Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-04-2019 t/m 30-09-2019

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 1a. Treinreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

  In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.

Artikel 1b. Vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.

 • 4 Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

 • 5 Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.

 • 6 Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.

 • 7 Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 1c. Uitzonderingen vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:

  • a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of

  • b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.

 • 2 Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Artikel 1d. Vertragingsschade

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.

Artikel 1e. Loyaliteitsprogramma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 4a. Vervoersbewijzen en boekingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.

 • 2 Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.

 • 3 Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 5. Garderobekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 6a. Verlenging voor privédoeleinden

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:

  • a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;

  • b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;

  • c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en

  • d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.

 • 2 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

 • 3 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.

Artikel 6b. Overgangsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

181

75

Overige

61

24

Albanië

   

Tirana

99

51

Overige

109

41

Algerije

   

Algiers

292

126

Overige

176

77

Amerikaans-Samoa

   

Alle steden

131

77

Angola

   

Luanda

265

104

Overige

112

46

Anguilla

   

Alle steden

375

163

Antigua en Barbuda

   

Antigua

225

144

Overige

95

125

Argentinië

   

Buenos Aires

161

42

Overige

157

36

Armenië

   

Yerevan

93

48

Overige

71

40

Aruba

   

Alle steden

220

130

Australië

   

Canberra, Melbourne en Sydney

161

117

Overige

157

102

Azerbeidzjan

   

Bakoe

221

114

Overige

50

34

Bahama's

   

Alle steden

242

149

Bahrein

   

Manama

281

165

Bangladesh

   

Dhaka

194

119

Overige

119

46

Barbados

   

Alle steden

267

150

Belarus

   

Minsk

115

101

Overige

102

57

België

   

Alle steden

203

124

Belize

   

Belize-Stad

155

74

Overige

249

140

Benin

   

Cotonou

200

99

Overige

95

55

Bermuda

   

Alle steden

332

119

Bhutan

   

Thimphu

216

138

Overige

148

53

Bolivia

   

La Paz

82

62

Overige

75

44

Bonaire

   

Alle steden

155

99

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

95

51

Banja Luka

55

53

Bihac

56

42

Bjelasnica

65

51

Jahorina

72

32

Mostar

47

62

Vlasic

71

49

Overige

49

39

Botswana

   

Gaborone

123

58

Overige

137

54

Brazilië

   

Brasilia

74

51

Campinas

65

41

Fortaleza

59

44

Porto Allegre

61

44

Recife

71

44

Rio De Janeiro

82

50

Sao Paulo

83

45

Overige

52

36

Brunei

   

Alle steden

102

48

Bulgarije

   

Sofia

165

65

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

47

36

Overige

38

31

Burkina Faso

   

Ouagadougou

261

124

Overige

63

52

Burundi

   

Bujumbura

124

82

Overige

100

62

Cambodja

   

Phnom-Penh

251

99

Overige

178

56

Canada

   

Ottawa

178

114

Calgary

128

96

Halifax

138

88

Montreal

163

104

Toronto

191

108

Vancouver

198

112

Overige

113

92

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

181

98

Overige

47

39

Chili

   

Santiago

124

97

Overige

129

69

China

   

Peking

133

85

Changsha

89

73

Chengdu

143

62

Dalian

110

68

Fuzhou

101

73

Guangzhou

121

71

Guiyang

89

70

Haikou

104

92

Hangzhou

129

86

Jinan

95

63

Kunming

89

85

Lanzhou

101

62

Lhasa

99

63

Quingdao

117

66

Sanya

97

76

Shanghai

159

79

Shenyang

96

64

Shenzhen

128

72

Suzhou

123

56

Tianjin

117

63

Wu Han

101

70

Xi'An

114

70

Xiamen

103

74

Overige

85

52

China, Hong Kong

   

Hong Kong

190

86

China, Macau

   

Macau

118

67

Colombia

   

Bogotá

98

30

Overige

101

24

Comoren

   

Moroni

110

83

Overige

65

51

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

253

137

Overige

252

89

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

234

126

Overige

135

58

Cookeilanden

   

Rarotonga

169

103

Overige

224

105

Costa Rica

   

San José

108

78

Overige

147

72

Cuba

   

Havana

165

62

Overige

105

46

Curaçao

   

Alle steden

169

112

Cyprus

   

Nicosia

84

69

Overige

147

63

Denemarken

   

Alle steden

154

173

Djibouti

   

Djibouti

241

109

Overige

59

45

Dominica

   

Alle steden

160

115

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

137

84

Overige

230

58

Duitsland

   

Berlijn

144

127

Bonn

124

106

Hamburg

174

121

München

159

93

Overige

125

94

Ecuador

   

Quito

114

76

Overige

307

82

Egypte

   

Caïro

146

97

Overige

140

72

El Salvador

   

San Salvador

117

75

Overige

62

53

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

337

115

Overige

158

66

Eritrea

   

Asmara

74

102

Overige

46

78

Estland

   

Tallinn

128

123

Overige

106

110

Ethiopië

   

Addis Abeba

293

145

Overige

156

41

Fiji

   

Suva

304

126

Overige

343

96

Filipijnen

   

Manila

120

98

Overige

129

44

Finland

   

Helsinki

177

100

Overige

128

93

Frankrijk

   

Parijs

170

144

Overige

148

121

Gabon

   

Libreville

406

176

Overige

197

67

Gambia

   

Banjul

207

71

Overige

45

23

Georgië

   

Tbilisi

214

84

Batumi

135

51

Kobuleti

129

59

Overige

92

44

Ghana

   

Accra

284

135

Overige

267

110

Gibraltar

   

Alle steden

233

83

Grenada

   

Alle steden

190

112

Griekenland

   

Athene

144

100

Thessaloniki

78

57

Overige

72

56

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

217

112

Overige

185

104

Guam

   

Alle steden

170

100

Guatemala

   

Guatemala-Stad

146

97

Overige

224

71

Guinee

   

Conakry

231

100

Overige

62

43

Guinee-Bissau

   

Bissau

143

74

Overige

86

32

Guyana

   

Georgetown

221

125

Overige

86

55

Haïti

   

Port-au-Prince

206

77

Overige

143

66

Honduras

   

Tegucigalpa

117

63

Copán

107

33

La Ceiba

69

66

Roatan

213

120

San Pedro Sula

106

60

Overige

57

32

Hongarije

   

Boedapest

156

88

Balaton

128

55

Visegrad

101

50

Overige

89

37

Ierland

   

Alle steden

158

97

IJsland

   

Alle steden

217

117

India

   

Delhi

162

91

Agra

101

55

Bangalore

139

60

Calcutta

121

60

Chandigarh

92

56

Chennai

95

56

Goa

156

96

Hyderabad

112

55

Jaipur

114

62

Mumbai

158

82

Pune

124

64

Srinagar

263

94

Overige

94

53

Indonesië

   

Jakarta

319

103

Ambon

62

43

Balik Papan

48

47

Bandung

79

45

Bogor

65

51

Denpasar

179

77

Denpasar, Kuta en Sanur

87

63

Jayapura

69

37

Makassar

64

50

Medan

65

41

Menado

55

40

Nusa Dua

268

116

Senggigi

100

57

Surabaya

175

94

Yogyakarta

70

41

Overige

50

39

Irak

   

Bagdad

250

99

Overige

227

74

Iran

   

Tehran

81

32

Overige

62

22

Israël

   

Tel Aviv

221

114

Eilat

188

78

Haifa

177

100

Herzliya

153

70

Jerusalem

153

94

Tiberias

176

57

Overige

146

86

Italië

   

Rome

142

130

Bologna

126

107

Florence

136

91

Milaan

138

122

Napels

162

112

Palermo

132

117

Triest

88

122

Turijn

129

101

Venetië

158

152

Overige

62

76

Ivoorkust

   

Abidjan

199

150

Overige

117

80

Jamaica

   

Kingston

180

93

Overige

206

79

Japan

   

Tokyo

412

187

Fukuoka

132

92

Kobe

119

76

Kyoto

152

97

Nagoya

136

91

Osaka

137

88

Yokohama

134

119

Overige

106

74

Jemen

   

Sanaa

168

87

Overige

90

53

Jordanië

   

Amman

195

159

Overige

153

60

Kaaimaneilanden

   

Alle steden

242

120

Kaapverdië

   

Praia

79

79

Overige

137

73

Kameroen

   

Yaounde

166

130

Overige

96

58

Kazachstan

   

Astana

125

106

Aktau

169

67

Aktobe

62

45

Almaty

324

110

Atyrau

202

79

Schuchinsk-Burabay

96

75

Shymkent

187

64

Overige

46

42

Kenia

   

Nairobi

246

107

Overige

160

57

Kirgistan

   

Bishkek

114

54

Overige

96

30

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

72

27

Overige

76

41

Koeweit

   

Koeweit-Stad

369

160

Kroatië

   

Zagreb

142

136

Brijuni

149

95

Dubrovnik

179

92

Opatija

150

104

Sibenik

230

91

Split

184

139

Zadar

170

104

Overige

91

66

Laos

   

Vientiane

139

97

Overige

213

60

Lesotho

   

Maseru

157

48

Overige

187

37

Letland

   

Riga

103

71

Overige

117

72

Libanon

   

Beiroet

270

134

Overige

159

80

Liberia

   

Monrovia

159

106

Overige

109

55

Libië

   

Tripoli

215

81

Overige

98

57

Litouwen

   

Vilnius

117

72

Overige

79

48

Luxemburg

   

Alle steden

200

118

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

   

Alle steden

335

132

Maagdeneilanden (Britse)

   

Alle steden

205

106

Macedonië

   

Skopje

94

53

Ohrid en Struga

49

29

Overige

43

22

Madagaskar

   

Antananarivo

221

87

Overige

180

47

Malawi

   

Lilongwe

109

54

Overige

149

54

Malediven

   

Malé

326

184

Overige

263

51

Maleisië

   

Kuala Lumpur

99

84

Overige

109

55

Mali

   

Bamako

174

111

Overige

51

45

Malta

   

Alle steden

167

103

Marokko

   

Rabat

192

139

Overige

288

93

Marshall Eilanden

   

Majuro

114

79

Overige

113

93

Mauritanië

   

Nouakchott

129

83

Overige

72

44

Mauritius

   

Port Louis

163

81

Overige

92

56

Mexico

   

Mexico-Stad

211

100

Overige

191

76

Micronesië

   

Truk

116

94

Overige

142

79

Moldavië

   

Chisinau

137

56

Overige

86

66

Monaco

   

Alle steden

197

89

Mongolië

   

Ulaanbaatar

140

73

Overige

43

46

Montenegro

   

Podgorica

84

46

Bar, Becici, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

86

39

Kolasin

63

39

Overige

53

27

Montserrat

   

Alle steden

120

65

Mozambique

   

Maputo

167

98

Overige

131

88

Myanmar

   

Naypyitaw

63

63

Overige

302

47

Namibië

   

Windhoek

302

74

Overige

173

44

Nauru

   

Alle steden

103

69

Nepal

   

Kathmandu

170

100

Overige

101

31

Nicaragua

   

Managua

105

64

Overige

107

33

Nieuw-Caledonië

   

Alle steden

179

92

Nieuw-Zeeland

   

Auckland en Wellington

153

111

Overige

134

101

Niger

   

Niamey

158

101

Overige

60

71

Nigeria

   

Abuja

164

100

Overige

297

44

Niue

   

Alle steden

109

113

Noord-Korea

   

Pyongyang

151

57

Overige

63

35

Noorwegen

   

Alle steden

136

172

Oeganda

   

Kampala

346

106

Overige

202

50

Oekraïne

   

Kiev

209

99

Overige

143

50

Oezbekistan

   

Tashkent

139

101

Overige

102

23

Oman

   

Muscat

148

95

Overige

146

76

Oostenrijk

   

Alle steden

107

131

Oost-Timor

   

Dili

115

83

Overige

63

38

Pakistan

   

Islamabad

241

74

Overige

161

40

Palau

   

Alle steden

166

93

Panama

   

Panamá

127

92

Overige

125

66

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

211

92

Overige

176

51

Paraguay

   

Asunción

108

75

Overige

110

66

Peru

   

Lima

164

89

Overige

141

62

Polen

   

Warsaw

159

93

Overige

107

63

Portugal

   

Lissabon

214

116

Overige

186

85

Puerto Rico

   

Alle steden

259

112

Qatar

   

Doha

187

110

Roemenië

   

Boekarest

141

70

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

106

62

Cluj en Sibiu

84

56

Overige

72

52

Rusland

   

Moskou

227

118

Astrachan

78

59

Kaliningrad

96

61

Moermansk

96

43

Novosibirsk

87

53

Samara

81

66

Sochi

120

45

St. Petersburg

121

55

Tver

71

63

Vladivostok

109

52

Overige

71

40

Rwanda

   

Kigali

180

78

Overige

258

59

Saba

   

Alle steden

155

99

Salomons Eilanden

   

Honiara

287

130

Overige

102

64

Samoa

   

Apia en Upolu

215

81

Overige

143

59

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

134

79

Overige

278

51

Saoedi-Arabië

   

Riyad

187

110

Overige

455

125

Senegal

   

Dakar

196

120

Overige

177

65

Servië

   

Belgrado

101

76

Overige

83

46

Seychellen

   

Victoria

176

103

Overige

158

101

Sierra Leone

   

Freetown

198

90

Overige

49

34

Singapore

   

Alle steden

221

124

Sint Eustatius

   

Alle steden

155

99

Sint Maarten

   

Alle steden

155

99

Slovenië

   

Alle steden

140

86

Slowakije

   

Bratislava

123

78

Overige

89

54

Soedan

   

Khartoum

89

55

Overige

134

66

Somalië

   

Mogadishu

163

61

Overige

158

42

Spanje

   

Madrid

140

115

Barcelona

126

95

Las Palmas, Canarische Eilanden

117

99

Overige

96

78

Sri Lanka

   

Colombo

132

57

Overige

82

27

St. Lucia

   

Alle steden

296

122

St. Vincent / Grenada

   

Alle steden

199

144

St.Kitts / Nevis

   

Alle steden

324

175

Suriname

   

Paramaribo

105

47

Overige

59

28

Swaziland (Eswatini)

   

Mbabane

109

47

Overige

152

44

Syrië

   

Damascus

224

121

Overige

99

52

Tadzjikistan

   

Dushanbe

102

48

Overige

97

24

Tanzania

   

Dar es Salaam

189

86

Overige

282

68

Thailand

   

Bangkok

109

82

Overige

149

51

Togo

   

Lomé

203

130

Overige

63

44

Tokelau Eilanden

   

Alle steden

42

69

Tonga

   

Nuku'Alofa

134

61

Overige

70

28

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

173

120

Overige

196

115

Tsjaad

   

Ndjamena

89

57

Overige

139

73

Tsjechië

   

Praag

159

82

Brno

96

52

Cesky Krumlov

99

56

Karlovy Vary

161

87

Ostrava

72

42

Overige

66

37

Tunesië

   

Tunis

105

70

Overige

44

27

Turkije

   

Ankara

80

49

Antalya

86

62

Istanbul

119

86

Izmir

85

50

Overige

49

40

Turkmenistan

   

Asjchabad

124

94

Overige

70

44

Turks- en Caicos Eilanden

   

Grand Turk

222

115

Overige

342

128

Tuvalu

   

Alle steden

116

50

Uruguay

   

Montevideo

111

77

Colonia

149

84

Punta Del Este

295

81

Salto

127

75

Overige

83

65

Vanuatu

   

Port Villa

189

111

Overige

169

70

Venezuela

   

Caracas

94

35

Overige

102

22

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

181

142

Overige

220

126

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

199

122

Boston

228

118

Chicago

196

102

Honolulu

237

102

Los Angeles

245

106

Miami

192

95

New York

412

170

Philadelphia

186

100

San Francisco

240

99

Overige

187

92

Vietnam

   

Hanoi

90

57

Overige

84

40

Westbank en Gazastrook

   

Jericho

106

57

Gazastrook

91

53

Overige

122

69

Westelijke Sahara

   

Laayoune

47

53

Zambia

   

Lusaka

223

80

Overige

269

60

Zimbabwe

   

Harare

113

64

Overige

162

58

Zuid-Afrika

   

Pretoria

104

41

Bloemfontein

88

54

Kaapstad

123

61

Durban

118

59

East London

132

60

Johannesburg

168

76

Johannesburg-Sandton

305

94

Magaliesburg/Muldersdrift

140

48

Musina

60

62

Polokwane

72

42

Sun City

189

52

Overige

57

34

Zuid-Korea

   

Seoul

179

110

Overige

157

78

Zuid-Soedan

   

Juba

163

64

Overige

180

49

Zweden

   

Stockholm

234

106

Overige

183

99

Zwitserland

   

Alle steden

209

118

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

I. Gebieden met polaire koude in de winter

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

Naar boven