Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 20-03-2014.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 19-06-2009 t/m 19-03-2014

Regeling van 5 oktober 1994, houdende voorschriften voor de typekeuring van motorrijtuigen in verband met de luchtverontreiniging

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op:

richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 76), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 94/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100);

richtlijn nr. 72/306/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PbEG L 190), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 89/491/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1989 (PbEG L 238);

richtlijn nr. 88/77/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PbEG L 36), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 91/542/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 oktober 1991 (PbEG L 295);

en op de artikelen 5 en 10 van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging;

Besluiten:

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging;

b. overeenkomst van 20 maart 1958:

Overeenkomst van 20 maart 1958 betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83);

c. richtlijn 70/220:

richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 76);

d. richtlijn 72/306:

richtlijn nr. 72/306/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PbEG L 190);

e. richtlijn 83/351:

richtlijn nr. 83/351/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 1983 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen (PbEG L 197);

f. richtlijn 88/76:

richtlijn nr. 88/76/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1987 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren en motorvoertuigen (PbEG L 36);

g. richtlijn 88/77:

richtlijn nr. 88/77/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PbEG L 36);

h. richtlijn 91/441:

richtlijn nr. 91/441/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1991 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 242);

i. richtlijn 93/59:

richtlijn nr. 93/59/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1993 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 186);

j. richtlijn 94/12:

richtlijn nr. 94/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG (PbEG L 100);

k. richtlijn 96/1:

richtlijn nr. 96/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door dieselmotoren bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PbEG L 40);

l. richtlijn 96/44:

richtlijn nr. 96/44/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 juli 1996 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 210);

m. richtlijn 96/69:

richtlijn nr. 96/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 oktober 1996 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PbEG L 282);

n. richtlijn 97/20:

richtlijn nr. 97/20/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 april 1997 (PbEG L 125) houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 72/306/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen;

o. richtlijn 97/24:

richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee- of drie wielen;

p. richtlijn 98/77:

richtlijn nr. 98/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 oktober 1998 (PbEG L 286) houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

q. richtlijn 98/69:

richtlijn nr. 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1998 (PbEG L 350) met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad;

r. richtlijn 1999/102:

richtlijn nr. 1999/102/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1999 (PbEG L 334) houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

s. proef van type I:

proef van type I voor de controle van uitlaatemissies na een koude start als bedoeld in bijlage III van richtlijn 70/220.

t. richtlijn 1999/96:

richtlijn nr. 1999/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 (PbEG 2000, L 44) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking en tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG van de Raad;

u. richtlijn 2001/1:

richtlijn nr. 2001/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 januari 2001 (PbEG 2001, L 35) tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

v. richtlijn 2001/27:

richtlijn nr. 2001/27/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 april 2001 (PbEG 2001, L 107) houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 88/77/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of op vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking;

w. richtlijn 2001/100:

richtlijn nr. 2001/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 december 2001 (PbEG 2002, L 16) tot wijziging van richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

x. richtlijn 2002/51:

richtlijn nr. 2002/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 betreffende de verlaging van het niveau van verontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen op twee of drie wielen en tot wijziging van richtlijn nr. 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PbEG L 252);

y. trial-motorfiets:

motorrijtuig met de volgende kenmerken:

 • 1°. maximale zithoogte: 700 mm;

 • 2°. maximale vrije hoogte: 280 mm;

 • 3°. maximale brandstoftank: 4 l;

 • 4°. minimale totale overbrengingsverhouding in de hoogste versnelling: 7,5, bepaald volgens primaire verhouding x overbrengingsverhouding x eindaandrijvingsverhouding;

z. enduro-motorfiets:

motorrijtuig met de volgende kenmerken:

 • 1°. minimale zithoogte: 900 mm;

 • 2°. minimale vrije hoogte: 310 mm;

 • 3°. minimale totale overbrengingsverhouding in de hoogste versnelling: 6,0, bepaald volgens primaire verhouding x overbrengingsverhouding x eindaandrijvingsverhouding;

aa. richtlijn 2002/80:

richtlijn nr. 2002/80/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 oktober 2002 (PbEG L 291) tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

bb. richtlijn 2003/76:

richtlijn nr. 2003/76/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 augustus 2003 (PbEU L 206) tot wijziging van richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

cc. richtlijn 2003/77:

richtlijn nr. 2003/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 augustus 2003 (PbEU L 211) tot wijziging van de richtlijnen nr. 97/24/EG en nr. 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen;

dd. richtlijn 2005/21:

richtlijn nr. 2005/21/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 maart 2005 (PbEU L61) tot aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijn nr. 72/306/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen;

ee. richtlijn 2005/55/EG:

richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 inzake typegoedkeuring van zware bedrijfsvoertuigen en motoren voor wat betreft hun emissies (Euro IV en V) (PbEU L 275);

ff. richtlijn 2007/46/EG:

richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Pb EU L 263);

gg. ECE-reglement nr. 115:

Regulation No. 115, concerning uniform provisions for the approval of specific LPG retrofit systems to be installed in motorvehicles for the use of LPG in their propulsion system, and for the approval of specific CNG retrofit systems to be installed in motorvehicles for the use of CNG in their propulsion system.

§ 2. Keuringsvoorschriften

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 2 De keuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van het besluit, van motorrijtuigen van categorie N1, klassen I, II en III als bedoeld in deel A van bijlage II van richtlijn 2007/46/EG, wordt verricht aan de hand van:

  • a. indien de aanvraag om een keuring is of wordt ingediend op of na 1 oktober 2001, maar voor 1 januari 2005, voor een motorrijtuig van klasse I: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij A van de tabel in punt 5.3.1.4. van bijlage I bij richtlijn 70/220 worden gebruikt, tenzij de aanvrager verzoekt om toepassing van de grenswaarden in rij B van eerdergenoemde tabel;

  • b. indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend op of na 1 oktober 2001, maar voor 1 januari 2006, voor een motorrijtuig van klasse II of III: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij A van de tabel in punt 5.3.1.4 van bijlage I bij richtlijn 70/220 worden gebruikt, tenzij de aanvrager verzoekt om toepassing van de grenswaarden in rij B van eerdergenoemde tabel;

  • c. indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend op of na 1 januari 2005 voor een motorrijtuig van klasse I: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij B van de tabel in punt 5.3.1.4. van bijlage I bij Richtlijn 70/220 worden gebruikt;

  • d. indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend op of na 1 januari 2006 voor een motorrijtuig van klasse II of III: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij B van de tabel in punt 5.3.1.4 van bijlage I bij Richtlijn 70/220 worden gebruikt;

  • e. indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend op of na 1 januari 2003 voor een type motorrijtuig van categorie N1, klasse II of III, voor een type motorrijtuig van categorie M1 dat bestemd is voor het vervoer van meer dan zes personen of voor een type motorrijtuig van de categorie M1 met een maximummassa van meer dan 2500 kg, doch niet meer dan 3500 kg: richtlijn nr. 70/220, zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/100.

 • 3 De keuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van het besluit, van motorrijtuigen van categorie M1 als bedoeld in deel A van bijlage II bij richtlijn 2007/46/EG, wordt verricht aan de hand van:

  • a. indien de aanvraag om een keuring is of wordt ingediend op of na 1 oktober 2001, maar voor 1 januari 2005 voor een motorrijtuig met een maximummassa van niet meer dan 2500 kg: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij A van de tabel in punt 5.3.1.4 van bijlage I bij richtlijn 70/220 worden gebruikt tenzij de aanvrager verzoekt om toepassing van de grenswaarden in rij B van eerdergenoemde tabel;

  • b. indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend op of na 1 oktober 2001, maar voor 1 januari 2006 voor een motorrijtuig met een maximummassa van meer dan 2500 kg: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij A van de tabel in punt 5.3.1.4. van bijlage I bij richtlijn 70/220 worden gebruikt tenzij de aanvrager verzoekt om toepassing van de grenswaarden in rij B van eerdergenoemde tabel;

  • c. indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend op of na 1 januari 2005 voor een motorrijtuig met een maximummassa van niet meer dan 2500 kg: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij B van de tabel in punt 5.3.1.4. van bijlage I bij richtlijn 70/220 worden gebruikt;

  • d. indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend op of na 1 januari 2006 voor een motorrijtuig met een maximummassa van meer dan 2500 kg: richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in rij B van de tabel in punt 5.3.1.4. van bijlage I bij richtlijn 70/220 worden gebruikt.

 • 4 Indien de aanvraag om een keuring wordt ingediend voor 1 januari 2003 worden voertuigen van categorie M1 als bedoeld in deel A van bijlage II van richtlijn 2007/46/EG, met een maximummassa van meer dan 2000 kg met motoren met compressie ontsteking als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van richtlijn 98/69, in afwijking van het derde lid, voorzover nodig, gekeurd overeenkomstig het tweede lid, onder b.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Een aanvraag om de keuring, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van het besluit wordt, indien de aanvraag om de keuring is ingediend voor 1 januari 2006, verricht volgens richtlijn 97/24, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/77, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden in de onderscheiden rijen A van de tabel in punt 2.2.1.1.5. van bijlage II bij richtlijn 97/24 worden gebruikt.

 • 2 Het eerste lid geldt ten aanzien van een tweewielige trial- of enduro-motorfiets eerst met ingang van 1 januari 2004.

 • 3 Indien de aanvraag om de keuring, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend op of na 1 januari 2006, wordt de keuring verricht volgens richtlijn 97/24, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/77, waarbij voor de proef van type I de grenswaarden worden gebruikt, vermeld in rij B van de tabel in punt 2.2.1.1.5 van bijlage II bij richtlijn 97/24.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 De keuring van een motorrijtuig met een gassysteem dat is ingericht om zowel op gas als op benzine te kunnen rijden wordt zowel met gas verricht als met benzine. Het gassysteem moet zodanig functioneren dat het motorrijtuig met zowel gas als benzine als brandstof aan de keuringsvoorschriften voor benzine blijft voldoen.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Met de in artikel 3 bedoelde beoordeling die dient ter uitvoering van artikel 23, derde lid, onder c, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt gelijkgesteld een beoordeling door een onafhankelijke keuringsinstantie in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, welke beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van ten minste gelijkwaardige eisen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Degene die een motorrijtuig als bedoeld in artikel 3 ter keuring aanbiedt, draagt er zorg voor dat de onderdelen van de gasapparatuur die relevant zijn voor de uitworp van luchtverontreinigende stoffen, voorzien zijn van een uniek nummer dat een eenvoudige identificatie van die onderdelen mogelijk maakt.

 • 2 Hij legt bij de aanbieding ter keuring de gegevens over betreffende de in het eerste lid bedoelde kenmerken, alsmede de gegevens met betrekking tot de afstelling van de motor en van de brandstofdoseringsapparatuur.

 • 3 Hij vermeldt de in het tweede lid bedoelde gegevens op een symbool dat hij aanbrengt in elk motorrijtuig van het goedgekeurde type en dat hij verstrekt bij elke eenheid van de betrokken gasapparatuur die hij levert.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De keuring, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van het besluit wordt verricht aan de hand van de bepalingen van richtlijn 72/306, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2005/21.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De keuring, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, en vierde lid, onder a, van het besluit, wordt verricht aan de hand van richtlijn 2005/55/EG.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De keuring van motorrijtuigen die reeds in het buitenland in het verkeer zijn gebracht en in Nederland worden ingevoerd, wordt verricht aan de hand van de keuringsvoorschriften zoals deze van kracht waren op het tijdstip waarop de motorrijtuigen voor de eerste maal zijn toegelaten tot het verkeer op de weg.

§ 3. Tijdstip waarop een typegoedkeuring haar geldigheid verliest

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van het besluit die in Nederland nog niet zijn toegelaten tot het verkeer op de weg, houdt de goedkeuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a of c, van het besluit, op te gelden en houdt de mededeling, bedoeld in dat lid, onder b, op van kracht te zijn:

 • a. met ingang van 1 oktober 1989, indien die goedkeuring of mededeling:

  • 1º. betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van de voorschriften, vervat in onderdeel 5 van het Reglement 15, wijziging 04, behorende bij de overeenkomst van 20 maart 1958, of

  • 2º. betrekking heeft op de in de aanhef bedoelde motorrijtuigen, uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 2000 cm³, en is afgegeven voor 1 oktober 1988 naar aanleiding van een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 83/351;

 • b. met ingang van 1 oktober 1990, indien die goedkeuring of mededeling betrekking heeft op de in de aanhef bedoelde motorrijtuigen, met een dieselmotor, niet zijnde een dieselmotor met directe inspuiting, en betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 88/76;

 • c. met ingang van 1 oktober 1991, indien die goedkeuring of mededeling betrekking heeft op de in de aanhef bedoelde motorrijtuigen, met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van minder dan 1400 cm³, en betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 83/351;

 • d. met ingang van 31 december 1992, onverminderd de onderdelen a, b en c, indien die goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 91/441;

 • e. met ingang van 1 oktober 1994, onverminderd de onderdelen a tot en met d, indien die goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 93/59;

 • f. met ingang van 1 januari 1995, indien die goedkeuring of mededeling betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 91/441 en bij die keuring toepassing is gegeven aan punt 8.2 of 8.3 van bijlage I van die richtlijn;

 • g. met ingang van 1 januari 1995 dan wel met ingang van 1 oktober 1995 zoals aangegeven in de punten 8.1 en 8.2 van bijlage I van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 93/59, indien die goedkeuring of mededeling betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 93/59, en bij die keuring toepassing is gegeven aan punt 8.1 of punt 8.2 van bijlage I van die richtlijn;

 • h. met ingang van 1 januari 1997, indien die goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig als bedoeld in artikel 2, tweede lid, geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 94/12;

 • i. met ingang van 1 oktober 1997, indien die goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig van klasse I als bedoeld in artikel 2 geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 96/69;

 • j. met ingang van 1 oktober 1998, indien die goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig van klasse II of III als bedoeld in artikel 2 geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 96/69;

 • k. met ingang van 1 januari 2001, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig met een motor met elektrische ontsteking, die wordt gevoed door benzine, van categorie N1, klasse I of van categorie M1 met een maximummassa van niet meer dan 2500 kg als bedoeld in artikel 2 geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/102;

 • l. met ingang van 1 januari 2002, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig met een motor met elektrische ontsteking, die wordt gevoed door benzine, van categorie N1, klasse II of III of van categorie M1 met een maximummassa van meer dan 2500 kg als bedoeld in artikel 2 geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/102;

 • m. met ingang van 1 januari 2004, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig met een motor met elektrische ontsteking, die permanent of tijdelijk worden gevoed door LPG of aardgas, van categorie N1, klasse I of van categorie M1 met een maximummassa van niet meer dan 2500 kg als bedoeld in artikel 2 geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 2001/1;

 • n. met ingang van 1 januari 2007, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig met een motor met elektrische ontsteking, die permanent of tijdelijk worden gevoed door LPG of aardgas, van categorie N1, klasse II of III of van categorie M1 met een maximummassa van meer dan 2500 kg als bedoeld in artikel 2 geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 2001/1;

 • o. met ingang van 1 januari 2004, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig met een motor met compressieontsteking van categorie M1 met een maximummassa van niet meer dan 2500 kg en bestemd voor het vervoer van niet meer dan 6 personen, de bestuurder inbegrepen, als bedoeld in artikel 2 geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/102;

 • p. met ingang van 1 januari 2006, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig met een motor met compressieontsteking van categorie N1, klasse I of van categorie M1 met een maximummassa van niet meer dan 2500 kg en bestemd voor het vervoer van meer dan 6 personen, de bestuurder inbegrepen, als bedoeld in artikel 2, geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/102;

 • q. met ingang van 1 januari 2007, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig met een motor met compressieontsteking van categorie N1, klasse II en III of van categorie M1 met een maximummassa van meer dan 2500 kg als bedoeld in artikel 2, geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/102;

 • r. met ingang van 1 april 2002, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een type motor met compressieontsteking of een type gasmotor of een motorrijtuig met een motor met compressieontsteking of een gasmotor, geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn nr. 88/77, zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/27/EG;

 • s. met ingang van 1 januari 2006, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig van categorie M met een maximummassa van niet meer dan 2500 kg en van categorie N1, klasse 1, geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76;

 • t. met ingang van 1 januari 2007, indien de goedkeuring of mededeling betreffende een motorrijtuig van categorie N1, klassen II en III, als bedoeld in de tabel van bijlage I, punt 5.3.1.4, bij richtlijn 70/220, en een motorrijtuig van categorie M met een maximummassa van meer dan 2500 kg, geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 70/220, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn 2003/76.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 2, vijfde en zesde lid, van het besluit die in Nederland nog niet zijn toegelaten tot het verkeer op de weg, houdt de goedkeuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a of c, van dat besluit, op te gelden en houdt de mededeling, bedoeld in dat lid, onder b, op van kracht te zijn:

  • a. met ingang van 1 juli 2004, indien de goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht volgens richtlijn 97/24, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 2003/77, en bij die keuring bij de uitvoering van proef type I gebruik is gemaakt van de grenswaarden in de onderscheiden rijen A van de tabel in punt 2.2.1.1.5. van bijlage II bij die richtlijn;

  • b. met ingang van 1 juli 2005, indien het een tweewielige trial- of enduro-motorfiets betreft;

  • c. met ingang van 1 januari 2007, indien de goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht volgens richtlijn 97/24, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 2003/77, en bij die keuring voor de uitvoering van proef type I gebruik is gemaakt van de grenswaarden in rij B van de tabel in punt 2.2.1.1.5. van bijlage II bij die richtlijn.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel c, geldt niet indien de houder van de in de aanhef van dat lid bedoelde goedkeuring of mededeling aantoont dat er van het desbetreffende motorrijtuig in de Europese Unie jaarlijks niet meer dan 5000 stuks verkocht worden. In dat geval houdt de goedkeuring op te gelden of de mededeling op van kracht te zijn met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

 • 1 Voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het besluit die in Nederland nog niet zijn toegelaten tot het verkeer op de weg, houdt de goedkeuring, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a of c, van het besluit, op te gelden, en houdt de mededeling, bedoeld in dat lid, onder b, op van kracht te zijn:

  • a. met ingang van 1 oktober 1993, indien die goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 88/77, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 96/1 en bij de keuring ten minste de grenswaarden zijn gehanteerd die zijn aangegeven in regel A van de tabel in punt 6.2.1 van bijlage I van richtlijn 88/77;

  • b. met ingang van 1 oktober 1996, indien die goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 88/77, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 96/1 en bij de keuring ten minste de grenswaarden zijn gehanteerd die zijn aangegeven in regel B van de tabel in punt 6.2.1 van bijlage I van richtlijn 88/77;

  • c. met ingang van 1 oktober 2001, indien die goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 88/77, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/96 en bij de keuring ten minste de grenswaarden zijn gehanteerd die zijn aangegeven in rij A van de tabel in punt 6.2.1 van bijlage I van richtlijn 88/77;

  • d. met ingang van 1 oktober 2006, indien die goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 88/77, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/96, of aan de hand van richtlijn 2005/55/EG en bij de keuring ten minste de grenswaarden zijn gehanteerd die zijn aangegeven in rij B.1 van de tabel in punt 6.2.1 van bijlage I bij richtlijn 2005/55/EG;

  • e. met ingang van 1 oktober 2009, indien die goedkeuring of mededeling geen betrekking heeft op een keuring die is verricht aan de hand van richtlijn 88/77, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn 1999/96, of aan de hand van richtlijn 2005/55/EG en bij de keuring ten minste de grenswaarden zijn gehanteerd die zijn aangegeven in rij B.2 van de tabel in punt 6.2.1 van bijlage I bij richtlijn 2005/55/EG;

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de goedkeuring en de mededeling, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van het besluit, in geval van verbrandingsmotoren met elektrische ontsteking aangedreven door al dan niet tot vloeistof verdicht gas of dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het besluit, die nog niet in deze motorrijtuigen zijn gemonteerd, tenzij het betreft motoren bestemd voor het aandrijven van motorrijtuigen die bestemd zijn voor het vervoer van personen, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg, die ten hoogste 8 zitplaatsen hebben, die van de bestuurder niet meegerekend.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De artikelen 8 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot, naar het oordeel van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de Minister van Verkeer en Waterstaat, gelijkwaardige keuringen.

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Een richtlijn tot wijziging of uitvoering van richtlijn 2005/55/EG, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betreffende richtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De Regeling keuringsvoorschriften typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 oktober 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage Bijlage bij artikel 3 van de Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

1. Algemeen

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

1.1.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De aanvraag voor een keuring van het gassysteem wordt ingediend door de fabrikant of importeur daarvan.

1.2.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De keuring wordt uitgevoerd op een voertuig dat als benzine-versie op basis van richtlijn 94/12/EG, richtlijn 96/44/EG of richtlijn 96/69/EG een typegoedkeuring heeft verkregen.

1.3.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Het ter keuring aangeboden voertuig behoort tot een type waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat daarvan een groter aantal voertuigen zal worden omgebouwd op gas dan van de andere typen die behoren tot het desbetreffende merk voertuig. Hiertoe worden door de fabrikant of importeur gegevens verstrekt.

1.4.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De keuring wordt uitgevoerd aan een voertuig dat ten minste 3000 kilometer heeft gereden.

2. Eisen apparatuur

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

2.1.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De constructie van het gassysteem is zodanig dat de afstelling van onderdelen of functies van het gassysteem die van invloed zijn op de samenstelling van de uitlaatgassen, slechts kan worden gewijzigd door of onder direct toezicht van de fabrikant of importeur van dit systeem.

2.2.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Het gassysteem is ongevoelig voor verandering van samenstelling van de gebruikte gassoort (LPG of CNG).

2.3.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Het gassysteem beschikt over een boorddiagnosesysteem dat de goede werking van het systeem voortdurend bewaakt en de bestuurder van het voertuig waarschuwt indien het systeem niet naar behoren functioneert. Het boorddiagnosesysteem dient minimaal storingen in het signaal van de lambdasensor en afwijkingen van de gerealiseerde luchtbrandstofverhouding van de gewenste verhouding te detecteren. Indien het gassysteem zodanig is geconstrueerd dat automatische overschakeling op benzine plaatsvindt in het geval van een storing aan het gassysteem, dient het boorddiagnosesysteem deze overschakeling eveneens aan te geven.

3. Keuringsprocedure

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

3.1.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De emissietesten worden uitgevoerd volgens de testprocedure van de richtlijn op basis waarvan de typegoedkeuring voor dat voertuig in de benzine-versie is verstrekt. De instelling van de rollenbank komt overeen met de instelling die bij de keuring van het voertuig in de benzine-uitvoering is gehanteerd, dan wel met de in de betreffende richtlijn opgenomen standaardinstelling.

3.2.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Indien LPG als brandstof wordt gebruikt, wordt de keuring achtereenvolgens verricht met twee gasmengsels die voldoen aan de specificaties als genoemd in aanhangsel A bij deze bijlage. Alvorens de test met het tweede gasmengsel te verrichten, wordt tweemaal een volledige testcyclus gereden met dat mengsel.

Op verzoek van de aanvrager mag de keuring tot 1 januari 1998 worden verricht met twee gasmengsels die voldoen aan de specificaties genoemd in aanhangsel B bij deze bijlage.

3.3.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Indien CNG als brandstof wordt gebruikt, wordt de keuring achtereenvolgens verricht met twee gasmengsels die voldoen aan de specificaties genoemd in aanhangsel C bij deze bijlage. Alvorens de test met het tweede gasmengsel te verrichten, wordt tweemaal een volledige testcyclus gereden met dat mengsel.

3.4.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De resulterende massa's van de uitlaatgassen moeten voor de verschillende typen voertuigen beneden de grenswaarden liggen die in onderstaande tabel zijn vermeld:

Voertuigtype

Referentie-massa (MR)

Massa koolmonoxide g/km

Gecombineerde massa koolwaterstoffen en stikstofoxiden g/km

M

(2007/46/EG)

alle

1,54

0,35

       

N1

(2007/46/EG)

MR ≤ 1250

1,54

0,35

1250 < MR ≤ 1700

2,8

0,42

MR > 1700

3,5

0,49

4. Overeenstemming van productie

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

4.1.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De fabrikant/importeur dient in het kader van het kwaliteitsborgsysteem procedures te beschrijven en maatregelen te treffen opdat gegarandeerd wordt dat gassystemen die worden gefabriceerd, geleverd en ingebouwd overeenstemmen met het goedgekeurde type gassysteem.

4.2.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De fabrikant/importeur selecteert in eerste instantie ten minste vijf voertuigen uitgerust met gassystemen die representatief zijn voor zijn serieproductie. Na deze selectie mogen geen afstellingen meer worden verricht aan de betreffende voertuigen.

4.3.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De geselecteerde voertuigen mogen niet meer dan 10.000 kilometer hebben gereden.

4.4.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De beproeving in het kader van de overeenstemming van productie wordt uitgevoerd met brandstof van handelskwaliteit.

4.5.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Drie voertuigen worden aselect uit de serie van vijf genomen en aan de onder 3 van deze bijlage beschreven proef onderworpen. De grenswaarden zijn in pt. 3.4 vermeld.

4.6.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Bij een minimum-steekproefomvang van 3 en een maximum-omvang van 10 voertuigen wordt de steekproef zo uitgevoerd dat een partij met 30% uitval de proef met een kans van 90% doorstaat (risico fabrikant = 10%), terwijl een partij met 65% uitval de proef met een kans van 10% doorstaat (risico consument = 10%).

4.7.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Voor elk van de in punt 3.4 van deze bijlage bedoelde verontreinigingen wordt de procedure in stroomschema 4.7.1 gevolgd, waarbij:

L:

de voor de verontreiniging geldende grenswaarde voor gas is;

xi:

de meetwaarde voor de I-de motor uit de steekproef;

n:

de momentane steekproefomvang.

Bijlage 43696.png

4.8.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Berekening van de statistische waarde die het aantal voertuigen aangeeft die niet in overeenstemming zijn vindt plaats m.b.v. xi>L.

4.9.1.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

In de onderstaande tabellen is af te lezen in welke gevallen acceptatie dan wel verwerping van de test plaatsvindt.

n

acceptatie (acc)

verwerping (verw)

3

0

3

4

0

4

5

1

4

6

2

5

7

2

5

8

3

6

9

4

6

10

5

6

4.9.2.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

In de onderstaande tabel wordt aangegeven op welke wijze bij twijfel de steekproef moet worden voortgezet. Indien het aantal geselecteerde voertuigen dat beschikbaar is gesteld nog niet volstaat om een beslissing te nemen, dient alsnog het resterende aantal voertuigen door de fabrikant/importeur te worden geselecteerd om vervolgens te worden onderworpen aan een nieuwe proef.

 

aantal geconstateerde fouten

n

0

1

2

3

4

5

6

3

acc

(+2)

(+2)

verw

     

4

nvt

-

-

-

nvt

   

5

 

acc

(+1)

(+2)

verw

   

6

   

acc

(+2)

-

nvt

 

7

   

nvt

(+1)

(+2)

verw

 

8

     

acc

(+1)

(+1)

nvt

9

       

acc

(+1)

verw

10

         

acc

verw

4.10.1.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De productie van een serie wordt op basis van een steekproef van voertuigen als conform dan wel niet conform beschouwd zodra voor alle verontreinigingen acceptatie dan wel voor één verontreiniging verwerping plaatsvindt, overeenkomstig de proefcriteria beschreven in de punten 4.6 t/m 4.9.

4.10.2.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Wanneer voor een van de verontreinigen acceptatie plaatsvindt, wordt de beslissing hiertoe niet gewijzigd door eventuele aanvullende proeven die worden verricht om tot een beslissing inzake de overige verontreinigingen te komen.

4.10.3.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Indien niet voor alle verontreinigingen acceptatie plaatsvindt en indien voor geen enkele verontreiniging verwerping plaatsvindt, wordt de proef met een ander voertuig herhaald.

4.10.4.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

De fabrikant/importeur kan te allen tijde de proeven laten staken indien het niet tot een beslissing komt; dit wordt als verwerping geregistreerd.

5. Duurzaamheid

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

5.1.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Alle voertuigen die zijn uitgerust met gassystemen die zijn goedgekeurd volgens deze bijlage dienen gemiddeld over de effectieve levensduur van het voertuig – mits goed onderhouden en normaal gebruikt – aan de keuringseisen van deze bijlage te blijven voldoen.

5.2.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Onder effectieve levensduur van het voertuig wordt verstaan: 80.000 kilometer of 5 jaar, welke van de twee het eerst wordt bereikt.

5.3.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Het testen en het beoordelen van de duurzaamheid vindt plaats overeenkomstig de procedure en de criteria hiervoor beschreven onder 4.5 en volgende.

5.4.

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Het niet voldoen aan de eisen van duurzaamheid wordt aangemerkt als een gebrek in de overeenstemming van de productie.

Aanhangsel A

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Behorende bij de bijlage bij artikel 3 van de Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging.

Referentiebrandstoffen LPG

   

Brandstof I

Brandstof II

Testmethode

Samenstelling:

     

ISO 7941

C3

vol.%

30 ± 2

85 ± 2

 

C4

vol.%

resterend

resterend

 

< C3 of > C4

vol.%

max. 2

max. 2

 

Olefinen

vol.%

9 ± 3

12 ± 3

 

Verdampingsresidu

ppm

max. 50

max. 50

NFM 41-015

Watergehalte

 

niet aanwezig

niet aanwezig

Visuele inspectie

Totaal zwavelgehalte

ppm 1

max. 50

max. 50

EN 24260

H2S gehalte

 

niet aanwezig

niet aanwezig

 

Koper corrosie

 

Klasse 1

Klasse 1

ISO 6251 2

Geur

 

Karakteristiek

Karakteristiek

 

Octaangetal

MON

min. 89

min. 89

EN 589 Annex B

Aanhangsel B

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Behorende bij de bijlage bij artikel 3 van de Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging.

Referentiebrandstoffen LPG volgens grenswaarden V

EGAN-specificatie

   

Brandstof I

Brandstof II

Testmethode

Samenstelling:

     

ISO 7941

C3

vol.%

40 ± 3

70 ± 3

 

C4

vol.%

resterend

resterend

 

Totaal diënen

massa%

max. 0.5

max. 0.5

 

1,3 butadiëen

massa%

max. 0.1 3

max. 0.1 4

 

Verdampingsresidu

ppm

max. 50

max. 50

NFM 41-015

Watergehalte

 

niet aanwezig

niet aanwezig

Visuele inspectie

Totaal zwavelgehalte

ppm

max. 50

max. 50

EN 24260

H2S gehalte

 

niet aanwezig

niet aanwezig

ISO 8819

Koper corrosie

 

Klasse 1

Klasse 1

ISO 6251

Geur

 

Karakteristiek

Karakteristiek

NEN-EN 589

Annex A

Octaangetal

MON

min. 89

min. 89

ASTM D 2623

Dampdruk

Kpa

min. 1504

min. 1504

ISO 4256

Aanhangsel C

[Regeling vervallen per 20-03-2014]

Behorende bij de bijlage bij artikel 3 van de Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging.

Referentiebrandstoffen CNG

   

Brandstof I

Brandstof II

Samenstelling

     

CH4

vol.%

100

86

N2

vol.%

0

14

Wobbe Index 5

MJ/m3

53,6 ± 2%

43,9 ± 2%

 1. Waarde te bepalen bij standaardomstandigheden (293.2 K (20°C) en 103 kPa). ^ [1]
 2. Deze methode bepaalt mogelijk niet nauwkeurig de aanwezigheid van corrosieve materialen als het testmonster additieven bevat, die de corrosie aan de koperen teststrip verminderen. Derhalve is het toevoegen van dergelijke additieven met uitsluitend het oogmerk om de test methode te beïnvloeden verboden. ^ [2]
 3. Vanaf 1-5-1997. ^ [3]
 4. Ten minste 250 kPa bij -10 graden Celsius in de periode van 1 december tot en met 31 maart (NEN-EN 589 Klasse A). ^ [4]
 5. Gebaseerd op de bruto calorische waarde en berekend voor 0°C.De samenstellende gassen van de mengsels moeten voldoen aan de volgende zuiverheden:
  • N2: 99%.
  • CH4: 95% met een totaal gehalte aan waterstof, koolmonoxide en zuurstof van minder dan 1% en met een totaal gehalte aan stikstof en kooldioxide van minder dan 2%.
  ^ [5]
Naar boven