesluit WCBO en artikel 47, tweede lid, van het Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Onder financiële verslaggeving wordt verstaan: directieverslag, jaarrekening en overige gegevens.

Artikel 2. Doelgroep

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling is van toepassing op de volgende scholen en instellingen:

  • a. de landelijke organen voor het beroepsonderwijs;

  • b. de zelfstandige instituten voor het vormingswerk.

Artikel 3. Inrichting financiële verslaggeving

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Onverminderd het tweede lid, geschiedt de inrichting van de financiële verslaggeving van de scholen en instellingen als bedoeld in artikel 2 met inachtneming van het als bijlage bij mijn regeling van 13 december 1993, kenmerk CFI/F/BV-93083192 (Uitleg OenW-Regelingen nr. 31a van 22 december 1993) vastgestelde model.

  • 2 Afwijkingen van het model worden in de toelichting bij de jaarrekening gemotiveerd.

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995 en is voor de eerste maal van toepassing op de inrichting van de financiële verslaggeving met ingang van 1 januari 1995.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven