Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 01-10-2018 t/m 31-03-2019

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 1a. Treinreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

  In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.

Artikel 1b. Vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.

 • 4 Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

 • 5 Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.

 • 6 Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.

 • 7 Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 1c. Uitzonderingen vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:

  • a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of

  • b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.

 • 2 Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Artikel 1d. Vertragingsschade

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.

Artikel 1e. Loyaliteitsprogramma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 4a. Vervoersbewijzen en boekingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.

 • 2 Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.

 • 3 Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 5. Garderobekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 6a. Verlenging voor privédoeleinden

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:

  • a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;

  • b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;

  • c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en

  • d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.

 • 2 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

 • 3 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.

Artikel 6b. Overgangsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

172

71

Overige

58

23

Albanië

   

Tirana

98

40

Overige

117

39

Algerije

   

Algiers

278

120

Overige

168

73

Amerikaans-Samoa

   

Alle steden

125

74

Angola

   

Luanda

251

99

Overige

107

44

Anguilla

   

Alle steden

346

164

Antigua en Barbuda

   

Alle steden

204

97

Argentinië

   

Buenos Aires

154

40

Overige

149

34

Armenië

   

Yerevan

79

53

Overige

64

41

Aruba

   

Alle steden

214

116

Australië

   

Canberra, Melbourne en Sydney

166

111

Overige

111

74

Azerbeidzjan

   

Bakoe

174

102

Overige

66

33

Bahama’s

   

Alle steden

230

141

Bahrein

   

Manama

267

157

Bangladesh

   

Dhaka

189

94

Overige

115

35

Barbados

   

Alle steden

253

143

Belarus

   

Minsk

109

96

Overige

97

54

België

   

Alle steden

183

122

Belize

   

Belize-Stad

147

70

Overige

237

133

Benin

   

Cotonou

190

79

Overige

92

59

Bermuda

   

Alle steden

315

113

Bhutan

   

Thimphu

202

152

Overige

48

27

Bolivia

   

La Paz

88

50

Overige

76

44

Bonaire

   

Alle steden

149

91

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

59

44

Banja Luka

45

46

Mostar

44

54

Travnik

41

30

Overige

42

32

Botswana

   

Gaborone

120

57

Overige

133

53

Brazilië

   

Brasilia

90

49

Campinas

76

43

Curitiba

67

38

Fortaleza

63

37

Palmas

68

32

Porto Allegre

71

44

Recife

66

42

Rio De Janeiro

96

52

Sao Paulo

86

43

Overige

55

37

Brunei

   

Alle steden

103

49

Bulgarije

   

Sofia

158

62

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

50

36

Overige

35

30

Burkina Faso

   

Ouagadougou

251

119

Overige

61

51

Burundi

   

Bujumbura

117

78

Overige

95

59

Cambodja

   

Phnom-Penh

176

69

Overige

200

58

Canada

   

Ottawa

171

109

Calgary

124

76

Halifax

127

85

Montreal

144

78

Toronto

190

90

Vancouver

140

90

Overige

99

72

Canarische Eilanden

   

Alle steden

97

67

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

174

94

Overige

45

38

Chili

   

Santiago

161

107

Overige

108

72

China

   

Peking

109

82

Changsha

79

60

Chengdu

107

74

Dalian

84

80

Fuzhou

101

83

Guangzhou

102

80

Haikou

112

91

Hangzhou

107

71

Jinan

78

64

Kunming

120

71

Lhasa

117

66

Nanjing

69

66

Nanning

93

57

Quingdao

111

63

Sanya

92

72

Shanghai

125

74

Shenyang

86

73

Shenzhen

117

66

Suzhou

90

63

Tianjin

82

72

Wu Han

79

62

Xi’An

96

72

Xiamen

76

73

Overige

66

52

China, Hong Kong

   

Hong Kong

195

114

China, Macau

   

Macau

128

72

Colombia

   

Bogotá

102

28

Overige

98

26

Comoren

   

Moroni

106

80

Overige

60

51

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

244

132

Overige

243

86

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

222

120

Overige

128

56

Cookeilanden

   

Rarotonga

165

97

Overige

119

89

Costa Rica

   

San José

102

74

Overige

139

68

Cuba

   

Havana

156

59

Overige

100

44

Curaçao

   

Alle steden

161

107

Cyprus

   

Nicosia

86

76

Overige

105

62

Denemarken

   

Alle steden

149

167

Djibouti

   

Djibouti

229

104

Overige

57

43

Dominica

   

Alle steden

186

140

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

130

80

Overige

219

55

Duitsland

   

Berlijn

144

127

Bonn

124

106

Hamburg

152

105

München

159

93

Overige

125

94

Ecuador

   

Quito

108

72

Overige

292

78

Egypte

   

Caïro

139

92

Overige

133

68

El Salvador

   

San Salvador

111

71

Overige

59

50

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

326

111

Overige

152

64

Eritrea

   

Asmara

59

116

Overige

55

85

Estland

   

Tallinn

128

123

Overige

106

110

Ethiopië

   

Addis Abeba

279

138

Overige

148

39

Fiji

   

Suva

293

121

Overige

332

93

Filipijnen

   

Manila

128

85

Overige

124

36

Finland

   

Helsinki

177

100

Overige

128

93

Frankrijk

   

Parijs

170

144

Overige

148

121

Gabon

   

Libreville

392

170

Overige

190

65

Gambia

   

Banjul

139

63

Overige

31

22

Georgië

   

Tbilisi

173

75

Batumi

121

55

Kobuleti

121

57

Overige

77

42

Ghana

   

Accra

269

128

Overige

253

104

Gibraltar

   

Alle steden

221

79

Grenada

   

Alle steden

181

106

Griekenland

   

Athene

144

100

Thessaloniki

78

57

Overige

72

56

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

214

111

Overige

182

103

Guam

   

Alle steden

161

95

Guatemala

   

Guatemala-Stad

138

92

Overige

213

67

Guinee

   

Conakry

256

121

Overige

47

49

Guinee-Bissau

   

Bissau

162

73

Overige

69

31

Guyana

   

Georgetown

209

91

Overige

75

47

Haïti

   

Port-au-Prince

179

71

Overige

113

47

Honduras

   

Tegucigalpa

112

60

Copán

101

31

La Ceiba

66

63

Roatan

202

114

San Pedro Sula

100

57

Overige

55

31

Hongarije

   

Boedapest

148

83

Balaton

122

53

Visegrad

96

47

Overige

85

35

Ierland

   

Alle steden

158

97

IJsland

   

Alle steden

226

122

India

   

New Delhi

163

84

Agra

173

65

Bangalore

144

71

Calcutta

172

82

Chandigarh

185

69

Chennai

100

57

Goa

103

55

Hyderabad

118

69

Jaipur

178

77

Mumbai

169

92

Srinagar

190

86

Overige

92

54

Indonesië

   

Jakarta

251

99

Ambon

52

47

Balik Papan

50

41

Bandung

65

51

Bogor

74

37

Denpasar

122

60

Jayapura

68

33

Makassar

55

53

Medan

67

43

Menado

50

36

Nusa Dua

260

135

Senggigi

91

49

Surabaya

153

102

Yogyakarta

59

41

Overige

49

36

Irak

   

Bagdad

245

127

Overige

204

78

Iran

   

Tehran

141

58

Overige

111

39

Israël

   

Tel Aviv

210

109

Eilat

179

74

Haifa

169

95

Herzliya

145

66

Jerusalem

145

89

Tiberias

167

54

Overige

138

81

Italië

   

Rome

136

130

Bologna

118

108

Florence

131

87

Milaan

133

127

Napels

164

85

Palermo

142

116

Triëst

84

126

Turijn

124

101

Venetië

178

119

Overige

62

76

Ivoorkust

   

Abidjan

192

144

Overige

113

77

Jamaica

   

Kingston

172

89

Overige

195

75

Japan

   

Tokyo

391

177

Fukuoka

126

87

Kobe

114

73

Kyoto

145

93

Nagoya

130

87

Osaka

130

83

Yokohama

128

113

Overige

101

70

Jemen

   

Sanaa

160

83

Overige

85

50

Jordanië

   

Amman

186

151

Overige

145

61

Kaaimaneilanden

   

Alle steden

256

70

Kaapverdië

   

Praia

77

77

Overige

132

71

Kameroen

   

Yaounde

160

126

Overige

92

55

Kazachstan

   

Astana

400

129

Aktau

174

68

Aktobe

55

51

Almaty

245

101

Atyrau

208

82

Schuchinsk-Burabay

108

69

Shymkent

193

66

Ust-Kamenogorsk

56

48

Overige

51

45

Kenia

   

Nairobi

234

101

Overige

152

46

Kirgistan

   

Bishkek

203

53

Overige

137

31

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

72

27

Overige

75

41

Koeweit

   

Koeweit-Stad

292

158

Kroatië

   

Zagreb

135

129

Brijuni

142

91

Dubrovnik

170

88

Opatija

143

99

Sibenik

218

86

Split

175

132

Zadar

161

99

Overige

87

63

Laos

   

Vientiane

132

92

Overige

203

57

Lesotho

   

Maseru

157

48

Overige

187

37

Letland

   

Riga

101

70

Overige

117

72

Libanon

   

Beiroet

257

127

Overige

151

76

Liberia

   

Monrovia

151

100

Overige

103

53

Libië

   

Tripoli

204

77

Overige

93

55

Litouwen

   

Vilnius

117

72

Overige

79

48

Luxemburg

   

Alle steden

187

115

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

   

Alle steden

319

126

Maagdeneilanden (Britse)

   

Alle steden

279

110

Macedonië

   

Skopje

89

50

Ohrid en Struga

47

28

Overige

41

21

Madagaskar

   

Antananarivo

318

78

Overige

182

38

Malawi

   

Lilongwe

104

52

Overige

142

51

Malediven

   

Malé

309

174

Overige

250

49

Maleisië

   

Kuala Lumpur

97

83

Overige

107

54

Mali

   

Bamako

128

96

Overige

45

60

Malta

   

Alle steden

167

103

Marokko

   

Rabat

183

132

Overige

273

89

Marshall Eilanden

   

Majuro

108

75

Overige

107

89

Mauritanië

   

Nouakchott

126

74

Overige

70

46

Mauritius

   

Port Louis

124

76

Overige

76

47

Mexico

   

Mexico-Stad

201

95

Overige

182

72

Micronesië

   

Truk

110

90

Overige

135

75

Moldavië

   

Chisinau

114

57

Overige

51

25

Monaco

   

Alle steden

191

95

Mongolië

   

Ulaanbaatar

133

69

Overige

41

44

Montenegro

   

Podgorica

84

46

Bar, Becici, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

86

39

Kolasin

63

39

Overige

53

27

Montserrat

   

Alle steden

103

87

Mozambique

   

Maputo

147

94

Overige

206

91

Myanmar

   

Yangon

136

87

Overige

275

45

Namibië

   

Windhoek

302

74

Overige

173

44

Nauru

   

Alle steden

103

68

Nepal

   

Kathmandu

161

95

Overige

97

29

Nicaragua

   

Managua

100

61

Overige

101

31

Nieuw-Caledonië

   

Alle steden

172

89

Nieuw-Zeeland

   

Auckland en Wellington

144

100

Overige

124

97

Niger

   

Niamey

152

97

Overige

58

68

Nigeria

   

Abuja

157

96

Overige

285

43

Niue

   

Alle steden

99

88

Noord-Korea

   

Pyongyang

151

78

Overige

53

34

Noorwegen

   

Alle steden

128

113

Oeganda

   

Kampala

328

117

Overige

221

50

Oekraïne

   

Kiev

199

94

Overige

135

48

Oezbekistan

   

Tasjkent

132

96

Overige

97

22

Oman

   

Muscat

141

90

Overige

139

72

Oostenrijk

   

Alle steden

108

126

Oost-Timor

   

Dili

109

79

Overige

60

36

Pakistan

   

Islamabad

204

70

Overige

150

42

Palau

   

Alle steden

157

89

Panama

   

Panamá

127

91

Overige

151

62

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

201

87

Overige

168

49

Paraguay

   

Asunción

103

71

Overige

104

63

Peru

   

Lima

134

66

Overige

101

50

Polen

   

Warsaw

151

89

Overige

102

60

Portugal

   

Lissabon

214

116

Overige

186

85

Puerto Rico

   

Alle steden

246

107

Qatar

   

Doha

178

105

Roemenië

   

Boekarest

134

66

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

101

59

Cluj en Sibiu

79

53

Overige

68

49

Rusland

   

Moskou

217

86

Sakha

85

37

Sochi

124

46

St. Petersburg

211

68

Vladivostok

158

75

Overige

67

43

Rwanda

   

Kigali

171

74

Overige

245

56

Saba

   

Alle steden

149

91

Salomons Eilanden

   

Honiara

277

126

Overige

99

62

Samoa

   

Apia, Upolu

146

63

Overige

186

54

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

127

75

Overige

264

48

Saoedi-Arabië

   

Riyad

190

126

Overige

225

135

Senegal

   

Dakar

189

116

Overige

170

63

Servië

   

Belgrado

93

57

Overige

78

44

Seychellen

   

Victoria

167

98

Overige

150

96

Sierra Leone

   

Freetown

149

88

Overige

47

35

Singapore

   

Alle steden

211

119

Sint Eustatius

   

Alle steden

149

91

Sint Maarten

   

Alle steden

149

91

Slovenië

   

Alle steden

140

86

Slowakije

   

Bratislava

123

78

Overige

89

54

Soedan

   

Khartoum

85

52

Overige

128

62

Somalië

   

Mogadishu

130

40

Overige

208

43

Spanje

   

Madrid

138

108

Barcelona

139

92

Overige

105

79

Sri Lanka

   

Colombo

125

54

Overige

90

30

St. Lucia

   

Alle steden

250

153

St. Vincent / Grenada

   

Alle steden

146

129

St.Kitts / Nevis

   

Alle steden

231

148

Suriname

   

Paramaribo

99

45

Overige

55

26

Swaziland

   

Mbabane

109

47

Overige

152

45

Syrië

   

Damascus

214

115

Overige

94

50

Tadzjikistan

   

Dushanbe

96

46

Overige

93

23

Tanzania

   

Dar es Salaam

180

81

Overige

268

65

Thailand

   

Bangkok

102

77

Overige

139

48

Togo

   

Lomé

184

87

Overige

43

26

Tokelau Eilanden

   

Alle steden

47

25

Tonga

   

Nuku'Alofa

127

57

Overige

66

26

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

153

106

Overige

153

106

Tsjaad

   

Ndjamena

85

54

Overige

133

70

Tsjechië

   

Praag

151

78

Brno

91

49

Cesky Krumlov

94

53

Karlovy Vary

153

83

Ostrava

68

40

Overige

63

35

Tunesië

   

Tunis

114

76

Overige

47

29

Turkije

   

Ankara

82

60

Antalya

91

63

Diyarbakir

58

53

Gaziantep

60

49

Istanbul

119

76

Izmir

92

66

Sanliurfa

58

53

Overige

56

47

Turkmenistan

   

Asjchabad

118

89

Overige

67

42

Turks- en Caicos Eilanden

   

Grand Turk

211

109

Overige

325

121

Tuvalu

   

Alle steden

115

50

Uruguay

   

Montevideo

104

75

Colonia

121

84

Punta Del Este

302

93

Salto

129

76

Overige

75

64

Vanuatu

   

Port Villa

184

108

Overige

164

67

Venezuela

   

Caracas

89

33

Overige

96

21

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

172

135

Overige

209

120

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

189

116

Boston

232

91

Chicago

207

78

Honolulu

242

82

Los Angeles

242

82

Miami

215

77

New York

356

147

Philadelphia

190

82

San Francisco

229

90

Overige

182

72

Vietnam

   

Hanoi

85

54

Overige

79

38

Westbank en Gazastrook

   

Jericho

101

54

Gazastrook

87

51

Overige

116

65

Westelijke Sahara

   

Laayoune

45

51

Zambia

   

Lusaka

212

76

Overige

256

57

Zimbabwe

   

Harare

108

61

Overige

154

55

Zuid-Afrika

   

Pretoria

104

41

Bloemfontein

87

53

Kaapstad

123

61

Durban

118

59

East London

132

60

Johannesburg

168

76

Johannesburg-Sandton

305

94

Magaliesburg/Muldersdrift

140

48

Musina

59

61

Polokwane

73

43

Sun City

189

52

Overige

57

34

Zuid-Korea

   

Seoul

170

104

Overige

149

74

Zuid-Soedan

   

Juba

155

61

Overige

171

46

Zweden

   

Stockholm

223

101

Overige

175

95

Zwitserland

   

Alle steden

201

118

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

I. Gebieden met polaire koude in de winter

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

Naar boven