Reglement COKZ benamingen

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 23-01-1995 t/m heden

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet maakt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bekend het hierna opgenomen Reglement COKZ-benamingen van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit van 15 augustus 1994, Nr. J. 9412308.

Het centraal bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ),

Gelet op artikel 10, eerste lid, onder e, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), alsmede artikel 36, tweede lid, van de statuten van genoemde Stichting (Stcrt. 1992, 63);

Heeft in zijn vergadering van 15 september 1994 vastgesteld het navolgende reglement:

Reglement controle op oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en specificiteitscertificering (Reglement COKZ benamingen)

Artikel 1. Definities

In dit reglement worden voor het overige overgenomen, de definities van het Besluit benamingen, de Regeling benamingen, EG-verordening 2081/92 en EG-verordening 2082/92.

Artikel 2. Aangeslotenen; verplichtingen en aansprakelijkheden

 • 1 De aangeslotene is verplicht tot stipte naleving – en is aansprakelijk voor de naleving – van de voorschriften, vervat in het Besluit benamingen en onderwerpt zich aan het door het COKZ uit te oefenen toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Besluit bepaalde, alsmede aan de door het COKZ te verrichten controles uit hoofde van dit reglement.

 • 2 De aangeslotene is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, verplicht de keurmeester, onderscheidenlijk het COKZ:

  • a. al die gegevens te verstrekken, die naar zijn oordeel nodig zijn voor de vervullen van zijn taak;

  • b. inzage te (doen) geven van die boeken en bescheiden, die naar zijn oordeel nodig zijn voor de vervulling van zijn taak;

  • c. te allen tijde toegang te (doen) verlenen tot zijn bedrijfsruimten en -terreinen en tot de plaatsen en vervoermiddelen waar cq. waarin voorraden die tot het bedrijf van de aangeslotene behoren, zijn opgeslagen cq. worden vervoerd;

  • d. toe te staan monsters te nemen van de produkten (waaronder begrepen verpakkings- en aanduidingsmateriaal), ongeacht waar deze produkten zich bevinden;

  • e. en voorts:

  • f. zich voor wat betreft het al dan niet voldoen van produkten aan de eisen van het produktdossier te richten naar het oordeel van de keurmeester, onderscheidenlijk het COKZ;

  • g. voorafgaand aan de verhandeling van een produkt daarvan tijdig melding te doen aan het COKZ;

  • h. zich bij afkeuring van het produkt wegens het niet voldoen aan de eisen, gesteld in het produktdossier te gedragen naar de aanwijzingen van het door of namens het COKZ met toezicht of keuring belaste personeel en alvorens tot verhandeling over te gaan, het produkt opnieuw ter controle aan te melden;

  • i. al hetgeen het COKZ ter uitvoering en/of verzekering van de voorschriften voorschrijft nauwgezet na te leven.

 • 3 De aansprakelijkheid voor de nakoming van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen geldt onverminderd, indien aan anderen werkzaamheden, waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn, worden opgedragen.

 • 4 De aangeslotene is verplicht diegenen die produkten van hem afnemen te verplichten om de keurmeester(s) van het COKZ in staat te stellen de zich onder hen bevindende produkten te controleren.

 • 5 De aansprakelijkheid voor de naleving van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen geldt onverminderd, indien voor anderen werkzaamheden, waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn, worden verricht.

Artikel 3. Controle en toezicht

 • 1 De controle van produkten en het toezicht op de naleving van de voorschriften vindt plaats in de bedrijfsruimten en op het bedrijfsterrein van de aangeslotene, in vervoermiddelen, alsmede op plaatsen waar hij de produkten heeft opgeslagen of doen opslaan, of ter verhandeling aanbiedt of doet aanbieden.

 • 2 De controle omvat met name:

  • a. een toetsing van het produkt en zijn aanduidingen aan de bepalingen van het produktdossier;

  • b. de administratieve bescheiden, voor zover deze betrekking hebben op het produkt.

Een nader onderzoek, elders dan op de in het eerste lid aangegeven plaatsen, kan deel uitmaken van de controle.

 • 3 Het COKZ is te allen tijde gerechtigd steekproefsgewijs controles uit te oefenen.

 • 4 Het COKZ kan – een deel van – de controlewerkzaamheden delegeren aan een derde.

 • 5 Desgewenst geeft het COKZ een verklaring af, dat een gecontroleerde partij voldoet aan de bepalingen van het produktdossier.

Artikel 4. Monsterneming

 • 1 De controle kan mede geschieden aan de hand van een door de keurmeester van het COKZ genomen monster, dat naar het oordeel van de keurmeester voor de partij representatief is.

 • 2 Indien ter voorbereiding op een besluit een monster wordt genomen, kan de aangeslotene zijn bemerkingen ten aanzien van de wijze waarop een monster door of namens het COKZ wordt genomen of de keuze van een monster uit de aanwezige voorraad, kenbaar maken.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde bemerkingen moeten onmiddellijk bij de monsterneming worden bekend gemaakt aan degene, die het monster neemt. Naar aanleiding van de bemerkingen kan het genomen monster vervallen verklaard worden.

 • 4 Voor genomen monsters wordt geen vergoeding gegeven.

Artikel 5. Afkeuring

 • 1 Indien een gecontroleerde partij niet beantwoordt aan de eisen van het produktdossier, keurt – de keurmeester van – het COKZ de partij af en wordt een verklaring opgesteld, waarin in ieder geval wordt vermeld:

  • a. het tijdstip en de plaats van de controle;

  • b. de aard van de geconstateerde gebreken;

  • c. de maatregelen die zijn genomen en de voorschriften die zijn gesteld met betrekking tot de eisen gesteld aan het produkt, de partij, de produktvoorraad, de verdere verhandeling van de partij of het produkt en de controle op de naleving van deze maatregelen en voorschriften.

 • 2 Het COKZ stelt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en overige betrokkenen in kennis van de bij de uitoefening van de controle genomen maatregelen.

Artikel 6. Bezwaar

 • 2 Indien bij de uitslag van de controle, waartegen het bezwaar wordt gemaakt, een verbod tot verhandeling is opgelegd, kan de directeur dit verbod op verzoek van de aangeslotene opheffen, al dan niet onder het stellen van voorwaarden en beperkingen.

 • 3 Het COKZ stelt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en overige betrokkenen op de hoogte van de uitspraak.

Artikel 7. Werkafspraken met andere instellingen

Werkafspraken met de R.V.V. en overige controle-instellingen, alsmede afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het delegeren van – een deel van – de controle, liggen ter inzage ten kantore van het COKZ.

Artikel 8. Slotbepaling

 • 1 In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het centraal bestuur van het COKZ.

 • 2 Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement COKZ benamingen'.

Naar boven