Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (intrekking Arbeidsovereenkomst)

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2019

Besluit van 28 september 1994, tot wijziging van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in verband met de intrekking van het Arbeidsovereenkomstenbesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 28 juli 1994, nr. HDBZ/AB-U749/94, Hoofddirectie Dienst Buitenlandse Zaken, Bureau Arbeidsverhoudingen en Beleidsprojecten;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 september 1994, no. W02.94.0485);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 22 september 1994, nr. HDBZ/AB-908/94, Hoofddirectie Dienst Buitenlandse Zaken, Bureau Arbeidsverhoudingen en Beleidsprojecten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II. Overige en overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1 De in artikel I, onderdeel Z, bedoelde regeling omvat ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit de bepalingen overeenkomstig het Arbeidsovereenkomstenbesluit zoals dit luidde op 31 december 1994, voor zover die bepalingen van overeenkomstige toepassing werden verklaard in artikel 124, eerste lid, onder a, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit. Daarbij is het gestelde in artikel 124, tweede lid, van dat reglement onverminderd van toepassing.

  • 2 De in artikel 120 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, bedoelde werknemers die voor een bepaalde periode in dienst genomen zijn, worden aangesteld als tijdelijke ambtenaren van de DBZ, bedoeld in artikel 113a. De datum waarop die aanstelling eindigt is de datum waarop de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht zou eindigen.

  • 3 Arbeidsovereenkomsten welke door, namens of in overeenstemming met Onze Minister zijn gesloten op de voet van artikel 124 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn gesloten op de voet van dat reglement zoals dat luidt ingevolge dit besluit.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995, en werkt voor artikel I, onderdeel D, F, eerste lid, G, H, I, AA en BB, eerste lid, terug tot en met 1 november 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 september 1994

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven