Keuzeregeling verlaging pensioenbijdrage militair

Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 05-10-1994 t/m heden

Keuzeregeling verlaging pensioenbijdrage militair

De Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel F 6c, vierde lid, van de Algemene militaire pensioenwet en artikel 82 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. keuze:

de eenmalige keuze, bedoeld in artikel F 6c, tweede en vierde lid, van de Algemene militaire pensioenwet, voor verlaging van de pensioenbijdrage, bedoeld in onderdeel c.

b. militair:

de beroepsmilitair, bedoeld in artikel A 1, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b, van de Algemene militaire pensioenwet, alsmede de gewezen beroepsmilitair die een wachtgeld geniet als bedoeld in dat artikel, tweede lid onderdeel h.

c. pensioenbijdrage:

de door de militair verschuldigde bijdrage, bedoeld in artikel R 2, derde lid van de Algemene militaire pensioenwet.

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing op degene die op 1 mei 1994 militair is en de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt.

Artikel 3

  • 1 De keuze dan wel het achterwege laten daarvan binnen de gestelde termijn, bindt de militair wat betreft de bepaling van de pensioenbijdrage in al zijn huidige en toekomstige dienstverhoudingen of betrekkingen als militair.

  • 2 De militair die daarvoor in aanmerking komt, dient zijn keuze kenbaar te maken door inzending van het hem betreffende, als bijlage bij dit besluit opgenomen model keuzeformulier.

  • 3 Het in het tweede lid bedoelde keuzeformulier wordt door of namens mij bij aanvang van de dienstverhouding verstrekt aan iedere militair die nog geen keuze kenbaar heeft gemaakt.

  • 4 Op basis van de datum van binnenkomst van het keuzeformulier wordt door of namens mij beslist of betrokkene zijn keuze tijdig kenbaar heeft gemaakt. Een te laat kenbaar gemaakte keuze wordt niet gehonoreerd.

  • 5 Het in het vierde lid bedoelde wordt ter kennis gebracht aan de militair.

Artikel 4

  • 1 Degene die de hoedanigheid van militair met ingang van 1 januari 1995 of later verkrijgt, dient de keuze binnen een maand na het verkrijgen van die hoedanigheid kenbaar te maken.

  • 2 Nadat de keuze daartoe kenbaar is gemaakt, gaat de verlaging van de pensioenbijdrage van de in dit artikel bedoelde militair in met ingang van de dag waarop de hoedanigheid militair werd verkregen.

Artikel 5

  • 1 In afwijking van artikel 3, derde lid, wordt aan degene die op 1 mei 1994 reeds militair is, of die hoedanigheid van militair voor 1 januari 1995 verkrijgt, het keuzeformulier zo spoedig mogelijk door of namens mij verstrekt.

  • 2 Nadat de keuze daartoe kenbaar is gemaakt, gaat de verlaging van de pensioenbijdrage van de in dit artikel bedoelde militair in met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 mei 1994.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als:

Keuzeregeling verlaging pensioenbijdrage militair.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Naar boven