Regeling verzending latere vermeldingen bij dubbelen van akten burgerlijke stand

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 01-01-2005

Regeling betreffende verzending van de tekst van de latere vermeldingen, behorende bij de dubbelen van de akten van de burgerlijke stand

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 31 van het Besluit burgerlijke stand 1994, Stb. 1994, 160;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • 1 De tekst van de op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand 1994 opgemaakte latere vermeldingen, behorend bij de dubbelen of afschriften van de akten van de burgerlijke stand, wordt maandelijks toegezonden aan de centrale bewaarplaats, als bedoeld in artikel 30 van voormeld besluit.

  • 2 De toezending van de tekst van de latere vermeldingen, behorend bij de dubbelen of afschriften van consulaire akten van de burgerlijke stand aan de in het eerste lid bedoelde centrale bewaarplaats geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De tekst van de latere vermeldingen bedoeld in artikel 1 wordt in enkelvoud toegezonden op formulieren ingericht overeenkomstig het als bijlage 1 aangehechte model (formaat A4 (297 × 210 mm). De formulieren worden vervaardigd met inachtneming van de Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994. De formulieren gaan vergezeld van een geleidebrief overeenkomstig het als bijlage 2 aangehechte model (formaat A4 (297 × 210 mm) alsmede van een PTT-formulier voor ‘Post met ontvangstbevestiging’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Indien de Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 september 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. M. A. Schmitz

Naar boven