Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1994

[Regeling vervallen per 01-06-2008.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 23-10-1994 t/m 31-05-2008

Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1994

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende na overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 22 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2008]

Als stoffen, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen worden aangewezen:

Naam stof(groep)

CAS nr.

Gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen

1. chloorbenzenen

2. chloorfenolen (waaronder pentachloorfenol)

3. chloortoluenen

25168-05-2

4. chlooranilines

5. chloornitrobenzenen

25167-93-5

6. hexachloornaftalenen

1335-87-1

7. polychloorbifenylen en -terfenylen (PCB's en PCT's)

8. tetrachloorbenzyltoluenen (waaronder Ugilec 121 en 141)

9. gehalogeneerde dibenzo-p-dioxines/-furanen

10. gehalogeneerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (gehalogeneerde PAK)

Aromatische koolwaterstoffen

11. benzeen

71-43-2

12. tolueen

108-88-3

13. styreen

100-42-5

14. fenol

108-95-2

15. alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

16. PAK

8007-45-2

17. gemethyleerde PAK

18. nitro PAK

19. steenkoolteerdestillaat (waaronder creosoot)

8001-58-9

Gehalogeneerde niet-aromatische koolwaterstoffen

20. dichloormethaan

75-09-2

21. trichloormethaan

67-66-3

22. tetrachloormethaan

56-23-5

23. 1,2-dichloorethaan

107-06-2

24. 1,1,1-trichloorethaan

71-55-6

25. trichlooretheen

79-01-6

26. tetrachlooretheen

127-18-4

27. vinylchloride

75-01-4

28. methylbromide

74-83-9

29. chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK)

30. halonen

31. hexachloorbutadieen

87-68-3

32. hexachloorcyclohexanen (met uitzondering van lindaan)

608-73-1

33. chloorparaffines

Niet-gehalogeneerde niet-aromatische koolwaterstoffen

34. etheen

74-85-1

35. gasvormige koolwaterstoffen (waaronder methaan)

36. 1,3-butadieen

106-99-0

37. 2-hydroxy-2-methylpropaannitril

75-86-5

38. acroleïne

107-02-8

39. acrylonitril

107-13-1

40. formaldehyde

50-00-0

41. ethyleenoxide

75-21-8

42. propyleenoxide

75-56-9

43. 2-ethoxyethanol

110-80-5

44. tert-butyl hydroperoxide

75-91-2

45. 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

46. 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

111-77-3

Metalen en metalloïden

47. kwik en kwikverbindingen

7439-97-6

48. chroom (VI) verbindingen

18540-29-9

49. cadmium en cadmiumverbindingen

7440-43-9

50. lood en loodverbindingen

7439-92-1

51. arseen en arseenverbindingen

7440-38-2

52. antimoon en antimoonverbindingen

7440-36-0

53. koper en koperverbindingen

7440-50-8

54. zink en zinkverbindingen

7440-66-6

55. nikkel en nikkelverbindingen

7440-02-0

56. beryllium en berylliumverbindingen

7440-41-7

57. kobalt en kobaltverbindingen

7440-48-4

58. vanadium en vanadiumverbindingen

7440-62-2

59. seleen en seleenverbindingen

7782-49-2

60. aluminium en aluminiumverbindingen

7429-90-5

Zeldzame aardmetalen

61. lantaan en lantaanverbindingen

7439-91-0

62. cerium en ceriumverbindingen

7440-45-1

63. neodymium en neodymiumverbindingen

7440-00-8

64. gadolinium en gadoliniumverbindingen

7440-54-2

Ftaalzuuranhydride en ftalaatesters

65. dibutylftalaat

84-74-2

66. diëthylftalaat

84-66-2

67. diïsobutylftalaat

84-69-5

68. benzylbutylftalaat

85-68-7

69. butyl(2-ethylhexyl)ftalaat

85-69-8

70. butylglycolylbutylftalaat

85-70-1

71. di(2-ethylhexyl)ftalaat

117-81-7

72. dimethoxyethylftalaat

117-82-8

73. di(2-butoxyethyl)ftalaat

117-83-9

74. dioctylftalaat

117-84-0

75. dimethylftalaat

131-11-3

76. dihexylftalaat

84-75-3

77. diheptylftalaat

3648-21-3

78. di(n-hexyl,n-octyl,n-decyl)ftalaat

25724-58-7

79. diïsodecylftalaat

26761-40-0

80. diïso-octylftalaat

27554-26-3

81. dimethylcylohexylftalaat

27987-25-3

82. ftaalzuuranhydride

85-44-9

Vermestende, verzurende en klimaatbeïnvloedende stoffen

83. fosfaat

84. nitraat

85. ammoniumverbindingen (waaronder ammoniak)

86. zwaveldioxide

7446-09-5

87. stikstofoxiden

88. koolstofdioxide

124-38-9

89. distikstofoxide

10024-97-2

Radioactieve stoffen

90. tritium

10028-17-8

91. koolstof-radioactieve isotopen

92. radon-radioactieve isotopen

93. radium-radioactieve isotopen

94. jodium-radioactieve isotopen

95. polonium-radioactieve isotopen

96. lood-radioactieve isotopen

97. cesium-radioactieve isotopen

98. strontium-radioactieve isotopen

99. xenon-radioactieve isotopen

100. argon-radioactieve isotopen

Bestrijdingsmiddelen

101. aldrin

309-00-2

102. dieldrin

60-57-1

103. endrin

72-20-8

104. isodrin

465-73-6

105. endosulfan

115-29-7

106. malathion

121-75-5

107. parathion

56-38-2

108. methylparathion

98-00-0

109. methyl-azinfos

86-50-0

110. bentazon

25057-89-0

111. simazine

122-34-9

112. atrazine

1912-24-9

113. dichloorvos

62-73-7

114. fenitrothion

122-14-5

115. trifluralin

1582-09-8

116. fenthion

55-38-9

117. tributyltinoxide

56-35-9

118. trifenyltinacetaat

900-95-8

119. trifenyltinchloride

639-58-7

120. trifenyltinhydroxide

76-87-9

121. dibutyltinchloride

683-18-1

122. dibutyltinoxide

818-08-6

123. tetrabutyltin

1461-25-2

124. diazinon

333-41-5

125. dimethoaat

60-51-5

126. mecoprop

93-65-2

127. 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D)

94-75-7

128. 2,4-dichloorfenoxypropionzuur (dichloorprop)

120-36-5

129. metamitron

41394-05-2

130. diuron

330-54-1

131. isoproturon

34123-59-6

132. methabenzthiazuron

18691-97-9

133. cloridazon

1698-60-8

134. triadimefon

43121-43-3

135. pirimicarb

23103-98-2

136. N,N-diëthyl-3-methylbenzamide

134-62-3

137. linuron

330-55-2

138. lindaan

58-89-9

139. metobromuron

3060-89-7

140. dinoterb

1420-07-1

141. DNOC

2312-76-7

142. metazachloor

67129-08-2

143. MCPA

94-74-6

Wasactieve stoffen

144. ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA)

60-00-4

145. nitrilotri-azijnzuur (NTA)

139-13-9

146. anionische oppervlakteactieve stoffen

147. kationische oppervlakteactieve stoffen

148. nonionische oppervlakteactieve stoffen

149. witmakers

150. wasactieve bleekmiddelen

Brandvertragers

151. polybroombifenylen (PBB's)

152. polybroombifenyloxyden (PBBO's)

153. tetrabroombisfenol-A (TBBP-A)

79-94-7

154. hexabroomcyclododecaan

3194-55-6

155. 1,2-bis(tribroomfenoxy)ethaan

37853-59-1

Overige stoffen/stofgroepen

156. fluoriden (waaronder waterstoffluoride)

16984-48-8

157. asbest

1332-21-4

158. zwavelwaterstof

7783-06-4

159. koolstofdisulfide

75-15-0

160. koolmonoxide

630-08-0

161. ozon

10028-15-6

162. stof (fijn en grof waaronder dieselaërosol)

163. aardolie

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2008]

De Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1992 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 oktober 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven