Aanwijzing AID-ambtenaren Nb-wetgeving

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 31-08-1984 t/m 31-12-2016

Aanwijzing AID-ambtenaren Nb-wetgeving

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 30 van de Vogelwet 1936 (Stb. 700), op artikel 28, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572) en op artikel 8, eerste lid, van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 1975, 48).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Onverminderd het bepaalde in de Vogelbeschikking 1937 (Controle) (Stcrt. 1937, 232), in de Beschikking controleurs-Natuurbeschermingswet (Stcrt. 1974, 147) en in de Beschikking-Controleurs-Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stcrt. 1977, 240) worden de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst aangewezen voor het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de Vogelwet 1936 (Stb. 700), de Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572) en de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 1975, 48).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 24 augustus 1984

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven