Besluit bijzondere categorieën producenten van dierlijke meststoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 14-09-1994 t/m 31-12-2005

Besluit van 19 augustus 1994, houdende besluit bijzondere categorieën producenten van dierlijke meststoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 oktober 1993, No. J. 9315712, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 14, zesde lid, van de Meststoffenwet;

Gezien de adviezen van het Landbouwschap, het Produktschap voor Veevoeder en het Produktschap voor Zuivel;

De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 1994, No. W11.93.0677);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 augustus 1994, No. J. 946882, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de in de artikelen 7, 7a en 8 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen bedoelde producenten van dierlijke meststoffen wordt onder uitbreiding van de produktie van dierlijke meststoffen verstaan, een grotere produktie van dierlijke meststoffen dan de produktie die overeenkomstig de procedure en berekeningswijze van de artikelen 7, 7a en 8 van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen aan de desbetreffende producent is medegedeeld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bijzondere categorieën producenten van dierlijke meststoffen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 augustus 1994

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de dertiende september 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina