Besluit vaststelling formulieren GBA persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-10-1994 t/m 05-01-2014

Besluit vaststelling formulieren GBA persoonsgegevens

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 48, 49, 66 en 79 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 68f en artikel 79b van het Besluit tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (systematische gegevensverstrekking aan bijzondere derden) en de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het Besluit GBA:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b. het besluit tot wijziging van het Besluit GBA:

het Besluit tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (systematische gegevensverstrekking aan bijzondere derden);

c. de Regeling GBA:

de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgevens.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Het formulier, bedoeld in de artikelen 48, 66, 79 van het Besluit GBA en artikel 68f en 79b van het besluit tot wijziging van het Besluit GBA, is vermeld in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Het formulier, bedoeld in artikel 48 van het Besluit GBA is vermeld in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

De formulieren, bedoeld in de Regeling GBA, met betrekking tot een wijziging in de apparatuur, met inbegrip van de systeemprogrammatuur, van het gemeentelijk geautomatiseerde systeem en het geautomatiseerde systeem van de buitengemeentelijke afnemer en de bijzondere derde, zijn vermeld in bijlage III bij dit besluit.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

  • 1 De schriftelijke mededeling, bedoeld in de Regeling GBA, die de houder van een basisadministratie doet in verband met een wijziging in de programmatuur, met uitzondering van de systeemprogrammatuur, van het gemeentelijke geautomatiseerde systeem, wordt aangemerkt als een formulier als bedoeld in artikel 49 van het Besluit GBA.

  • 2 De in het eerste lid bedoeld mededeling wordt slechts in verband met het besluit van 19 september 1994, GBA 94/U118, tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de systeembeschrijving gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangemerkt als een in het eerste lid bedoeld formulier.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in werking treedt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 september 1994

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven