Instelling Platform Technologie en Opsporing

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 22-09-1994 t/m 01-01-2005

Instelling Platform Technologie en Opsporing

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken,

Overwegende,

dat de bestrijding van in het bijzonder de zware georganiseerde criminaliteit het noodzakelijk maakt de inzet van technische hulpmiddelen ten behoeve van een doelmatige opsporing te bevorderen;

dat de inzet van technische hulpmiddelen ten behoeve van de opsporingspraktijk op een verantwoorde wijze dient te geschieden;

dat het wenselijk is te komen tot integratie van activiteiten met betrekking tot het gebruik van technische hulpmiddelen ten behoeve van de taakuitoefening van opsporingsinstanties;

dat het daarbij noodzakelijk is technische ontwikkelingen nauwlettend te volgen, operationele knelpunten te signaleren en op te lossen, financiële consequenties van voorgestelde maatregelen te onderzoeken en eventueel aanpassing van wetgeving te overwegen;

dat het wenselijk is te komen tot een juiste afstemming tussen de operationele, juridische, financiële en technische consequenties van de inzet van technische hulpmiddelen ten behoeve van een doelmatige opsporing;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Er is een Platform Technologie en Opsporing, verder te noemen het Platform.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Het Platform heeft tot taak:

  • a. nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van techniek en opsporing te signaleren en daarbij te bezien hoe de opsporingsbelangen kunnen worden veiliggesteld;

  • b. het inventariseren van de wensen van het Openbaar Ministerie en de politie ten aanzien van de mogelijkheden technische hulpmiddelen in te zetten in de opsporingsfase;

  • c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken ten aanzien van te nemen besluiten op het terrein van de opsporing met behulp van technische hulpmiddelen.

 • 2 Het Platform zal bij de uitvoering van zijn taak voldoende rekening dienen te houden met een juiste afstemming tussen operationele, juridische, technische en financiële consequenties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het Planform kan zich bij de uitvoering van zijn taak laten bijstaan door een door het Platform in te stellen werkgroep. Het Platform stelt de taak van de werkgroep vast.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het Platform rapporteert tenminste jaarlijks en voorts voorzover zij het wenselijk acht aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1

  Te benoemen in het Platform als voorzitter, tevens lid:

  mr. H. P. Wooldrik – Ministerie van Justitie, Hoofd Directie Politie.

 • 2

  Te benoemen in het Platform als lid:
  • mr. P. J. H. M. Brouns – Rechter-commissaris bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem;

  • mr. E. F. Bueno – Officier van Justitie te Alkmaar;

  • mr. M. N. Cramwinckel – Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie;

  • C. Doornhein – Korps Landelijke Politiediensten, Hoofd Divisie Ondersteuning;

  • mr. A. Patijn – Ministerie van Justitie, Raadadviseur Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht;

  • ir. G. J. de Raaf – Ministerie van Justitie, Raadadviseur Technology Assessment;

  • G. L. van Schaik – Commissaris van politie, plv korpschef politieregio Limburg-Zuid;

  • dr. W. Sprangers – Directeur Gerechtelijk Laboratorium;

  • drs. R. Vrolijk – Binnenlandse Veiligheidsdienst, Directeur afdeling V.;

  • mr. J. M. Jansen – Hoofd-Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch, voorzitter van de centrale commissie infiltratie van het Openbaar Ministerie;

  • P. D. IJzerman – Korpschef van politieregio Twente, voorzitter van de Adviescommissie Criminaliteit van de Raad van Hoofdcommissarissen.

 • 3

  Te benoemen in het Platform als secretaris, tevens lid:

  mr. A. Teerds – Ministerie van Justitie, projectleider Directie Politie.

 • 4

  Te benoemen in het Platform als adjunct-secretaris, tevens lid:

  G. Hofsteenge – Ministerie van Justitie, beleidsmedewerker Directie Politie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad en treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad en treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

's-Gravenhage, 22 september 1994

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

,
voor deze,

H. P. Wooldrik

.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken
namens deze,
De

Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid

,
voor deze,

J. Kapsenberg

Naar boven