Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO enz. (Stelsel van Stichtingsnormen en opheffingsnormen)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 28-10-1994 t/m 30-11-2005

Besluit van 14 september 1994, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 18 mei 1994, nr. 94008601/2490, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 51, 91, 96a, 96c en 108, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs en artikel 88n van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 20 januari 1994, nr. OR 93000472);

De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 1994, nr. W05.94.0312);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 12 september 1994, nr. 94039586/2490, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Voor de toepassing van de hoofdstukken II en III van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO wordt de voormalige zigeunerschool in Stein tot en met 31 juli 1999 beschouwd als een nevenvestiging van de openbare school in Stein waarvan zij deel uitmaakt.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Met inachtneming van artikel 51, vierde lid, en artikel 91, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs en artikel 88n, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs treden de artikelen van dit besluit in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. In dit koninklijk besluit kan worden bepaald dat

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 september 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de zesde oktober 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven