Regeling bureau communicatie Nederlandse politie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 27-10-1994 t/m 01-01-2005

Regeling bureau communicatie Nederlandse politie

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken,

Overwegende, dat een adequate voorlichting over ontwikkelingen die de handhaving van de rechtsorde betreffen een bijdrage levert aan het functioneren van de Nederlandse politie;

dat de ministers voornoemd daartoe gezamenlijk een voorziening wensen te treffen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Er is een bureau communicatie Nederlandse politie.

 • 2 Het bureau communicatie Nederlandse politie ressorteert beheersmatig onder het Ministerie van Justitie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Het bureau communicatie Nederlandse politie heeft tot taak berichtgeving van voorlichtende aard betreffende politie-aangelegenheden binnen de Nederlandse politie te bevorderen en te verspreiden.

 • 2 Ter uitvoering van zijn taak, bedoeld in het eerste lid, verricht het bureau communicatie Nederlandse politie onder meer de volgende werkzaamheden:

  • a. het samenstellen en in omloop brengen van het voorlichtend vaktijdschrift ‘het Algemeen Politieblad’;

  • b. het ontwikkelen en in stand houden van voorzieningen, met behulp waarvan het bureau communicatie Nederlandse politie berichtgeving, bedoeld in het eerste lid, binnen de Nederlandse politie kan verspreiden;

  • c. het onderhouden van nauwe banden met functionarissen die binnen de Nederlandse politie met voorlichting zijn belast.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De leiding en de organisatie van het bureau communicatie Nederlandse politie berusten bij het hoofd bureau communicatie Nederlandse politie. Hij oefent de hem in verband daarmee verleende beheersbevoegdheden uit met inachtneming van de door de Minister van Justitie, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken, aangegeven kaders.

 • 2 Het hoofd bureau communicatie Nederlandse politie fungeert tevens als hoofdredacteur van het ‘het Algemeen Politieblad’.

 • 3 Het hoofd bureau communicatie Nederlandse politie stelt jaarlijks een jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring, een beleidsplan en een begroting op en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Er is een redactieraad voor het bureau communicatie Nederlandse politie.

 • 2 De redactieraad ziet erop toe dat het beleid van het bureau communicatie Nederlandse politie ten aanzien van de inhoud van de berichtgeving aansluit op de taak, bedoeld in artikel 2.

 • 3 Het toezicht, bedoeld in het tweede lid, geschiedt met inachtneming van een redactiestatuut dat op voordracht van het hoofd bureau communicatie Nederlandse politie en de redactieraad wordt vastgesteld door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

 • 4 Het redactiestatuut, bedoeld in het derde lid, bevat in ieder geval nadere bepalingen omtrent de taakvervulling van het bureau communicatie Nederlandse politie en de wijze van toezicht daarop door de redactieraad.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De redactieraad is samengesteld uit een voorzitter en ten hoogste elf overige leden. Onder deze leden zijn een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie, een vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van elk van de politievakorganisaties en vertegenwoordigers uit de politiekorpsen.

 • 2 De voorzitter en de leden van de redactieraad worden benoemd en ontslagen door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, gehoord de redactieraad.

 • 3 Het hoofd bureau communicatie Nederlandse politie wordt, gehoord de redactieraad, benoemd door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Met het oog op de kosten voor het bureau communicatie Nederlandse politie wordt jaarlijks door de Minister van Justitie een bijdrage beschikbaar gesteld.

  De hoogte van deze bijdrage wordt in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld.

 • 2 De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkelijk gedragen door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

 • 3 Het bureau communicatie Nederlandse politie kan voor het verlenen van bepaalde diensten, kosten in rekening brengen. De aldus verkregen inkomsten worden telkens besteed ten behoeve van het bureau communicatie Nederlandse politie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bureau communicatie Nederlandse politie.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 10 oktober 1994

De

Minister

van Justitie,
Namens deze,

Directeur-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding, (wnd.)

,

H. A. van Brummen

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Namens deze,

Directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid

,

H. C. J. L. Borghouts

Naar boven