Besluit vaststelling Logisch ontwerp Vestigingsregister

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-10-1994 t/m heden

Besluit vaststelling Logisch ontwerp Vestigingsregister

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het besluit van 19 september 1994, GBA 94/U118, tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de systeembeschrijving gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

Het Logisch ontwerp Vestigingsregister wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in werking treedt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 september 1994

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven