Verstrekking van gegevens in verband met ontbinding van rechtspersonen

[Regeling vervallen per 06-01-2006.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-09-1994 t/m 05-01-2006

Verstrekking van gegevens in verband met ontbinding van rechtspersonen

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 06-01-2006]

Met ingang van 1 september 1994 vervalt de resolutie van 2 oktober 1991, nr. AFZ91/6180 (boekwerk IV nr. 1.00.50). Met ingang van die datum geldt dit besluit.

2. Administratieve ontbinding rechtspersonen

[Regeling vervallen per 06-01-2006]

Door wetswijziging van bepaalde artikelen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek (Wet van 29 juni 1994, Stb. 506) is het met ingang van 1 september 1994 mogelijk een rechtspersoon te ontbinden door een beschikking van een Kamer van Koophandel en Fabrieken (artikel 19, lid 1, letter e, boek 2 BW). Deze wettelijke mogelijkheid is, naast de al bestaande ontbindingsgronden, in verband met de voorkoming van misbruik van rechtspersonen gecreëerd. In een artikel 19a in boek 2 van het Burgerlijke Wetboek is opgenomen wanneer een dergelijke beschikking wordt genomen en welke procedure daarbij geldt.

Tot het nemen van een beschikking ter ontbinding van een rechtspersoon wordt overgegaan als het een Kamer van Koophandel en Fabrieken is gebleken dat zich ten aanzien van die rechtspersoon tenminste twee van de in artikel 19a opgenomen omstandigheden voordoen.

Eén van de daar genoemde omstandigheden is dat de rechtspersoon ten minste een jaar geen gevolg geeft aan de aanmaning van artikel 9, lid 3, AWR voor de vennootschapsbelasting (artikel 19a, lid 1, onderdeel d boek 2 BW).

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel heb ik al aangegeven bereid te zijn de Kamers van Koophandel en Fabrieken van de voor de toepassing van deze bepaling relevante informatie te doen voorzien.

3. Ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht

[Regeling vervallen per 06-01-2006]

Ik machtig de inspecteurs, met gebruikmaking van de mij gegeven bevoegdheid tot ontheffing van de geheimhoudingsplicht, spontaan of op verzoek de Kamers van Koophandel en Fabrieken in te lichten als er bij een rechtspersoon sprake is van een situatie als beschreven in artikel 19a, lid 1 onder d, boek 2 BW.

4. Ontbinding rechtspersoon op vordering Openbaar Ministerie

[Regeling vervallen per 06-01-2006]

Voorts machtig ik de inspecteurs, met gebruikmaking van de mij gegeven ontheffingsbevoegdheid, op verzoek van een Officier van Justitie aan hem ten behoeve van een ontbindingsprocedure van rechtspersonen (ingevolge het bepaalde in artikel 19, lid 1, letter f, boek 2 BW) de door hem in dat kader verlangde informatie te verstrekken. Ook machtig ik de inspecteurs de Officier van Justitie op eigen initiatief in te lichten, indien het vermoeden gewettigd is dat een rechtspersoon voor ontbinding op voordracht van het Openbaar Ministerie in aanmerking komt. Daarbij moet gedacht worden aan informatie over een rechtspersoon die, voor zover de Belastingdienst bekend is, niet actief is en niet voor ontbinding door de Kamer van Koophandel in aanmerking komt, omdat niet aan het daarvoor fiscaal relevante geldende vereiste is voldaan.

5. Geen informatieverstrekking aan ECD

[Regeling vervallen per 06-01-2006]

Door de hiervoor genoemde wetswijziging komt de informatieverstrekking aan de Economische Controldienst, die is toegestaan door opname in bijlage 2B bij het Voorschrift Informatieverstrekking 1993, te vervallen. Bij verwerking van deze mededeling in het boekwerk zal die bijlage op dit punt worden aangepast.

Naar boven