Instelling Ministeriële Commissie Staatkundige Vernieuwing

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-12-1994 t/m heden

Instelling Ministeriële Commissie Staatkundige Vernieuwing

De Minister-President,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 25, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 2

De commissie heeft tot taak de ministerraad binnen één jaar voorstellen te doen over:

 • a. hoe, onder handhaving van het beginsel van evenredigheid, wijzigingen kunnen worden aangebracht in het kiesstelsel, die een meer rechtstreekse relatie tussen kiezer en gekozene mogelijk maken;

 • b. welke mogelijkheden er overigens zijn om de directe invloed van de burgers op de politieke machtsvorming en politieke besluitvorming op belangrijke punten te vergroten;

 • c. op welke wijze de mogelijkheid zal worden geopend voor benoeming van wethouders door de gemeenteraad die niet uit zijn midden afkomstig zijn.

Artikel 3

In de commissie hebben zitting:

a. Als voorzitter, tevens lid:
 • -

  de heer H. F. Dijkstal, Vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken

b. Als leden:
 • -

  mevrouw mr. W. Sorgdrager, Minister van Justitie

 • -

  drs. J. Pronk, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

 • -

  de heer J. J. van Aartsen, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

 • -

  mr. J. Kohnstamm, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

 • -

  mevrouw A. G. M. van de Vondervoort, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

c. Als adviserende leden:
 • -

  mr. drs. R. K. Visser, Ministerie van Algemene Zaken

 • -

  mr. C. Borman, Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • -

  mr. C. R. Niessen, Ministerie van Binnenlandse Zaken

d. Als adviserend lid, tevens secretaris:
 • -

  mr. H. J. L. van der Linde, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 5

De Ministerie van Binnenlandse Zaken treft nadere voorzieningen ten behoeve van het secretariaat.

Dit besluit zal met de daarbij behorende toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 16 september 1994

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

W. Kok

Naar boven