Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-04-2017 t/m 30-09-2017

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 1a. Treinreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

  In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.

Artikel 1b. Vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.

 • 2 Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.

 • 3 Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.

 • 4 Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.

 • 5 Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.

 • 6 Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.

 • 7 Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 1c. Uitzonderingen vliegreizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:

  • a. het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of

  • b. het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.

 • 2 Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.

Artikel 1d. Vertragingsschade

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.

Artikel 1e. Loyaliteitsprogramma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen het Europees deel van Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.

 • 5 Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 3. Verblijfkosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 4a. Vervoersbewijzen en boekingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.

 • 2 Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.

 • 3 Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 5. Garderobekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 6a. Verlenging voor privédoeleinden

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:

  • a. de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;

  • b. de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;

  • c. de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en

  • d. de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.

 • 2 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.

 • 3 Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.

Artikel 6b. Overgangsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

193

105

Overige

53

29

Albanië

   

Tirana

160

98

Overige

90

43

Algerije

   

Algiers

321

127

Overige

227

84

Amerikaans-Samoa

   

Alle steden

142

83

Angola

   

Luanda

407

146

Overige

215

73

Anguilla

   

Alle steden

280

145

Antigua en Barbuda

   

Alle steden

203

135

Argentinië

   

Buenos Aires

170

74

Overige

168

69

Armenië

   

Yerevan

93

59

Overige

75

44

Aruba

   

Alle steden

258

139

Australië

   

Canberra, Melbourne en Sydney

148

99

Overige

127

75

Azerbeidzjan

   

Bakoe

168

91

Overige

89

52

Bahama's

   

Alle steden

262

160

Bahrein

   

Manama

219

140

Bangladesh

   

Dhaka

218

118

Overige

126

38

Barbados

   

Alle steden

245

192

Belarus

   

Minsk

116

91

Overige

113

55

België

   

Alle steden

177

123

Belize

   

Belize-Stad

134

101

Overige

320

160

Benin

   

Cotonou

141

86

Overige

94

41

Bermuda

   

Alle steden

358

128

Bhutan

   

Thimphu

242

70

Overige

205

43

Bolivia

   

La Paz

110

65

Overige

104

50

Bonaire

   

Alle steden

155

95

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

80

77

Banja Luka

59

44

Mostar

50

61

Travnik

69

37

Overige

50

41

Botswana

   

Gaborone

180

74

Overige

156

59

Brazilië

   

Brasilia

125

49

Belem

97

50

Belo Horizonte

85

44

Campinas

92

43

Cuiaba

85

50

Curitiba

81

47

Fortaleza

100

45

Manaus

86

46

Palmas

91

43

Porto Allegre

77

42

Recife

95

41

Rio De Janeiro

161

61

Salvador

85

46

Sao Luis

79

53

Sao Paulo

151

57

Overige

79

38

Brunei

   

Alle steden

110

52

Bulgarije

   

Sofia

124

62

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

55

38

Overige

35

31

Burkina Faso

   

Ouagadougou

197

89

Overige

62

53

Burundi

   

Bujumbura

143

91

Overige

122

46

Cambodja

   

Phnom-Penh

190

90

Overige

240

61

Canada

   

Ottawa

175

121

Calgary

154

98

Halifax

125

111

Montreal

156

100

Toronto

194

109

Vancouver

196

115

Overige

121

91

Canarische Eilanden

   

Alle steden

94

63

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

148

121

Overige

31

28

Chili

   

Santiago

159

82

Overige

143

62

China

   

Peking

123

93

Changsha

90

68

Chengdu

121

84

Dalian

95

91

Fuzhou

114

93

Guangzhou

116

91

Haikou

127

103

Hangzhou

121

81

Jinan

89

73

Kunming

136

80

Lhasa

132

74

Nanjing

78

75

Nanning

105

64

Quingdao

126

71

Sanya

104

82

Shanghai

142

84

Shenyang

98

83

Shenzhen

133

75

Suzhou

102

71

Tianjin

92

82

Wu Han

90

70

Xi'An

109

82

Xiamen

87

83

Overige

75

59

China, Hong Kong

   

Hong Kong

223

131

China, Macau

   

Macau

147

83

Colombia

   

Bogotá

118

34

Overige

105

27

Comoren

   

Moroni

109

82

Overige

50

63

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

281

133

Overige

265

81

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

255

132

Overige

146

65

Cookeilanden

   

Rarotonga

187

110

Overige

135

101

Costa Rica

   

San José

114

86

Overige

129

68

Cuba

   

Havana

164

62

Overige

121

49

Curaçao

   

Alle steden

199

122

Cyprus

   

Nicosia

89

60

Overige

110

62

Denemarken

   

Alle steden

153

172

Djibouti

   

Djibouti

260

118

Overige

64

49

Dominica

   

Alle steden

194

129

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

144

100

Overige

216

51

Duitsland

   

Berlijn

135

129

Bonn

124

105

Hamburg

166

102

München

162

104

Overige

107

87

Ecuador

   

Quito

360

171

Overige

324

91

Egypte

   

Caïro

162

104

Overige

144

71

El Salvador

   

San Salvador

132

84

Overige

56

51

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

326

100

Overige

155

46

Eritrea

   

Asmara

73

149

Overige

60

114

Estland

   

Tallinn

97

109

Overige

81

103

Ethiopië

   

Addis Abeba

315

113

Overige

168

45

Fiji

   

Suva

328

135

Overige

232

80

Filipijnen

   

Manila

405

111

Overige

166

45

Finland

   

Helsinki

159

130

Overige

136

125

Frankrijk

   

Parijs

169

138

Overige

147

111

Gabon

   

Libreville

294

159

Overige

215

67

Gambia

   

Banjul

268

106

Overige

47

24

Georgië

   

Tbilisi

203

96

Bakuriani

107

66

Batumi

151

75

Kobuleti

137

65

Overige

105

62

Ghana

   

Accra

306

145

Overige

287

118

Gibraltar

   

Alle steden

281

96

Grenada

   

Alle steden

256

150

Griekenland

   

Athene

133

96

Thessaloniki

78

57

Overige

78

50

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

218

108

Overige

185

104

Guam

   

Alle steden

246

116

Guatemala

   

Guatemala-Stad

165

110

Overige

191

82

Guinee

   

Conakry

242

161

Overige

59

67

Guinee-Bissau

   

Bissau

89

35

Overige

36

26

Guyana

   

Georgetown

243

115

Overige

93

60

Haïti

   

Port-au-Prince

200

79

Overige

131

47

Honduras

   

Tegucigalpa

123

72

Copán

105

57

La Ceiba

74

54

Roatan

136

84

San Pedro Sula

110

68

Overige

58

37

Hongarije

   

Boedapest

189

89

Balaton

123

53

Visegrad

112

51

Overige

96

47

Ierland

   

Alle steden

152

105

IJsland

   

Alle steden

240

130

India

   

New Delhi

186

96

Agra

101

54

Bangalore

176

80

Bhopal

96

50

Calcutta

127

69

Chennai

118

61

Goa

150

62

Hyderabad

133

63

Jaipur

109

57

Lucknow

87

58

Mumbai

205

115

Pune

104

49

Srinagar

222

83

Udaipur

121

58

Overige

92

43

Indonesië

   

Jakarta

219

99

Ambon

69

37

Balik Papan

73

43

Bandung

103

66

Bogor

110

57

Denpasar

260

102

Jayapura

81

40

Makassar

70

60

Medan

71

51

Menado

60

49

Nusa Dua

204

148

Padang

114

31

Palangkaraya

103

45

Senggigi

131

77

Surabaya

172

71

Yogyakarta

84

42

Overige

59

34

Irak

   

Bagdad

278

144

Overige

231

88

Iran

   

Tehran

148

55

Overige

89

38

Israël

   

Tel Aviv

238

123

Eilat

202

84

Haifa

191

108

Herzliya

165

75

Jerusalem

165

101

Tiberias

189

61

Overige

157

92

Italië

   

Rome

134

139

Bologna

113

100

Florence

129

82

Milaan

121

107

Napels

154

90

Palermo

145

113

Triëst

86

124

Turijn

123

96

Venetië

185

123

Overige

70

76

Ivoorkust

   

Abidjan

263

142

Overige

140

80

Jamaica

   

Kingston

189

107

Overige

181

97

Japan

   

Tokyo

161

95

Fukuoka

107

98

Kobe

95

81

Kyoto

130

102

Nagoya

119

86

Osaka

125

94

Yokohama

120

110

Overige

82

82

Jemen

   

Sanaa

182

94

Overige

97

57

Jordanië

   

Amman

204

211

Overige

165

76

Kaaimaneilanden

   

Alle steden

291

80

Kaapverdië

   

Praia

96

82

Overige

115

76

Kameroen

   

Yaounde

154

107

Overige

90

56

Kazachstan

   

Astana

314

118

Aktau

204

77

Aktobe

74

53

Almaty

267

100

Atyrau

265

100

Schuchinsk-Burabay

121

77

Shymkent

218

71

Ust-Kamenogorsk

66

54

Overige

53

53

Kenia

   

Nairobi

265

115

Overige

316

57

Kirgistan

   

Bishkek

333

97

Overige

109

32

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

122

37

Overige

75

40

Koeweit

   

Koeweit-Stad

294

204

Kroatië

   

Zagreb

137

126

Brijuni

179

64

Dubrovnik

162

77

Opatija

104

61

Split

146

72

Zadar

134

61

Overige

79

47

Laos

   

Vientiane

124

64

Overige

132

42

Lesotho

   

Maseru

171

67

Overige

139

44

Letland

   

Riga

109

67

Overige

84

69

Libanon

   

Beiroet

213

142

Overige

180

66

Liberia

   

Monrovia

160

90

Overige

50

32

Libië

   

Tripoli

231

87

Overige

105

62

Litouwen

   

Vilnius

107

66

Overige

71

42

Luxemburg

   

Alle steden

166

102

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

   

Alle steden

361

142

Maagdeneilanden (Britse)

   

Alle steden

226

128

Macedonië

   

Skopje

93

64

Mavrovo

44

36

Ohrid

45

51

Overige

33

24

Madagascar

   

Antananarivo

133

57

Overige

156

41

Malawi

   

Lilongwe

127

50

Overige

190

54

Malediven

   

Malé

181

111

Overige

392

132

Maleisië

   

Kuala Lumpur

93

62

Overige

92

44

Mali

   

Bamako

130

106

Overige

46

59

Malta

   

Alle steden

167

103

Marokko

   

Rabat

222

96

Overige

302

93

Marshall Eilanden

   

Majuro

119

79

Overige

118

86

Mauritanië

   

Nouakchott

112

75

Overige

45

39

Mauritius

   

Port Louis

126

74

Overige

76

47

Mexico

   

Mexico-Stad

226

98

Overige

198

79

Micronesië

   

Truk

108

91

Overige

149

64

Moldavië

   

Chisinau

132

52

Overige

63

48

Monaco

   

Alle steden

200

91

Mongolië

   

Overige

122

54

Montenegro

   

Podgorica

84

46

Bar, Becici, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

86

39

Kolasin

63

39

Tivat

120

47

Overige

53

27

Montserrat

   

Alle steden

116

99

Mozambique

   

Maputo

142

84

Overige

233

79

Myanmar

   

Yangon

159

72

Overige

269

52

Namibië

   

Windhoek

231

63

Overige

143

41

Nauru

   

Alle steden

104

58

Nepal

   

Kathmandu

182

107

Overige

99

32

Nicaragua

   

Managua

124

70

Overige

100

52

Nieuw-Caledonië

   

Alle steden

124

83

Nieuw-Zeeland

   

Auckland, Christchurch en Wellington

186

119

Overige

125

110

Niger

   

Niamey

156

100

Overige

58

71

Nigeria

   

Abuja

160

83

Overige

285

48

Niue

   

Alle steden

116

102

Noord-Korea

   

Pyongyang

103

63

Overige

71

51

Noorwegen

   

Alle steden

126

136

Oeganda

   

Kampala

372

133

Overige

246

63

Oekraïne

   

Kiev

239

129

Overige

155

69

Oezbekistan

   

Tasjkent

114

86

Overige

87

36

Oman

   

Muscat

190

107

Overige

189

98

Oostenrijk

   

Alle steden

110

134

Oost-Timor

   

Dili

150

65

Overige

74

35

Pakistan

   

Islamabad

218

86

Overige

165

55

Palau

   

Alle steden

177

88

Panama

   

Panamá

133

96

Overige

212

74

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

234

101

Overige

196

57

Paraguay

   

Asunción

146

89

Overige

131

65

Peru

   

Lima

152

75

Overige

115

56

Polen

   

Warsaw

171

100

Overige

103

61

Portugal

   

Lissabon

103

107

Overige

46

78

Puerto Rico

   

Alle steden

279

121

Qatar

   

Doha

261

141

Roemenië

   

Boekarest

136

77

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

98

63

Cluj en Sibiu

88

54

Overige

61

42

Rusland

   

Moskou

179

74

Irkoetsk

87

33

Kazan

75

37

Norilsk

145

63

Novosibirsk

116

53

Rostov

204

70

Sakha

97

42

Sochi

134

43

St. Petersburg

140

58

Syktyvkar

79

49

Vladivostok

164

74

Overige

69

37

Rwanda

   

Kigali

293

115

Overige

278

64

Saba

   

Alle steden

155

95

Salomons Eilanden

   

Honiara

315

143

Overige

112

71

Samoa

   

Apia, Upolu

167

72

Overige

212

62

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

133

89

Overige

62

45

Saoedi-Arabië

   

Riyad

215

143

Overige

262

138

Senegal

   

Dakar

194

119

Overige

174

65

Servië

   

Belgrado

105

64

Overige

80

49

Seychellen

   

Victoria

162

122

Overige

144

132

Sierra Leone

   

Freetown

186

119

Overige

52

43

Singapore

   

Alle steden

224

127

Sint Eustatius

   

Alle steden

155

95

Sint Maarten

   

Alle steden

155

95

Slovenië

   

Ljubljana

137

92

Bled

137

92

Portoroz

135

93

Overige

117

66

Slowakije

   

Bratislava

111

74

Overige

79

51

Soedan

   

Khartoum

102

102

Overige

114

62

Somalië

   

Mogadishu

118

72

Overige

227

63

Spanje

   

Madrid

139

97

Barcelona

136

87

Overige

102

74

Sri Lanka

   

Colombo

156

67

Overige

157

38

St. Lucia

   

Alle steden

159

146

St. Vincent / Grenada

   

Alle steden

146

115

St.Kitts / Nevis

   

Alle steden

266

163

Suriname

   

Paramaribo

120

54

Overige

81

26

Swaziland

   

Mbabane

102

48

Overige

161

45

Syrië

   

Damascus

174

86

Overige

119

41

Tadzjikistan

   

Dushanbe

253

69

Overige

55

25

Tanzania

   

Dar es Salaam

204

92

Overige

239

53

Thailand

   

Bangkok

123

79

Overige

163

59

Togo

   

Lomé

189

89

Overige

44

27

Tokelau Eilanden

   

Alle steden

54

29

Tonga

   

Nuku'Alofa

128

58

Overige

77

31

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

179

141

Overige

219

123

Tsjaad

   

Ndjamena

98

57

Overige

158

57

Tsjechië

   

Praag

162

77

Brno

174

53

Cesky Krumlov

141

94

Karlovy Vary

165

82

Olomouc

67

29

Ostrava

168

52

Overige

45

22

Tunesië

   

Tunis

86

53

Overige

64

43

Turkije

   

Ankara

95

66

Adana

109

67

Afyon

68

51

Antalya

100

70

Bolu

117

69

Bursa, Erzurum en Trabzon

79

59

Diyarbakir

66

61

Gaziantep

69

56

Istanbul

140

82

Izmir

124

86

Kars

83

53

Konya

72

72

Urfa

66

61

Overige

55

47

Turkmenistan

   

Asjchabad

124

110

Overige

74

39

Turks- en Caicos Eilanden

   

Grand Turk

239

124

Overige

368

138

Tuvalu

   

Alle steden

147

47

Uruguay

   

Montevideo

126

99

Colonia

137

84

Punta Del Este

416

128

Salto

105

76

Overige

86

67

Vanuatu

   

Port Villa

147

98

Overige

180

69

Venezuela

   

Caracas

101

38

Overige

109

24

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

235

116

Overige

227

121

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

216

127

Boston

269

101

Chicago

263

89

Honolulu

269

87

Los Angeles

254

91

Miami

244

83

New York

365

131

Philadelphia

231

91

San Francisco

263

99

Overige

187

77

Vietnam

   

Hanoi

97

62

Overige

90

43

Westbank en Gazastrook

   

Jericho

144

71

Gazastrook

103

72

Overige

133

81

Westelijke Sahara

   

Laayoune

68

57

Zambia

   

Lusaka

309

90

Overige

254

58

Zimbabwe

   

Harare

122

78

Overige

209

71

Zuid-Afrika

   

Pretoria

112

46

Bloemfontein

92

44

Kaapstad

210

61

Durban

201

69

East London

106

44

Johannesburg

140

50

Johannesburg-Sandton

181

68

Magaliesburg/Muldersdrift

160

54

Mmabatho

109

41

Musina

87

45

Nelspruit

91

43

Pietermaritzburg

96

38

Polokwane

83

49

Port Elizabeth

108

49

Rustenburg

108

51

Sun City

216

59

Tzaneen

86

39

Ulundi

104

35

Umtata

100

39

Uppington

94

35

Overige

63

37

Zuid-Korea

   

Seoul

191

183

Overige

200

100

Zuid-Soedan

   

Juba

176

69

Overige

194

53

Zweden

   

Stockholm

223

137

Overige

149

108

Zwitserland

   

Alle steden

211

130

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

I. Gebieden met polaire koude in de winter

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Angola: Luanda

 • Aruba

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Bonaire: Kralendijk

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Curaçao: Willemstad

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Saba: The Bottom

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Sint Eustatius: Oranjestad

 • Sint Maarten: Philipsburg

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

Naar boven