Instelling Werkgroep Positionering Opleiding tot Verloskundige

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 14-09-1994 t/m 27-08-2004

Instelling Werkgroep Positionering Opleiding tot Verloskundige

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ingesteld wordt een Werkgroep Positionering Opleiding tot Verloskundige, hierna te noemen de werkgroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep heeft tot taak te onderzoeken wat de positieve en de negatieve consequenties zijn van:

 • a. handhaving van de situatie waarbij de beleidsverantwoordelijkheid ter zake van de opleiding tot verloskundige geheel in handen is van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC);

 • b. het onderbrengen van de opleiding tot verloskundige onder het regime van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) waarmee de verantwoordelijkheid voor de financiële, beheersmatige en onderwijskundige aspecten van de opleiding door de minister wordt overgedragen aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

 • c. andere dan de onder a en b genoemde mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de financiële en beheersmatige aspecten de opleiding tot verloskundige branche;

en door de minister daarover schriftelijk te rapporteren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep voltooit haar werkzaamheden binnen een termijn van 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep bestaat uit onafhankelijke deskundigen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Als lid van de werkgroep worden benoemd:

 • -

  mevrouw A. Cuppen, verloskundige

 • -

  mevrouw mr. J. Klomp, arts

 • -

  de heer Professor dr. M.F. Kramer.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leden van de werkgroep kiezen uit hun midden een voorzitter.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Als adviserend lid van de werkgroep wordt benoemd: mevrouw M. G. de Boer. voor de Gezondheidszorg i.o.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De minister wijst in overleg met de opdrachtgever een secretaris aan.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep kan ter uitvoering van haar taak externe deskundigen raadplegen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leden van de werkgroep genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens de regelen die voor vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijks dienst gelden voor categorie A; alsmede een vacatie-vergoeding volgens de hoogste categorie van het Vacatiegeldenbesluit-1988.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de

Directeur Preventie, Algemene gezondheidszorg en Opleidingen

,

D. C. Kaasjager

, arts
Naar boven