Wijziging Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 16-09-1994 t/m 23-01-2004

Wijziging Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 6 en 7 van het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen;

Gezien het advies van de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Loonontsmettingsbedrijven en degenen die grondontsmettingsmiddelen verkopen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling reeds over een voorraad grondontsmettingsmiddelen beschikken, nemen per grondontsmettingsmiddel de hoeveelheid, waarover zij op de dag van inwerkingtreding beschikken, binnen 24 uur na inwerkingtreding van deze regeling in de administratie op.

Artikel III

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 september 1994

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven