Regeling meldingen Wvo glastuinbouw

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-11-1994 t/m 03-03-2004

Regeling houdende vaststelling van nadere regels m.b.t. de gegevens die bij de melding van lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven moeten worden verstrekt

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2b, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Degene die voornemens is te lozen onderscheidenlijk het lozen te veranderen vanuit een glastuinbouwbedrijf, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1994.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldingen Wvo glastuinbouw.

's-Gravenhage, 20 september 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven