Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 03-07-2012 t/m 05-01-2014

Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Afdeling 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

het Besluit GBA:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

de minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afdeling 2. Het beheer van het netwerk

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

In deze afdeling wordt verstaan onder:

GBA-netwerk:

het netwerk, met uitzondering van de infrastructuur bestemd voor het transport van berichten van en naar de gebruikers door middel van telecommunicatie;

gebruikers:

verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in een basisadministratie, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het vestigingsregister, afnemers en bijzondere derden die aangesloten zijn op het GBA-netwerk, en de minister als beheerder van het GBA-netwerk;

gebruikersgroep:

de groep van de gebruikers die op grond van de wet bevoegd zijn berichten over het netwerk te verzenden en te ontvangen en die door de minister zijn toegelaten tot die groep;

netwerkdienst:

de organisatie waaraan door de minister bij schriftelijke overeenkomst de aanleg en de instandhouding van het netwerk geheel of gedeeltelijk is uitbesteed.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De minister draagt zorg dat het netwerk slechts wordt gebruikt door de gebruikersgroep.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De minister draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de over het netwerk getransporteerde berichten tegen verlies of aantasting van de berichten en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verzending van de berichten.

 • 2 De voorzieningen, bedoeld in het eerste lid, omvatten ten minste de volgende onderwerpen:

  • a. maatregelen gericht op personen die betrokken zijn bij het beheer van het netwerk;

  • b. maatregelen gericht op de toegang tot gebouwen en ruimten waarin apparatuur en programmatuur aanwezig zijn die toegang kunnen geven tot het netwerk;

  • c. maatregelen gericht op een deugdelijke werking en beveiliging van de apparatuur en programmatuur die deel uitmaken van het netwerk;

  • d. maatregelen voor het geval de geheimhouding van de over het netwerk verzonden berichten is geschaad;

  • e. maatregelen bij calamiteiten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Indien de minister de aanleg en instandhouding van het netwerk geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan een netwerkdienst, sluit hij een schriftelijke overeenkomst met die netwerkdienst, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen worden geregeld:

 • a. de te verrichten diensten;

 • b. de tarieven voor de te verlenen diensten;

 • c. de beschikbaarheid van het netwerk;

 • d. de voorzieningen bij storingen en calamiteiten;

 • e. het periodiek overleg met betrekking tot het beheer van het netwerk;

 • f. voor zover het betreft het GBA-netwerk: de periodieke controle door een op het gebied van de electronische gegevensverwerking deskundige registeraccountant.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De minister draagt zorg voor de vastlegging van gegevens over:

 • a. de gebruikers van het netwerk;

 • b. problemen en storingen op het netwerk;

 • c. het aantal over het GBA-netwerk verzonden berichten;

 • d. wijzigingen in de apparatuur en de programmatuur van het GBA-netwerk;

 • e. de vastgestelde limieten en de tijdelijk aangepaste limieten in verband met het gebruik van het GBA-netwerk.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De minister draagt zorg dat met behulp van een vrij bericht over het netwerk aan de gebruikers inlichtingen worden verstrekt omtrent het gebruik en de beschikbaarheid van het netwerk.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Er is een netwerk-service-desk, die ressorteert onder de minister.

 • 2 Onder netwerk-service-desk wordt verstaan: de service-desk die belast is met het dagelijks operationeel beheer van het netwerk.

 • 3 De netwerk-service-desk kan namens de minister een limiet als bedoeld in artikel 14, eerste lid, vaststellen dan wel tijdelijk aanpassen.

 • 4 De netwerk-service-desk heeft onder meer taken in verband met:

  • a. het beheer van de gebruikersgroep;

  • b. de aansluiting en afsluiting van gebruikers;

  • c. het wijzigen van instellingen;

  • d. de blokkering van de toegang tot het GBA-netwerk;

  • e. het toekennen van de wachtwoorden waarmee toegang kan worden verschaft tot het GBA-netwerk;

  • f. het aan gebruikers verlenen van uitstel voor de verwijdering van berichten uit het GBA-netwerk;

  • g. het verhelpen van storingen op het netwerk;

  • h. het toezicht op de naleving van de regels over het gebruik van het netwerk;

  • i. het verzenden van vrije berichten als bedoeld in artikel 7.

Paragraaf 2. Het beheer van het GBA-netwerk

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De minister draagt zorg dat op een wijze die overeenstemt met de systeembeschrijving berichten aan het GBA-netwerk kunnen worden aangeboden en bij het GBA-netwerk kunnen worden opgevraagd.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De minister draagt zorg dat het GBA-netwerk geen voorzieningen biedt voor directe verbindingen tussen de geautomatiseerde systemen van de gebruikers.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De minister draagt zorg dat het GBA-netwerk voor zover mogelijk voldoet aan internationaal geaccepteerde standaarden voor geautomatiseerde berichtenafhandeling.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De minister bepaalt in de systeembeschrijving, voor welke telecommunicatie-voorziening het GBA-netwerk toegankelijk is.

 • 2 De minister draagt zorg dat het GBA-netwerk overeenkomstig de systeembeschrijving toegankelijk is.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder periodieke onderhoudswerkzaamheden: de onderhoudswerkzaamheden die op vaste tijdstippen plaatsvinden en die niet naar aanleiding van een storing worden verricht.

 • 2 De minister draagt zorg dat het GBA-netwerk in beginsel te allen tijde beschikbaar is, met uitzondering van de tijdstippen waarop periodieke onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk worden verricht.

 • 3 De minister draagt zorg dat periodieke onderhoudswerkzaamheden aan het GBA-netwerk niet plaatsvinden op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De minister kan voor handelingen in verband met het gebruik van het GBA-netwerk een limiet vaststellen. De limiet kan worden vastgesteld voor een bepaalde termijn.

 • 2 Bij overschrijding van de vastgestelde limiet kan de gebruiker de desbetreffende handeling niet meer verrichten.

Afdeling 3. De geautomatiseerde systemen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Paragraaf 1. Het verschaffen van inlichtingen over apparatuur en programmatuur

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in van een basisadministratie die het voornemen heeft om een wijziging aan te brengen in de apparatuur of de programmatuur die het gemeentelijke geautomatiseerde systeem vormen, draagt zorg dat van de voorgenomen wijziging mededeling wordt gedaan aan de minister.

 • 2 Indien de wijziging, bedoeld in het eerste lid, een wijziging in de apparatuur, met inbegrip van de systeemprogrammatuur, van het gemeentelijke geautomatiseerde systeem betreft, wordt bij het doen van de in dat lid bedoelde mededeling gebruik gemaakt van een door de minister vastgesteld formulier.

 • 3 Indien de wijziging, bedoeld in het eerste lid, een wijziging in de programmatuur, met uitzondering van de systeemprogrammatuur, van het gemeentelijke geautomatiseerde systeem betreft, draagt de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in een basisadministratie zorg dat de in dat lid bedoelde mededeling schriftelijk geschiedt.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Zodra de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in van een basisadministratie naar aanleiding van de mededeling, bedoeld in artikel 15, de voorgenomen wijziging heeft aangebracht, geeft hij hiervan een bevestiging aan de minister met behulp van een vrij bericht dat wordt verzonden over het netwerk.

 • 2 Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in van een basisadministratie naar aanleiding van de mededeling, bedoeld in artikel 15,

  • a. in plaats van de voorgenomen wijziging een andere wijziging heeft aangebracht, of

  • b. naast de voorgenomen wijziging nog een wijziging heeft aangebracht, doet hij hiervan mededeling aan de minister. Artikel 15, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De artikelen 15 en 16 zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengemeentelijke afnemer en de bijzondere derde, met dien verstande dat als het artikel spreekt over het gemeentelijke geautomatiseerde systeem, dit betrekking heeft op het geautomatiseerde systeem waarmee de buitengemeentelijke afnemer of de bijzondere derde uitvoering wil geven, of uitvoering geeft, aan de regels, bedoeld in artikel 16 van de wet.

Paragraaf 2. Voorbereidingskosten wijziging systeembeschrijving

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 17a

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Het tarief, bedoeld in bijlage 1c, onderdeel II, van het Besluit GBA, bedraagt € 4537,80.

Afdeling 4. De bewerker

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

In deze afdeling wordt verstaan onder:

werkzaamheden:

werkzaamheden, vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van het Besluit GBA;

een medewerker:

een persoon die werkzaam is voor de bewerker.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De bewerker draagt zorg dat de door een college van burgemeester en wethouders ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de werkzaamheden voor dat college worden gebruikt.

Paragraaf 2. Maatregelen gericht op medewerkers

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Een medewerker wordt slechts bij de werkzaamheden betrokken indien hij in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, die is afgegeven op grond van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De medewerker die bij de werkzaamheden wordt betrokken, wordt op de hoogte gesteld van de van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De medewerker die belast is met werkzaamheden ondertekent een verklaring, waarin hij zich verplicht de persoonsgegevens waarvan hij kennis kan nemen, geheim te houden.

 • 2 De geheimhoudingsplicht blijft van kracht ook indien de betrokkene niet langer met de werkzaamheden is belast.

Paragraaf 3. Maatregelen gericht op de toegang tot gebouwen en ruimten

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De bewerker neemt passende maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden zich kunnen ophouden in gebouwen en ruimten waar persoonsgegevens aanwezig zijn.

Paragraaf 4. Maatregelen gericht op apparatuur en programmatuur

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 24

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De bewerker neemt passende maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, in verband met installatie en onderhoud van apparatuur en programmatuur.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De bewerker draagt zorg voor een deugdelijke werking van apparatuur en programmatuur.

 • 2 De bewerker draagt zorg voor beveiliging van apparatuur en programmatuur tegen misbruik door onbevoegden.

Paragraaf 5. Maatregelen gericht op het beheer van gegevens

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De bewerker draagt zorg dat de opslag en het transport van de persoonsgegevens zodanig geschiedt, dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van die gegevens.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De bewerker draagt zorg dat de juistheid en integriteit van de gegevensbestanden die hij ten behoeve van de werkzaamheden onder zich heeft, worden bewaakt.

 • 2 De bewerker draagt zorg dat voorzieningen zijn getroffen, die waarborgen dat bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens herstel kan plaatsvinden.

Paragraaf 6. Maatregelen bij schending van geheimhouding

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Indien onbevoegden kennis hebben genomen, of in de gelegenheid zijn geweest kennis te nemen van persoonsgegevens en daardoor de geheimhouding van die gegevens zodanig is geschaad, dat deze niet langer als gewaarborgd kan worden beschouwd, licht de bewerker het college van burgemeester en wethouders hieromtrent in.

 • 2 De bewerker draagt zorg dat de schade wordt beperkt en herhaling wordt voorkomen.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 28 is van overeenkomstige toepassing indien de bewerker vermoedt dat een van de in dat artikel bedoelde situaties zich heeft voorgedaan.

Paragraaf 7. Maatregelen bij calamiteiten

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De bewerker draagt zorg dat voorzieningen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of beschadiging door brand, water, straling of luchtverontreiniging en andere calamiteiten worden getroffen.

Afdeling 4. Gebruikersoverleg

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 30a

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De door de gemeenten, de afnemers en de derden aangewezen vertegenwoordiging, als bedoeld in artikel 23a, eerste lid, van de wet, bestaat uit ten hoogste tien personen.

 • 2 Het overleg wordt ten minste vier keer per jaar gevoerd.

 • 3 Op verzoek van de minister of één van de vertegenwoordigers kan ook tussentijds overleg plaatsvinden.

Artikel 30b

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Het overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die na overleg met de vertegenwoordigers wordt benoemd door de minister.

 • 3 De minister draagt zorg voor het ambtelijk secretariaat van het overleg.

Artikel 30c

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De tijdens het overleg door de vertegenwoordigers ingenomen standpunten worden door de minister betrokken bij de besluitvorming over de besproken onderwerpen.

 • 2 Indien onderwerpen ter kennis van het parlement worden gebracht, worden de standpunten van de vertegenwoordigers vermeld.

 • 3 Indien bij de besluitvorming wordt afgeweken van de door de vertegenwoordigers ingenomen standpunten, wordt dit door de minister in het eerstvolgende overleg gemotiveerd gemeld.

Hoofdstuk 2. De bijhouding van de basisadministratie

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Paragraaf 2. Instellingen waarvoor een briefadres kan worden gekozen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 32

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Als instellingen voor gezondheidszorg als bedoeld in artikel 67, derde lid, onder a, van de wet, worden aangewezen: de verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigeninrichtingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen B tot en met D, van het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Als instellingen op het gebied van de kinderbescherming als bedoeld in artikel 67, derde lid, onder b, van de wet, worden aangewezen: de instellingen voor justitiële jeugdbescherming, bedoeld in hoofdstuk XIV van de Wet op de jeugdhulpverlening.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Als penitentiaire instellingen als bedoeld in artikel 67, derde lid, onder c, van de wet, worden aangewezen: de inrichtingen die door de Minister van Justitie zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming, niet zijnde inrichtingen als bedoeld in artikel 33.

Paragraaf 3. De gevallen waarin het burgerservicenummer niet als verwijsgegeven wordt opgenomen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 34a

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De gegevens over het burgerservicenummer worden niet als verwijsgegevens opgenomen in de basisadministratie van een vroegere gemeente van inschrijving, indien de uitschrijving uit de basisadministratie van die gemeente heeft plaatsgevonden voordat het burgerservicenummer op de persoonslijst van de persoon is opgenomen.

Paragraaf 4. Tegemoetkoming in de kosten in verband met de berichten betreffende het verblijfsrecht

[Vervallen per 21-08-2008]

Hoofdstuk 3. De verstrekking van gegevens uit de basisadministratie

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Paragraaf 1. Maatstaf voor verstrekkingen die geweigerd kunnen worden

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 35

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De maatstaf, bedoeld in artikel 65, tweede lid, van het Besluit GBA bedraagt:

  • a. 5.000 verstrekkingen uit de basisadministraties, dan wel

  • b. één verstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie per 400 inwoners van de gemeente.

 • 2 Bij de toepassing van het eerste lid, onder b, wordt gehanteerd het aantal inwoners van de gemeente volgens de meest recent door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.

Paragraaf 2. Het tarief in verband met de afstemming van gegevens

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 36

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden niet als afstemmingsbericht aangemerkt de berichten die over het netwerk worden verzonden en ontvangen, voor zover deze berichten het aantal afstemmingsberichten, bedoeld in artikel 69, achtste lid, van het Besluit GBA, te boven gaan.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 69 van het Besluit GBA, bedraagt per afnemer of bijzondere derde:

  • a. bij verzending en ontvangst van afstemmingsberichten over het netwerk: € 0,16 per geregistreerde persoon;

  • b. bij verzending en ontvangst van afstemmingsberichten op optische schijf of magneetschijf: € 22,69 per bij de afstemming betrokken gemeente.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt door de afnemer of bijzondere derde rechtstreeks aan de betrokken gemeente voldaan.

Paragraaf 3. Vergoeding ten behoeve van verstrekkingen op papier of met behulp van optische schijf of magneetschijf

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 37a

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Hoofdstuk 4. Het vestigingsregister

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Paragraaf 1. De zorg voor het overgedragen vestigingsregister

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 38

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Deze paragraaf is van toepassing indien krachtens artikel 119 van de wet de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in het vestigingsregister is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders van een gemeente.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Het geautomatiseerde systeem van het vestigingsregister wordt niet verenigd met het gemeentelijke geautomatiseerde systeem.

 • 2 Het geautomatiseerde systeem van het vestigingsregister biedt geen voorzieningen voor rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie.

 • 3 Het geautomatiseerde systeem van het vestigingsregister biedt geen voorzieningen voor rechtstreekse toegang vanuit de gemeentelijke basisadministratie tot het vestigingsregister.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De minister stelt voor het vestigingsregister een beveiligingsplan vast.

 • 2 Het beveiligingsplan geeft een beschrijving van de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in het vestigingsregister vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

 • 3 Het college van burgemeester en wethouders treft de maatregelen, bedoeld in artikel 31 van het Besluit GBA, op een wijze die overeenstemt met het beveiligingsplan voor het vestigingsregister.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Het college van burgemeester en wethouders legt de hoofdlijnen van het beheer van het vestigingsregister vast in een regeling die voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De minister kan een onderzoek verrichten naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de voorzieningen waarmee het college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan de in de artikelen 71 tot en met 74 van het Besluit GBA bedoelde taken.

 • 2 Het onderzoek omvat de door de minister te bepalen onderdelen van de inrichting, de werking en de beveiliging van de voorzieningen. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt een nauwkeurige beschrijving verstrekt van de onderdelen die in het onderzoek zijn opgenomen.

 • 3 Het college van burgemeester en wethouders stelt de door de minister hiertoe aangewezen personen in staat gegevens te verzamelen ten behoeve van het onderzoek.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De minister kan een aanwijzing geven in verband met de uitvoering van de in de artikelen 71 tot en met 74 van het Besluit GBA bedoelde taken indien uit een onderzoek als bedoeld in artikel 42 blijkt dat de in dat artikel bedoelde voorzieningen niet voldoen aan de voor de uitvoering van deze taken gestelde regels.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders is verplicht binnen een door de minister te stellen termijn aan de aanwijzing te voldoen.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De artikelen 42 en 43 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders van de artikelen 39 en 40.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De artikelen 15 en 16 zijn van overeenkomstige toepassing op het college van burgemeester en wethouders, met dien verstande dat als het artikel spreekt over het gemeentelijke geautomatiseerde systeem, dit betrekking heeft op het geautomatiseerde systeem van het vestigingsregister.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens uit het vestigingsregister aan derden

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 46

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Uit het vestigingsregister kunnen gegevens worden verstrekt aan derden als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 De verstrekking op grond van dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op gegevens over de naam, de geboortedatum en de gemeente van inschrijving.

 • 3 De gegevens worden slechts verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Paragraaf 2a. De verstrekking van gegevens uit het vestigingsregister in verband met het vertrek van een persoon naar het Caribische deel van het Koninkrijk

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 46a

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 2 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt met het oog op de verwerking daarvan in de basisadministratie, bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 3. De heffingen voor verstrekkingen uit het vestigingsregister

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 47

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 In verband met de verstrekking van gegevens uit het vestigingsregister aan derden, anders dan overeenkomstig de artikelen 99 en 100a van de wet, en aan de betrokkene van hem betreffende gegevens wordt een vergoeding in rekening gebracht.

 • 2 De vergoeding wordt bij de verzoeker in rekening gebracht voor ieder verzoek om gegevens over een persoon verstrekt te krijgen.

 • 3 De vergoeding bedraagt per verzoek:

  • a. bij een enkel verzoek: € 2,50;

  • b. bij een abonnement voor:

   • 1º. 100 verzoeken: € 2,25;

   • 2º. 500 verzoeken: € 2,15;

   • 3º. 1.000 verzoeken: € 2,11.

 • 4 Een abonnement geldt gedurende een jaar vanaf de datum waarop het verschuldigde bedrag is voldaan of vanaf een met de verzoeker overeengekomen latere datum.

 • 5 Een verzoeker kan een abonnement niet overdragen.

 • 6 Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van gelden betreffende een abonnement dat niet of niet geheel is gebruikt vindt niet plaats.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Paragraaf 1. De invoering van de automatisering

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 48

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De Minister van Financiën kan, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken, aan een afnemer of een bijzondere derde op diens verzoek toestemming verlenen, zijn gegevens met behulp van gegevens van de rijksbelastingdienst af te stemmen op de gegevens in de basisadministraties.

 • 2 Aan een afnemer wordt de toestemming slechts verleend, indien:

 • 3 Aan een bijzondere derde wordt de toestemming slechts verleend, indien ten aanzien van hem een autorisatiebesluit is genomen.

 • 4 Aan de toestemming kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden met betrekking tot de gevallen waarin en de wijze waarop ten behoeve van de afstemming door de afnemer of de bijzondere derde gegevens worden aangeleverd aan de Minister van Financiën.

 • 5 De Minister van Financiën zendt de gegevens die door de afnemer of de bijzondere derde ten behoeve van de afstemming zijn aangeleverd, aan hem terug, aangevuld met ten hoogste het administratienummer en de gemeente van inschrijving van de betrokken personen. De toestemming vermeldt de termijn waarbinnen de gegevens door de Minister van Financiën worden teruggezonden.

 • 6 Voor het aanleveren van de gegevens, bedoeld in het vierde lid, is de afnemer of bijzondere derde aan de Minister van Financiën een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de tarieven, vermeld in bijlage 2.

 • 7 Dit artikel vervalt vijf jaren na de inwerkingtreding van deze regeling.

Paragraaf 2. De bestaande registers

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 49

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Aan derden als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling kunnen gegevens worden verstrekt uit:

  • a. het centraal bevolkingsregister,

  • b. het persoonskaartenarchief,

  • c. het schakelregister.

 • 2 De verstrekking op grond van dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op gegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot of de eerdere echtgenoot, het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot of de eerdere echtgenoot, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 • 3 In bijzondere gevallen kunnen andere gegevens, met uitzondering van het administratienummer, worden verstrekt voorzover het betreft gegevens als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 4 De gegevens worden slechts verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 50

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 In verband met de verstrekking van gegevens uit:

  • a. het centraal bevolkingsregister,

  • b. het persoonskaartenarchief,

  • c. het schakelregister, en

  • d. het centraal archief van overledenen, aan derden, anders dan overeenkomstig artikel 99 van de wet, en aan de betrokkene van hem betreffende gegevens wordt een vergoeding in rekening gebracht.

 • 2 De vergoeding wordt bij de verzoeker in rekening gebracht met overeenkomstige toepassing van artikel 47 en met dien verstande dat een abonnement als bedoeld in dat artikel tevens betrekking heeft op verzoeken om verstrekking van gegevens uit de in het eerste lid bedoelde registers.

Artikel 50a

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten het persoonsregister, bedoeld in artikel 136 van de wet, op een andere wijze dan in de vorm van persoonskaarten aan te houden. Indien het college hiertoe besluit, regelt het tevens de vernietiging van de persoonskaarten.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten het archiefregister, bedoeld in artikel 137 van de wet, op een andere wijze dan in de vorm van persoonskaarten aan te houden. Indien het college hiertoe besluit, regelt het tevens de vernietiging van de persoonskaarten.

Paragraaf 3. Overige en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Artikel 51

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 De minister wijst personen aan die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen.

 • 2 De minister draagt zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het centraal archief van overledenen.

 • 3 Indien de minister het centraal archief van overledenen in feitelijk beheer overdraagt,

  • a. kan, onverminderd de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid van de minister, de beheerder personen aanwijzen die rechtstreeks toegang hebben tot het centraal archief van overledenen;

  • b. rust de zorgplicht, bedoeld in het tweede lid, op de beheerder.

Artikel 52

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Het doel van het centraal archief van overledenen is het verstrekken van gegevens ten behoeve van ambtelijk, wetenschappelijk en historisch onderzoek. Onder historisch onderzoek wordt in ieder geval verstaan genealogisch onderzoek.

Artikel 53

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Ten behoeve van een onderzoek als bedoeld in artikel 52 kunnen uit het centraal archief van overledenen op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

  • a. een derde, indien deze bij de verstrekking een gerechtvaardigd belang heeft en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad;

  • b. een afnemer, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn publiekrechtelijke taak.

  Het verzoek bevat de gronden voor de verstrekking.

 • 2 De gegevens over het adres worden aan een derde niet verstrekt gedurende 20 jaar na de datum van overlijden van betrokkene, tenzij de verzoeker aantoont bij de verstrekking een zwaarwegend belang te hebben.

 • 3 Gegevens voor zover daarmee aangegeven wordt dat betrokkene tot een kerkgenootschap, vereniging met godsdienstig doel of levensbeschouwelijke groepering heeft behoord, worden niet verstrekt.

 • 4 Het administratienummer wordt niet verstrekt aan derden.

 • 5 De gegevens over de oorzaak van overlijden en de naam van de geneeskundige of de lijkschouwer worden slechts verstrekt aan:

  • a. een afnemer;

  • b. een derde in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift of indien de verstrekking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek.

 • 6 De gegevens vermeld in de vakken 23, 24 en 35 van de persoonskaart worden slechts verstrekt:

  • a. indien het betreft vervolggegevens die behoren tot gegevens uit een ander vak van de persoonskaart die op grond van dit artikel kunnen worden verstrekt, of

  • b. met overeenkomstige toepassing van het vijfde lid.

Artikel 54

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Een ieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen kan de minister schriftelijk verzoeken, geen gegevens die hem betreffen aan een derde te verstrekken. Artikel 79, vierde en vijfde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De verzoeker verstrekt de benodigde inlichtingen om aan het verzoek te kunnen voldoen.

 • 3 De minister geeft aan het verzoek binnen vier weken gevolg en doet daarvan terstond schriftelijk mededeling aan de verzoeker.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kunnen gegevens omtrent de verzoeker aan een derde worden verstrekt, indien de verstrekking noodzakelijk is in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift en de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 5 De minister maakt een beschikking om niet te voldoen aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het verzoek bekend aan de verzoeker.

 • 6 De minister maakt een beschikking om krachtens het vierde lid gegevens omtrent een levende persoon te verstrekken terstond bekend aan de betrokkene. Hij geeft geen uitvoering aan de beschikking binnen een bij die beschikking gestelde termijn.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Een ieder omtrent wie gegevens zijn opgenomen in het centraal archief van overledenen wordt op diens verzoek binnen vier weken kosteloos inzage verleend in die gegevens. Artikel 79, vierde en vijfde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De verzoeker verstrekt de benodigde inlichtingen om aan het verzoek te kunnen voldoen.

 • 3 De minister verstrekt de verzoeker binnen vier weken een afschrift van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 57

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

 • 1 Indien het betreft een buitengemeentelijke afnemer ten aanzien van wie geen autorisatiebesluit is genomen en die afnemer een formulier als bedoeld in artikel 66 van het Besluit GBA heeft ingediend, is de houder van de basisadministratie:

  • a. in afwijking van artikel 65, eerste lid, van het Besluit GBA niet verplicht, maar bevoegd de verstrekking van gegevens te weigeren indien het de verstrekking op een van de volgende wijzen betreft:

   • 1º. de verstrekking van gegevens zodra zich een wijziging voordoet in gegevens over door de afnemer aangegeven personen;

   • 2º. de eenmalige of periodieke verstrekking van gegevens over personen waarvan de gegevens voldoen aan door de afnemer aangegeven voorwaarden;

  • b. in afwijking van artikel 65, tweede lid, niet bevoegd de in dat artikellid bedoelde verstrekkingen te weigeren tenzij het betreft een verstrekking als bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Indien het betreft een buitengemeentelijke afnemer ten aanzien van wie een autorisatiebesluit is genomen, is de houder van de basisadministratie in afwijking van artikel 65, eerste lid, van het Besluit GBA gedurende zes maanden na de datum waarop het autorisatiebesluit is genomen niet verplicht, maar bevoegd de verstrekking van gegevens te weigeren indien de verstrekking geen grond vindt in het autorisatiebesluit en het de verstrekking op een van de volgende wijzen betreft:

  • a. de verstrekking van gegevens zodra zich een wijziging voordoet in gegevens over door de afnemer aangegeven personen;

  • b. de eenmalige of periodieke verstrekking van gegevens over personen waarvan de gegevens voldoen aan door de afnemer aangegeven voorwaarden;

 • 3 Dit artikel vervalt vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 60

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 september 1994

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Bijlage bij de artikelen 46, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (bijlage 1)

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De derden, bedoeld in de artikelen 46, eerste lid, en 49, eerste lid, zijn de volgende instellingen en personen voor zover de behoefte aan gegevens niet voortvloeit uit de uitvoering van een publiekrechtelijke taak van de instellingen en personen:

 • 1. De derden, bedoeld in de artikelen 68b en 68d van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2. De in bijgaande lijst genoemde instellingen en voorzieningen, voor zover zij persoonsgegevens verwerken met het oog op het onderwijs, de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening.

 • 3. Banken als bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen.

 • 4. Verzekeraars als bedoeld in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf.

 • 5. Notarissen.

 • 6. Advocaten en procureurs.

 • 7. Deurwaarders.

 • 8. Overige natuurlijke en rechtspersonen voorzover de behoefte aan gegevens voortvloeit uit een vordering tot betaling van geldsom.

 • 9. De verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens in een basisadministratie in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, in door de minister te bepalen gevallen.

Lijst behorende bij onderdeel 2 van bijlage 1 bij de artikelen 46, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De instellingen en voorzieningen, voor zover zij persoonsgegevens verwerken met het oog op het onderwijs de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening:

Bijlage bij artikel 48, zesde lid, van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (bijlage 2)

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De tarieven, bedoeld in artikel 48, zesde lid, zijn:

 • a. een bedrag van f 1.500,- per aangeleverde magneetband of magneetschijf, waarin de kosten van de eerste 10.000 records zijn inbegrepen; en

 • b. een bedrag van f 0,05 per door de afnemer of de bijzondere derde aangeleverd record, voor zover het aantal aangeleverde records het aantal van 10.000 overschrijdt.

Naar boven