Regeling papier, andere gegevensdragers en middelen voor de opmaak van de akten van de burgerlijke stand

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Regeling betreffende het voor de akten van de burgerlijke stand en de dubbelen of de afschriften te gebruiken papier en de voor het opmaken van deze stukken te hanteren middelen

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 10 van het Besluit burgerlijke stand 1994, Stb. 1994, 160;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Akten van de burgerlijke stand, met uitzondering van akten van erkenning van ontkenning van het vaderschap door de moeder en van naamskeuze, dienen op zodanige wijze met toepassing van de in artikel 2 te noemen middelen vervaardigd te zijn dat zij gedurende een termijn van ten minste honderd jaren houdbaar en goed leesbaar zijn.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid wat betreft de houdbaarheid en leesbaarheid is eveneens van toepassing op het vervaardigen van dubbelen of afschriften van akten van de burgerlijke stand alsmede van latere vermeldingen, behorend bij akten of dubbelen dan wel afschriften.

 • 3 Voor zover de tekst van akten vooraf is gedrukt, moet deze zijn uitgevoerd in ten minste een tienpuntsletter.

Artikel 2

 • 1 Voor de akten van de burgerlijke stand, met uitzondering van de akten van erkenning van ontkenning van het vaderschap door de moeder en van naamskeuze, voor de afschriften alsmede voor daarbij behorende latere vermeldingen mag uitsluitend wit normaal 1-schrijfpapier van het formaat A4 worden gebruikt.

  In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van het voorgeschreven formaat schrijfpapier.

 • 2 Voor de dubbelen van de akten van de burgerlijke stand en de daarbij behorende latere vermeldingen, mag uitsluitend gebruikt worden:

  • a. wit normaal 1-schrijfpapier, of

  • b. een CD-ROM die voldoet aan de normen van ISO 9660 en ISO 10149.

 • 3 De akten van de burgerlijke stand en de daarbij behorende latere vermeldingen mogen uitsluitend worden vervaardigd:

  • a. met een schrijfpen of een ander schrijfmiddel, mits zwarte schrijfinkt wordt gebruikt;

  • b. met een schrijfmachine, mits deze voorzien is:

   • 1º. van letter- en cijfertekens van normaal type en normale afmetingen;

   • 2º. van een inktlint, dat zwart van kleur is en koolstof bevat;

  • c. langs geautomatiseerde weg, mits de tekst in zwarte kleur wordt gedrukt.

 • 4 De dubbelen van akten van de burgerlijke stand die overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid, onder a, zijn vervaardigd, de afschriften van akten van de burgerlijke stand en de daarbij behorende latere vermeldingen, kunnen behalve op de in het derde lid van dit artikel genoemde wijzen, ook op andere wijze worden vervaardigd.

 • 5 De dubbelen en de afschriften van de akten van de burgerlijke stand en de daarbij behorende latere vermeldingen dienen vervaardigd te worden met inachtneming van de in het derde lid voorgeschreven kleuren.

Artikel 3

Indien de Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangeduid als: Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 september 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. M. A. Schmitz

Naar boven