Regeling besteding en beheer overgeboekte A+O middelen 1994

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-07-1994 t/m 30-06-2013

Regeling besteding en beheer overgeboekte A+O middelen 1994

De Minister van Binnenlandse Zaken

Overwegende dat:

 • -

  ten behoeve van het stimuleren van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsaktiviteiten in 1994 het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) overeenstemming heeft bereikt over de overboeking van de A+O middelen in 1994 naar het Interprovinciaal overleg (IPO)

 • -

  het wenselijk is regels vast te stellen omtrent de besteding en het beheer van deze middelen in 1994.

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De minister van Binnenlandse Zaken verstrekt per 1 juli 1994 een bedrag van f 0,3 mln. (driehonderdduizend gulden) aan het Interprovinciaal overleg ten behoeve van de besteding van het provinciale aandeel in de voormalige A+O middelen.

 • 2 Het IPO hanteert bij de besteding van de middelen de volgende voorwaarde: de middelen worden op basis van een in het SPA overeengekomen verdeelsleutel toegedeeld aan de provincies en eventueel interprovinciale projecten.

 • 3 Het IPO verantwoordt het subsidiebedrag van f 0,3 mln. met het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 1 juli 1995 door middel van een slotrapportage.

  Afschrift van deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden gepubliceerd zal worden toegezonden aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA).

's-Gravenhage, 30 augustus 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven