Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 14-09-1994 t/m heden

Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers

De Minister van Financiën,

Gezien het verzoek van de Minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 15 juni 1987, kenmerk ABZ/RJ-047 201, aangevuld bij brief van 15 augustus 1994, kenmerk HDBZ/AB-u797/94;

Gelet op artikel 1, onder a, ten vierde, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens de Wet financiële betrekkingen buitenland bepaalde, worden navolgende natuurlijke personen als ingezetenen aangewezen:

de aan vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland verbonden diplomatieke, beroepsconsulaire, administratieve en technische ambtenaren van Nederlandse nationaliteit, alsmede de in artikel 120 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (Stb. 1986, 611) bedoelde uitgezonden werknemers van Nederlandse nationaliteit, alsmede hun echtgenoten en bij hen inwonende kinderen.

Artikel 2

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers.

Artikel 3

Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 mei 1994.

's-Gravenhage, 5 september 1994

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven