Vaststelling van regels als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 12 van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht

[Regeling vervallen per 30-03-2005.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-02-2004 t/m 29-03-2005

Vaststelling van regels als bedoeld in de artikelen 8, 9 en 12 van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 8, vierde lid, artikel 9, eerste lid, en artikel 12, tweede lid, van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht;

Gehoord de Verzekeringskamer en de Stichting van de Arbeid;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

De rente, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het besluit wordt berekend aan de hand van het u-rendement geldend op 1 januari van het jaar waarin de overdrachtsdatum valt, waarbij de periode wordt vastgesteld in volle maanden. Het aantal volle maanden wordt bepaald op het verschil in maanden en dagen tussen de overdrachtsdatum en de datum van betaling van de overdrachtswaarde, waarbij alle kalendermaanden op 30 dagen worden gesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

 • 1 Het standaardtarief, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit wordt vastgesteld met behulp van de formules en symbolen opgenomen in de bijlage.

 • 2 Bij de vaststelling van het standaardtarief wordt uitgegaan van de afgeronde overlevingstafels Gehele Bevolking mannen en Gehele Bevolking vrouwen 1995–2000 gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap, zonder leeftijdsverschuivingen en met een opslag wegens stijgende levenskansen van 5% over de contante-waardefactoren.

 • 3 Voor het ongehuwden-ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen wordt uitgegaan van de gehuwdheidsfrequenties zoals deze bij de sterftetafels Gehele Bevolking mannen en vrouwen 1985–1990 laatstelijk zijn gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap, met dien verstande dat voor nabestaandenpensioen waarop artikel 2b van de wet van toepassing is de gehuwdheidsfrequentie op 1 wordt gesteld. Mannen worden geacht gehuwd te zijn met een drie jaar jongere vrouw, vrouwen worden geacht gehuwd te zijn met een drie jaar oudere man.

 • 4 De contante-waardefactoren worden gebaseerd op de pensioenleeftijd en het verschil tussen de pensioendatum en de overdrachtsdatum in jaren en maanden van het overdragende uitvoeringsorgaan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

 • 1 Voor de berekening van de pensioenaanspraken bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het besluit gelden de formules en symbolen opgenomen in de bijlage.

 • 2 De contante-waardefactoren zijn gebaseerd op de pensioenleeftijd en het verschil tussen de pensioendatum en de overdrachtsdatum in jaren en maanden van het overnemende uitvoeringsorgaan.

 • 3 Indien de overdrachtswaarde lager is dan het bedrag benodigd voor de financiering van de toe te kennen pensioenaanspraken komt het verschil ten laste van de nieuwe werkgever of van het pensioenfonds waar deze de pensioenregeling heeft ondergebracht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staats-courant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 juli 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 augustus 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Bijlage

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

De formules en symbolen bedoeld in artikel 3.

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

Formules

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

 • 1. ouderdomspensioen

  Bijlage 31826.png
 • 2. tijdelijk ouderdomspensioen

  Bijlage 31827.png
 • 3. ongehuwden-ouderdomspensioen

  Bijlage 31828.png
 • 4. nabestaandenpensioen

  Bijlage 31829.png

Symbolen

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

In de vermelde formules is gebruik gemaakt van de navolgende symbolen.

 • Leeftijd en duren

  x

  de leeftijd van de rechthebbende

  y

  de leeftijd van de (huwelijks)partner

  n

  het verschil tussen de pensioeningangsdatum en de overdrachtsdatum in jaren en maanden

  m

  de uitkeringsduur bij tijdelijk pensioen

 • Communicatietekens

  Bijlage 31830.png
 • Lijfrentesymbolen

  Bijlage 31831.png

symbolen en afkortingen

omschrijving

f

kortingsfactor

a

de verhouding nabestaandenpensioen/ouderdomspensioen in de regeling ondergebracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan zoals deze voor de rechthebbende geldt op de overdrachtsdatum

ß

de verhouding tussen een eventuele andere pensioenvorm en het ouderdomspensioen, zonodig berekend uit de totale aanspraken (zonder overdracht) volgens de regeling ondergebracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan zoals deze voor de rechthebbende geldt op de overdrachtsdatum

OP(nw)

ouderdomspensioen

NP(nw)

nabestaandenpensioen

OV(nw)

overige pensioenvormen

OW

overdrachtswaarde

OWF

overdrachtswaarde van de achterblijvende en fictieve aanspraken op nabestaandenpensioen

ANP

totaal van de aanspraken op achterblijvend en fictief nabestaandenpensioen

kps-OP

de contante-waardefactor voor OP volgens het standaardtarief

kps-NP

de contante-waardefactor voor NP volgens het standaardtarief

kps-OV

de contante-waardefactor voor eventuele overige pensioenvormen (vormen van tijdelijk ouderdomspensioen, bijzondere vormen van nabestaandenpensioen) volgens het standaardtarief

De eventuele toevoeging nw aan OP, NP en OV duidt aan dat het pensioenaanspraken in de regeling ondergebracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan betreft uit hoofde van de overdracht.

De formules voor de berekening van de pensioenaanspraken bedoeld in artikel 4

[Regeling vervallen per 30-03-2005]

OPnw=

OW + OWF

 

f x (kps-OP + a x kps-NP + ß x kps-OV)

 

NPnw = axOPnw - ANP, waarbij ANP =

OWF

 

f x kps-NP

 

OVnw = ß x OPnw

Naar boven