Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2019

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 1a. Treinreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

  In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.

Artikel 1b. Vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.

 • 4 Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

 • 5 Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.

 • 6 Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.

 • 7 Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 1c. Uitzonderingen vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:

  • a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of

  • b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.

 • 2 Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Artikel 1d. Vertragingsschade

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.

Artikel 1e. Loyaliteitsprogramma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 4a. Vervoersbewijzen en boekingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.

 • 2 Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.

 • 3 Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 5. Garderobekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 6a. Verlenging voor privédoeleinden

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:

  • a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;

  • b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;

  • c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en

  • d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.

 • 2 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

 • 3 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.

Artikel 6b. Overgangsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

189

86

Overige

55

31

Albanië

   

Tirana

101

52

Overige

112

42

Algerije

   

Algiers

296

128

Overige

180

78

Angola

   

Luanda

270

107

Overige

115

47

Anguilla

   

Alle steden

384

166

Antigua en Barbuda

   

Antigua

230

147

Overige

97

128

Argentinië

   

Buenos Aires

175

66

Overige

114

44

Armenië

   

Yerevan

97

50

Overige

73

41

Aruba

   

Alle steden

225

132

Australië

   

Canberra, Melbourne en Sydney

164

119

Overige

160

104

Azerbeidzjan

   

Bakoe

225

117

Overige

52

34

Bahama's

   

Alle steden

248

152

Bahrein

   

Manama

287

169

Bangladesh

   

Dhaka

199

122

Overige

121

47

Barbados

   

Alle steden

272

153

Belarus

   

Minsk

120

102

Overige

107

61

België

   

Alle steden

203

124

Belize

   

Belize-Stad

156

56

Overige

330

101

Benin

   

Cotonou

203

100

Overige

97

56

Bermuda

   

Alle steden

339

121

Bhutan

   

Thimphu

225

144

Overige

155

55

Bolivia

   

La Paz

84

63

Overige

77

45

Bonaire

   

Alle steden

159

101

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

96

52

Banja Luka

56

54

Bihac

57

43

Bjelasnica

67

52

Jahorina

73

33

Mostar

48

64

Vlasic

72

50

Overige

50

39

Botswana

   

Gaborone

120

67

Overige

173

63

Brazilië

   

Brasilia

76

53

Campinas

68

43

Fortaleza

61

46

Porto Allegre

64

46

Recife

74

46

Rio De Janeiro

84

52

Sao Paulo

86

46

Overige

54

38

Brunei

   

Alle steden

106

50

Bulgarije

   

Sofia

169

67

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

48

36

Overige

38

31

Burkina Faso

   

Ouagadougou

265

126

Overige

64

53

Burundi

   

Bujumbura

121

84

Overige

112

60

Cambodja

   

Phnom-Penh

257

101

Overige

182

57

Canada

   

Ottawa

189

121

Calgary

136

102

Halifax

147

94

Montreal

174

111

Toronto

203

114

Vancouver

211

119

Overige

120

98

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

185

92

Overige

47

34

Chili

   

Santiago

127

99

Overige

134

73

China

   

Peking

136

87

Changsha

91

74

Chengdu

146

63

Dalian

113

69

Fuzhou

103

74

Guangzhou

124

73

Guiyang

91

71

Haikou

106

93

Hangzhou

132

88

Jinan

97

65

Kunming

91

87

Lanzhou

103

63

Lhasa

101

65

Quingdao

119

67

Sanya

99

77

Shanghai

162

80

Shenyang

99

66

Shenzhen

131

74

Suzhou

126

57

Tianjin

120

65

Wu Han

103

72

Xi'An

116

71

Xiamen

105

76

Overige

87

53

China, Hong Kong

   

Hong Kong

194

88

China, Macau

   

Macau

121

68

Colombia

   

Bogotá

104

32

Overige

106

26

Comoren

   

Moroni

112

84

Overige

66

52

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

315

124

Overige

249

93

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

239

129

Overige

138

60

Cookeilanden

   

Rarotonga

172

106

Overige

229

107

Costa Rica

   

San José

117

85

Overige

154

74

Cuba

   

Havana

166

65

Overige

217

59

Curaçao

   

Alle steden

172

115

Cyprus

   

Nicosia

84

69

Overige

147

63

Denemarken

   

Alle steden

171

134

Djibouti

   

Djibouti

285

123

Overige

66

37

Dominica

   

Alle steden

163

118

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

137

74

Overige

294

63

Duitsland

   

Berlijn

146

105

Bonn

118

108

Hamburg

174

121

München

169

92

Overige

117

99

Ecuador

   

Quito

115

94

Overige

320

79

Egypte

   

Caïro

149

99

Overige

143

74

El Salvador

   

San Salvador

119

76

Overige

63

54

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

344

117

Overige

161

67

Eritrea

   

Asmara

75

104

Overige

48

79

Estland

   

Alle steden

106

124

Eswatini

   

Mbabane

124

54

Overige

103

45

Ethiopië

   

Addis Abeba

300

148

Overige

159

42

Fiji

   

Suva

302

125

Overige

338

95

Filipijnen

   

Manila

122

100

Overige

135

46

Finland

   

Helsinki

190

112

Overige

123

89

Frankrijk

   

Parijs

170

144

Overige

148

121

Gabon

   

Libreville

415

180

Overige

201

68

Gambia

   

Banjul

212

72

Overige

46

24

Georgië

   

Tbilisi

218

86

Batumi

138

52

Kobuleti

132

60

Overige

94

45

Ghana

   

Accra

225

111

Overige

167

77

Gibraltar

   

Alle steden

238

85

Grenada

   

Alle steden

194

114

Griekenland

   

Athene

144

100

Thessaloniki

78

57

Overige

72

56

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

244

121

Overige

200

103

Guam

   

Alle steden

173

102

Guatemala

   

Guatemala-Stad

148

99

Overige

229

72

Guinee

   

Conakry

235

102

Overige

64

44

Guinee-Bissau

   

Bissau

145

75

Overige

88

33

Guyana

   

Georgetown

226

128

Overige

89

56

Haïti

   

Port-au-Prince

211

79

Overige

146

67

Honduras

   

Tegucigalpa

120

65

Copán

109

33

La Ceiba

71

68

Roatan

217

122

San Pedro Sula

109

61

Overige

58

33

Hongarije

   

Boedapest

161

87

Balaton

126

57

Visegrad

104

49

Overige

88

40

Ierland

   

Alle steden

185

109

IJsland

   

Alle steden

209

113

India

   

Delhi

169

95

Agra

105

57

Bangalore

144

62

Calcutta

126

62

Chandigarh

95

59

Chennai

100

59

Goa

162

99

Hyderabad

116

58

Jaipur

118

64

Mumbai

164

85

Pune

128

66

Srinagar

274

98

Overige

98

55

Indonesië

   

Jakarta

326

105

Ambon

63

44

Balik Papan

49

49

Bandung

81

45

Bogor

66

52

Denpasar, Kuta en Sanur

89

64

Jayapura

71

38

Makassar

65

51

Medan

67

43

Menado

57

41

Nusa Dua

274

119

Senggigi

102

58

Surabaya

178

96

Yogyakarta

71

42

Overige

51

40

Irak

   

Bagdad

256

101

Overige

232

76

Iran

   

Tehran

67

26

Overige

51

18

Israël

   

Tel Aviv

226

117

Eilat

192

79

Haifa

181

102

Herzliya

157

71

Jerusalem

157

96

Tiberias

180

58

Overige

149

88

Italië

   

Rome

142

130

Bologna

126

107

Florence

136

91

Milaan

138

122

Napels

162

112

Palermo

132

117

Triest

88

122

Turijn

129

101

Venetië

158

152

Overige

62

76

Ivoorkust

   

Abidjan

202

152

Overige

120

81

Jamaica

   

Kingston

204

93

Overige

213

126

Japan

   

Tokyo

458

208

Fukuoka

132

92

Kobe

119

86

Kyoto

157

105

Nagoya

130

102

Osaka

134

89

Yokohama

154

125

Overige

110

83

Jemen

   

Sanaa

172

89

Overige

92

54

Jordanië

   

Amman

199

163

Overige

157

62

Kaaimaneilanden

   

Alle steden

247

122

Kaapverdië

   

Praia

81

80

Overige

138

74

Kameroen

   

Yaounde

170

133

Overige

98

58

Kazachstan

   

Nur-Sultan

128

109

Aktau

173

68

Aktobe

63

46

Almaty

331

113

Atyrau

206

81

Schuchinsk-Burabay

98

77

Shymkent

191

65

Overige

47

43

Kenia

   

Nairobi

252

109

Overige

140

61

Kirgistan

   

Bishkek

116

55

Overige

98

30

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

74

28

Overige

77

42

Koeweit

   

Koeweit-Stad

377

163

Kroatië

   

Zagreb

146

139

Brijuni

153

98

Dubrovnik

182

94

Opatija

153

106

Sibenik

235

92

Split

188

142

Zadar

173

106

Overige

93

67

Laos

   

Vientiane

114

93

Overige

146

61

Lesotho

   

Maseru

164

50

Overige

197

39

Letland

   

Riga

110

79

Overige

130

74

Libanon

   

Beiroet

276

137

Overige

162

84

Liberia

   

Monrovia

162

108

Overige

111

56

Libië

   

Tripoli

220

83

Overige

100

59

Litouwen

   

Vilnius

117

72

Overige

79

48

Luxemburg

   

Alle steden

200

118

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

   

Alle steden

343

135

Maagdeneilanden (Britse)

   

Alle steden

209

108

Madagaskar

   

Antananarivo

225

89

Overige

184

48

Malawi

   

Lilongwe

112

55

Overige

153

55

Malediven

   

Malé

332

187

Overige

269

52

Maleisië

   

Kuala Lumpur

102

87

Overige

112

56

Mali

   

Bamako

176

113

Overige

52

46

Malta

   

Alle steden

167

103

Marokko

   

Rabat

195

141

Overige

293

95

Marshall Eilanden

   

Majuro

116

81

Overige

115

95

Mauritanië

   

Nouakchott

132

84

Overige

73

44

Mauritius

   

Port Louis

162

80

Overige

91

56

Mexico

   

Mexico-Stad

209

108

Overige

192

79

Micronesië

   

Truk

118

96

Overige

145

81

Moldavië

   

Chisinau

139

58

Overige

88

68

Monaco

   

Alle steden

197

89

Mongolië

   

Ulaanbaatar

127

50

Overige

52

30

Montenegro

   

Podgorica

107

69

Bar, Becici, Budva, Kotor, Sveti Stefan, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

80

49

Kolasin

63

39

Overige

51

31

Montserrat

   

Alle steden

123

66

Mozambique

   

Maputo

170

100

Overige

134

90

Myanmar

   

Naypyitaw

64

64

Overige

194

45

Namibië

   

Windhoek

142

56

Overige

209

46

Nauru

   

Alle steden

105

70

Nepal

   

Kathmandu

177

104

Overige

67

22

Nicaragua

   

Managua

102

57

Overige

100

42

Nieuw-Caledonië

   

Alle steden

182

94

Nieuw-Zeeland

   

Auckland en Wellington

156

113

Overige

136

103

Niger

   

Niamey

161

103

Overige

62

72

Nigeria

   

Abuja

169

104

Overige

308

46

Niue

   

Alle steden

111

116

Noord Macedonië

   

Skopje

90

74

Ohrid en Struga

42

37

Overige

34

36

Noord-Korea

   

Pyongyang

154

58

Overige

64

36

Noorwegen

   

Alle steden

143

181

Oeganda

   

Kampala

353

108

Overige

207

51

Oekraïne

   

Kiev

197

93

Overige

117

48

Oezbekistan

   

Tashkent

134

63

Overige

78

25

Oman

   

Muscat

147

94

Overige

108

85

Oostenrijk

   

Alle steden

107

131

Oost-Timor

   

Dili

118

85

Overige

65

38

Pakistan

   

Islamabad

212

65

Overige

141

35

Palau

   

Alle steden

169

95

Panama

   

Panamá

130

94

Overige

128

67

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

204

88

Overige

171

67

Paraguay

   

Asunción

91

81

Overige

101

47

Peru

   

Lima

168

91

Overige

144

63

Polen

   

Warsaw

139

82

Overige

133

66

Portugal

   

Lissabon

214

116

Overige

186

80

Puerto Rico

   

Alle steden

265

115

Qatar

   

Doha

191

112

Roemenië

   

Boekarest

144

71

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

108

64

Cluj en Sibiu

85

57

Overige

73

53

Rusland

   

Moskou

232

120

Astrachan

80

60

Kaliningrad

98

63

Moermansk

98

44

Novosibirsk

89

54

Samara

82

67

Sochi

123

46

St. Petersburg

123

56

Tver

72

64

Vladivostok

111

53

Overige

73

41

Rwanda

   

Kigali

184

79

Overige

263

63

Saba

   

Alle steden

159

101

Salomons Eilanden

   

Honiara

294

133

Overige

104

66

Samoa

   

Apia, Upolu

217

81

Overige

144

59

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

137

80

Overige

284

52

Saoedi-Arabië

   

Riyad

191

112

Overige

471

128

Senegal

   

Dakar

200

123

Overige

179

66

Servië

   

Belgrado

103

77

Overige

85

47

Seychellen

   

Victoria

150

118

Overige

183

117

Sierra Leone

   

Freetown

202

91

Overige

50

34

Singapore

   

Alle steden

229

129

Sint Eustatius

   

Alle steden

159

101

Sint Maarten

   

Alle steden

159

101

Slovenië

   

Alle steden

140

86

Slowakije

   

Bratislava

123

78

Overige

89

54

Soedan

   

Khartoum

176

69

Overige

94

47

Somalië

   

Mogadishu

166

62

Overige

161

43

Spanje

   

Madrid

140

115

Barcelona

126

95

Las Palmas, Canarische Eilanden

117

99

Overige

96

78

Sri Lanka

   

Colombo

135

58

Overige

86

28

St. Lucia

   

Alle steden

302

125

St. Vincent / Grenada

   

Alle steden

203

147

St.Kitts / Nevis

   

Alle steden

332

179

Suriname

   

Paramaribo

115

67

Overige

76

39

Syrië

   

Damascus

229

124

Overige

111

52

Tadzjikistan

   

Dushanbe

104

49

Overige

99

24

Tanzania

   

Dar es Salaam

193

87

Overige

252

67

Thailand

   

Bangkok

118

89

Overige

161

55

Togo

   

Lomé

206

132

Overige

64

44

Tokelau Eilanden

   

Alle steden

44

71

Tonga

   

Nuku'Alofa

136

62

Overige

71

28

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

177

123

Overige

201

117

Tsjaad

   

Ndjamena

90

57

Overige

141

74

Tsjechië

   

Praag

163

84

Brno

98

53

Cesky Krumlov

102

57

Karlovy Vary

164

89

Ostrava

73

43

Overige

68

38

Tunesië

   

Tunis

111

74

Overige

47

29

Turkije

   

Ankara

82

50

Antalya

87

63

Istanbul

122

88

Izmir

87

51

Overige

50

41

Turkmenistan

   

Asjchabad

127

96

Overige

71

45

Turks- en Caicos Eilanden

   

Grand Turk

227

118

Overige

349

131

Tuvalu

   

Alle steden

118

51

Uruguay

   

Montevideo

114

79

Colonia

152

86

Punta Del Este

302

83

Salto

129

76

Overige

84

66

Vanuatu

   

Port Villa

190

112

Overige

170

70

Venezuela

   

Caracas

96

36

Overige

104

23

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

185

145

Overige

224

129

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

203

125

Boston

234

121

Chicago

200

104

Honolulu

242

105

Los Angeles

250

108

Miami

196

97

New York

421

174

Philadelphia

190

102

San Francisco

246

102

Overige

190

94

Vietnam

   

Hanoi

91

58

Overige

85

41

Westbank en Gazastrook

   

Jericho

112

55

Gazastrook

102

57

Overige

88

59

Westelijke Sahara

   

Laayoune

43

50

Zambia

   

Lusaka

336

132

Overige

244

69

Zimbabwe

   

Harare

131

77

Overige

126

61

Zuid-Afrika

   

Pretoria

109

43

Bloemfontein

91

56

Kaapstad

129

64

Durban

124

62

East London

139

63

Johannesburg

176

80

Johannesburg-Sandton

321

98

Magaliesburg/Muldersdrift

147

50

Musina

63

65

Polokwane

76

45

Sun City

198

54

Overige

60

36

Zuid-Korea

   

Seoul

178

109

Overige

155

78

Zuid-Soedan

   

Juba

79

36

Overige

184

47

Zweden

   

Stockholm

232

105

Overige

182

98

Zwitserland

   

Alle steden

216

122

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

I. Gebieden met polaire koude in de winter

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

Naar boven