Instelling Buitengewone Bijzondere Commissie USZO

Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 16-10-1994 t/m heden

Instelling Buitengewone Bijzondere Commissie USZO

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gezien

 • -

  het besluit van de Stuurgroep Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Stuurgroep USZO) van 21 december 1993;

 • -

  de brief van de CMHF van 2 februari 1994, nr. 94115 MO/su;

 • -

  de brief van de ACOP van 4 februari 1994, nr. 35;

 • -

  de brief van de CCOOP van 10 februari 1994, nr. 470/CS;

 • -

  de brief van het Ambtenarencentrum van 15 februari 1994, nr. 47;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Buitengewone Bijzondere Commissie USZO die, met inachtneming van de ter zake neergelegde bepalingen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie, het Algemeen Rechtspositiereglement Informatie Beheer Groep en het Arbeidsvoorwaardenreglement-Abp en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsbepalingen, tot taak heeft te adviseren inzake de voorgenomen samenvoeging en verzelfstandiging van:

 • a. de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • b. de Dienst Sociale Zekerheid Militairen van het ministerie van Defensie;

 • c. de produktgroep Uitkeringen Onderwijspersoneel van de Informatie Beheer Groep;

 • d. de bedrijfseenheid Sociale Zekerheid van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Artikel 2

Overleg wordt gevoerd namens de onder artikel 1, onder a, tot en met d, genoemde diensteenheden met name Buitengewone Bijzondere Commissie door de voorzitter van de Stuurgroep USZO.

Artikel 3

De voorzitter van de Stuurgroep USZO is tevens voorzitter van het overleg met de Buitengewone Bijzondere Commissie.

Hij wordt bijgestaan door:

 • -

  de secretaris van de Stuurgroep USZO;

 • -

  de hoofddirecteur van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs;

 • -

  andere personen, waarvan de voorzitter van de stuurgroep het wenselijk acht dat zij aan het overleg deelnemen. In het secretariaat zal worden voorzien door het ministerie van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid.

Artikel 4

Deze regeling, die wordt gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op de publicatie.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan:

 • -

  de Algemene Rekenkamer;

 • -

  de Minister van Defensie;

 • -

  de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • -

  de raad van toezicht van de Informatie Beheer Groep;

 • -

  het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;

 • -

  de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel;

 • -

  de Bijzondere Commissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • -

  de Bijzondere Commissie van het ministerie van Defensie;

 • -

  de Bijzondere Commissie van de Informatie Beheer Groep;

 • -

  het Georganiseerd Overleg van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;

 • -

  de in dit besluit genoemde functionarissen.

's-Gravenhage, 1 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven