Wijzigingsbesluit Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (wijziging van het systeem [...] over de voor de stadsvernieuwing bestemde gelden)

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-01-1995 t/m 30-06-2008

Besluit van 30 september 1994, houdende wijziging van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (wijziging van het systeem van beheer van en verslaglegging over de voor de stadsvernieuwing bestemde gelden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juni 1994, nr. MJZ21694029, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 39, 41a, 42 en 43 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;

Gezien de adviezen van de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing van 29 januari 1993, nr. 1, en 7 juni 1993, nr. 11;

De Raad van State gehoord (advies van 5 september 1994, nr. W08.94.0398);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 september 1994, nr. MJZ 26994002, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2008]

Op de verlening van geldelijke steun als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing voor kalenderjaren die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, B, C, onder 1, 2, 3, onder a, 4 en 5, en D tot en met N van dit besluit zijn verstreken, en op de besteding van en de verslaglegging over die geldelijke steun, blijven de artikelen 4, 5 en 7 tot en met 17b van en de bijlagen I, II en III bij het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing van toepassing zoals zij ten aanzien van het betrokken kalenderjaar luidden.

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 3 Artikel III treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 september 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina